EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Toronto gaida latvieus no visas pasaules
131107

PBLA Kultras fonda un Padomes priekddis, mziis Juris eni intervij Ligitai Kovtunai    31.01.2024

 

 

ie nav pirmie Dziesmu svtki, kuos esi Rcbas komitejas prieksdis cik svtkus esi rkojis? Vai tev patk is pienkums?

Jau kop aizvadt gadsimta 80. gadiem esmu paldzjis svtku rkoan, protams,vienmr zjis savu ellu. imeni vienmr prstvja tvs Tlivaldis eni un mana kundze Mra, kua divas reizes bija atbildga par svtku Vadoni   toreiz bez jebkdas elektroniskas paldzbas. Via atkrtoja o amatu ar 2019. gad, bet, protams, technika odien ir pilngi citda. Pirms kdiem 25 gadiem man piezvanja komponists un dirients Arvds Purvs un jautja: Juri, vai tu gribtu rkot Dziesmu svtkus? Iedomjos, ka nebiju pirmais,  kuam vi piedvja. Vienalga biju pagodints, gandarts un uzmos uzreiz. Tad nesapratu, k svtki prems manu dzvi lab nozme. Domju, ka esmu atradis tiei piemroto vietu manm spjm un interesm. Skum vadju Mzikas nozari (saemot kdreiz aizrdjumus: enia kungs, tas nav, k ms esam vienmr darjui!). Ir prieks ziot, ka tdas sdzbas nav dzirdtas gadus 20. Tad vairkos svtkos biju Rcbas komitejas viceprieksdis, 2019. gad prieksdis, uz 2024. gada svtkiem nolmu nedaudz atkpties uz viceprieksa amatu. Mums ir dubultstruktra. Jau no 1958. gada par svtkiem ir atbildga Latvieu dziesmu svtku biedrba Kanad, kuas pilnsapulce reizi piecos gados izrauga nkamo svtku Rcbas komiteju, vietu un datumus. Man uzticja s jumtorganizcijas vadbu 2010. gad, bet nav neparasti, ka Biedrbas valdes loceki ir ar rkotju kolij ar oreiz trs no LDSBK valdes kalpo svtku Rcbas komitej. 

 

Kas ir tavi tuvkie palgi? K top Vadonis?

Ir laimjies izveidot fantastisku komandu! Galven vadba ir uzticta Selgai Apsei, Toronto izcils deju kopas Daugavia ilggadjai (28 gadi) vadtjai. Via ar virsvadtja Deju svtkos Latvij 2018. un 2023. gados. Kanad, Selga ir jau vairkas reizes kalpojusi svtku Rcbas komitej, pai saistb ar  tautasdejm. Viai ir milzga profesionla pieredze, sav laik strdjot Kanadas Nacionlaj balet, Toronto Simfoniskaj orestr un Kanadas Olimpiskaj fond. Varam lepoties, ka esam spjui izaudzint nkamas paaudzes rkotjus. Priecjos ar mcties no jauno perspektvas, no citas pieredzes.

 

Viceprieksa amatu dalu ar Tiju Freimutu, kua ar sekmgi piedaljs 2019. gada komitej, ienkot k deju kopas Daugavias prezidente. Tija ir dejotja kop brnbas, vairkkrt piedaljusies Dziesmu svtkos, ar trs reizes Latvij. Rkotju pieredzes viai ar netrkst: profesionlaj dzv Tija strd "The Second City" un przina ts komdijas skolu Toronto, ikg un ujork. Ttad pieredzes mums netrkst, un ir ar prstvtas vairkas paaudzes. Astou komitejas loceku sastv ir etri puii un etras meitenes, kasiere ir pieredzjusi vietjs igauu/latvieu kreditsabiedrbas darbiniece Mra Leja, par sociliem medijiem gd msu jaunk dalbniece Andra Dzintara, (choreografe kuas jaundeja Svtku sta 2019. gada  svtkos ieguva galveno balvu un tir iekauta msu lieluzvedum). Puii ir Kanadas Latvieu centra Toronto prieksdis Arnis Markitants, pareizjais Centra administrators Mareks Ngels un Kaspars Reinis, ku ir pirms daiem gadiem ieradies no Latvijas k doktorants, bet ir ar izcils profesionls tenors. Varena grupa! Protams, vl nk klt duiem brvprtgo paskumu vadtji svtkos paredzti 26 paskumi. Un vl  aizkuliu  rkotji: reklma, bietes, techniskas lietas un vl, un vl.

 

Priecjos, ka tu jaut par Vadoni. Esam vienmr lepojuies ar msu svtku katalogu. Atceros interviju Latvij ar bijuo kultras ministri Daci Melbrdi, ku via jsmoja par Vadoni, sakot, ka no t Latvij vartu mcties. Bez visu ansambu attliem un programmm ir vl koncertu piezmes, esejas par svtkiem un to nozmi, par jubilejm un dieml ar In Memoriam daa, ogad atzmjot Andreju Jansonu, Arvdu Purvu un Kvebekas komponistu Michael Pinsonneault, kur ir dvjis jaunu dziesmu par svtku tmu: Lec, lec, lec!

 

Kuus sarkojumus pats uzskati par interesantkajiem un nozmgkajiem, par tdiem, kas os svtkus kuplins ar kaut ko jaunu, prsteidzou, ldz im vl nebijuu?

Pc katriem svtkiem vienmr cits citam pajautjam: Ko ms varjm dart labk, ko jaunu, k pielgoties maingajm sabiedrbas vajadzbm? Un vienmr ir ncies atzt, ka ir sancis kaut ko izdart. 

 

Protams, bs visi tradicionlie sarkojumi: Tautasdeju lieluzvedums, Kopkoris, tetris, elegantas balles, interesantas izstdes un tirdzi. Par jaunumiem ajos svtkos: pirmo reizi mums bs Jazz vakars Toronto klub Jazz bistro. Msu svtkos agrk ir piedaljus flautiste Ilona Kudia no Bostonas un dziedtja Arta Jkabsone no ujorkas. Abas ir dedzgas dezistes, un tiei vias  ierosinja pau paskumu deza cientjiem, kas notiks svtku priekvakar. Piebiedrojs kontrabasists Andrew Downing (ar nelatvisku vrdu, bet vi ir profesora Aleka Dreimaa, ilggadj LNAK prieknieka, mazdls), vairku Kanadas ierakstu Juno balvas laurets, Laval universittes deza profesors saksofonists Jnis Steprns un Latvijas superbundzinieks Artis Orubs.

 

Latvijas Liels mzikas balvas laurete Arta ar vads o zvaigu komandu viegl rakstura mzikas koncert Vakars ar Artu Jekabsonu, ku piebiedrosies Latvijas izcil moderns dejas grupa Dzirnas.

 

Vl par jaunumiem: k Laika lastji jau zina, jaunrade ir vienmr bijusi btiska svtkos Kanad. Varbt tpc, ka mzikas rkotji pirmajos svtkos 1953. gad visi bija komponisti: Jnis Crulis, rika Freimane, Tlivaldis eni un Valdemrs Linde. 70. gados Kopum Dziesmu svtkos Kanad ir skanjui vairk nek 200 jaundarbi. oreiz ar Kultras ministrijas atbalstu jaundeja ir pastinta choregrafei Dagmrai Brbalei. Manuprt, t ir pai nozmga, jo ms ppasutinjm deju etrprim dai Ziemeamerikas ansambi vairs nespj uz skatuves uzlikt  astoas meitenes un astous puius reiz. Kopkorim ir seas jaunas dziesmas! Pieminju nelaii Michael Pinsonneault, un bs jaunas dziesmas no Ja Beloglzova (Toronto kora dirienta), oti apdvints jauns paaudzes komponistes Lauras Legzdias, pianistes/komponistes/dirientes Ritas Strautias un profesionls komponistes rikas Yost, savu laiku Selgas Mences audzknes. Pats dziesm gribju godint Ukrainu, bet vljos ar pardt ukraius k dzvespriecgu tautu. Atradu piecas tiem jautras tautasdziesmas k;ds gan tur prsteigums, ka visas par puiu un meiteu attiecbm. Nolmu ai universlajai tmai pielikt latvieu dainu vrdus, un t rads Ukraiu precbu dziesmas.

 

Ar Latvijas Universittes fonda atbalstu svtkos  viesosies iemotais komponists Raimonds Tiguls (Lec, saulte! un Dod, Dievii!), ku piedalsies piecos  paskumos un gatavo o to jaunu. 

 

Un vl manai gaumei oti nozmgs jaunums: tuvojamies galam akcijai ievest Sheraton viesnc ieciento Valmiermuias alu! 

 

 

Ko pats darsi uz skatuves - splsi ellu, dirisi, ko vl?

Ir taisnba, ka Dziesmu un Deju svtki ir reize kad pats ar varu paplivinties. Tomr, rkotja pienkumi ir milzgi un galvenais, ko svtkos uzemos k mziis, ir splt ellu grup msu tiem izcilaj profesionlaj latvieu kamerorestr. Trs desmiti instrumentlistu  ir gatavi mrot ceu no visiem Ziemeamerikas krastiem! Priekdarbu netrkst: gatavot notis gan koristiem, gan instrumentlistiem, orestrcijas vairkiem skadarbiem tiei msu sastvam. Dirianu oreiz (ar vienu izmumu) uzticu msu dirientu zvaigu pardei. Bez msu, Ziemeamerikas dirientiem, bs ar septii dirienti,  kuri sav laik bijui virsdirienta god Latvij, ar dirients no Latvijas Nacionls operas. 

 

Par mziku esi paststjis sav rakst (skat.Laiks, nr.3), bet ar ko ms prsteigs dejotji? Kas notiks Rakstnieku clien, ko redzsim tirdzi un izstd?

Cilvkam ar divm kreism kjm ir grtk aprakstt deju, bet minu. Deja bija nozmga jau pirmajos pirmos svtkos Kanad 1953. ad, kad darbojs deju digars Zigurds Mieztis un ilggadjais LNAK prieksdis Tlivaldis Kronbergs. Dejs dalbnieku caurmra vecums ir krietni jaunks nek dziedtjiem, bet, ir pas prieks par o msu tautas nkotni Selgas vadtaj Daugavi vien irvairk nek 60  dejotju! 

 

Priecjamies par Tautasdeju ansambli Teiksma, vienu no izcilkajiem Latvij ar gau vairk nek 75 gadu vsturi, un leendro vadtju Jni rgli. Vi piedalsies lieluzvedum, un sniegs patstvgu koncertu.

 

K vienmr, bs iemots Jaundejas, kus gan kopas, gan jauni choreografi vars izpausties vismaz 25 dejs. 

 

Uz svtkiem ir pietiekuies 802 dejotji, 42 kopas no Kanadas, ASV, Latvijas un Eiropas. Protams, k mziis lielu vrbu pieiru mzikai (vai var bt deja bez mzikas?), un pai jsmoju par to, ka jau daudzus gadus Kanad dejo pie dzvas mzikas. Mums tdu atkal piedvs leendrie Raxtu Raxti, kui ar sniegs savu koncertu. 

 

Kuus no 26 paskumiem lai izceu? Noteikti kdu nozmgu paskumu risku nemint... Bs izstdes un tirdzi. Mkslas izstdi vada mksliniece un LATVIS priekniece Anna Eichenbauma (biju LR vstnieka Kanad Kra Eichenbauma meita, kua izvljs palikt Kanad msu ieguvums!). 2019. gad daiamatnieki sarkoja burvgu cimdu izstdi ar nepacietbu gaidu viu jaunumus. Tirdziu atkal vada rotkale Elizabete Ludvika, oreiz slgts telps, lai tirgotjiem nav katru vakaru jnovc preces. Par rakstniekiem gds dzejnieka Jua Zommera meita Andra un vias komanda. Turpinu piemint, ka rkotji biei vien ir agrk sabiedrisko darbinieku atvases tas norda, k esam vienmr varjui atjaunoties un atrast ceu uz prieku.

 

Tev uzticts ar vadt PBLA Kultras fondu un Padomi, ts pasprn darbojas ar A. Ritmaa fonds, kas jau otro gadu pc krtas godalgojis Austrlijas latvieu mzii. Kdas jaunas zvaigznes redzi pie apvra?

Kad ar Lolitu Ritmani (ar svtku viea un diriente, ar dziesmm Kopkoa un Gargs mzikas koncertos) un vias imeni skm prrunt par balvu, ar kuru godint Andri Ritmani, nolmm t k bez citiem nopelniem un amatiem Andris bija ar Rietumkrasta Dziesmu svtku iniciators, nolmm to pasniegt Dziesmu svtkos, k ar ar Kultras diens Austrlij. Priecjos oti par jaunajm komponistm un balvas lauretm Ellu Manu un Aiju Dragni, abas no Sidnejas un abas latvieu treaj paaudz rpus Latvijas atraduas latvisku vietu sav dairad.  

 

Intervij Latvijas kultras ministre Agnese Logina pazioja, ka atsauksies uz tavu ielgumu ierasties svasaras Dziesmu svtkos. Ko esi sagatavojis ciengai sagaidanai?

Kad samm ziu, ka ministre Agnese Logina apstiprinta amat, ierosinju PBLA nokrtot tikanos ar viu gadskrtj sd . T bija, manuprt, lieliska iespja viai uzreiz tikties ar PBLA kultras saimi un, iespjams,  mazk zinmo kultru rpus Latvijas. Ministre laipni ms uzma un liks oti ieinteresta par visu,  kas mums bija sakms. 

 

Vienmr priecjamies svtkos uzaicint esoo kultras ministri. Dace Melbrde pat dziedja 2019. gada kopkor. Un k gan vl labk labk godint kinospecialisti Agnesi Loginu, k ar filmas Zeme, kas dzied pirmizrdi? Protams, via bs gaidta svtku viea visos sarkojumos. Sagaidm ar lielu komandu no Latvijas Nacionl kultras centra zinu, ka direktore Signe Pujte ar vru ir pieteikuies kopkor.

 

Kdus vl ciemius gaidi no Latvijas, Amerikas u.c.?

Dziesmu un Deju svtki rzems sen vairs nav tikai kultras sarkojums, un priecjamies, ka visa latvieu sabiedrba uzskata tos par vareniem tikans svtkiem. Bs ar citveida sarkojumi: Latvijas Investciju un attstbas aentra rko plau sarkojumu, ar pieemanas msu lieliem atbalsttjiem Latvijas Universittes fondam un divreizdivi kustbai, kua svin apau gadadienu. Ir dalbnieki no vism pasules malm, tlkie droi vien no Austrlijas, un nesen pieteics koristi no Brazlijas. 

 

Man ir pas prieks par augstks raudzes  svtku vieu soprnu Maiju Kovaevsku. Kop vias debijas Metropolitna oper ujork Mimi lom D. Puni Bohm, Maija Kovaevska ir dziedjusi vados lomas vairk ne k 50 reizes viss pasaules galvenajs opers. Esam gandarti par vias ldzdalbu svtkos, dziedot solo Lganu Jurjnu Andreja kantt Tvijai Gargs mzikas koncert un solo koncert Ceojums ar klasiku,  ku skans latvieu mzikas reperturs, k ar rijas D. Puni un D. Verdi operlomm. Pie klavierm bs vias ilggadjais koncertmeistars (kop skolas gadiem) Rdolfs Ozoli.

 

 


 

Atpaka