EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Puisis no Rojas pasaules vnziu Olimp
129981
Foto: persongais arhvs

Vnzinis Raimonds Tomsons intervij Ligitai Kovtunai    26.09.2023

 

 

 

"diens ir tas, kas ms oreiz mudinja apmeklt Rgu, un ms prsteidza tas, ko atkljm. iet, ka pdjos gados pilstas kulinrijas ainava ir mainjusies, un daudzi jauni efpavri ir augui meistarb, stenojot jaunas un aizraujoas koncepcijas. Pavri drosmgi sapo un izvirza augstus mrus, izvloties augstas kvalittes izejvielas. Redzjm, ka daudzos restornos tiek likts uzsvars uz ilgtspjbu, td veid popularizjot Rgas aizraujoo un daudzveidgo kulinrijas vidi, t Rgas gastronomijas cevea autori Anders Husa un Katlna Ora (Kaitlin Orr), kui strd Kopenhgen, ierakstjui  Skandinvijas gastronomijas ceved (skat. andershusa.com)

 

diena un ceojumu apskata autori, gastronomijas nozares eksperti nedas gaum apmeklja 23 dinanas iestdes Rg. Lai prezenttu Rgas gastronomijas piedvjumu, ceved iekautas tdas sabiedrisks dinanas vietas k restorni MAX Cekot, Tails, Barents, 3Pavri u.c. Tomr, lai aina btu pilnga, tika vrttas ar tdas Rgai raksturgas vietas k Kalve Cafe, Space Falafel, Kkotava, Street Pizza genskaln, Molbery un Mkla Bakery. Rezultt tapa apraksti par 21 dienvietu, lai gan skotnji tika plnots izcelt 10 spilgtks.

 

Gastronomijas trisma populritte pasaul strauji aug. Gardi pasaul ir oti prasgi, un konkurence aj nozar ir augsta, td svargi neprtraukti attstt restornu kvalitti un veicint interesi par tiem starptautisk lmen. Tas ir veids, k varam piesaistt vairk rvalstu viesu. 

 

Bet laikam ritot, Rg par vismaz trs damvietm ir kuvis mazk: durvis sldzis Monte RossoVecrg, msu tautieu iemotie arlstons un ar leendrais Vincents. Mrtia Rtia vadtais Vincents ilgus gadus ticis atzts par labko restornu ne vien Latvij, bet vis Baltij. Mrtia viesu pulk bijuas pasaules slavenbas, karai, karalienes un prezidenti. Vincenta viesu grmatu rot daudzi pasaul nozmgu cilvku pateicbas vrdi, fotogalerij ir Mrti kop gan ar Dordu Buu, gan Borisu Jelcinu, gan karalieni Elizabeti... Tpc glui dabiski sarunu ar msu pasaulslaveno vnzini skam tiei par Vincentu ar Raimonds ir Rgas vrdu ierakstjis pasaules gastronomijas ceojumu kart.

 

Tu trs gadus vadji restornu Vincents pc Mrtia lguma, no 2017.gada ldz vi atgriezs. K skaidro leendr restorna aizieanu nebtb?

Vincenta vsture bija tik ciei saistta ar Mrtiu, ar tajos gados, kad es to vadju, ka taj brd, kad efs atstja o pasauli, restornu vajadzja slgt. Ldz ar Mrtia aizieanu ar Vincents bija aizgjis. Varbt tomr bija iespjams atrast kdu oti spcgu personbu nu, bet tad tdu ar Michelin zvaigu vrdu!, kas vartu turpint. Pdjos gados restorns nkuoja, lai ar bija labi pavri, laba komanda... Un tomr.

 

Man k daudzu gadu pastvgai Vincenta vieai bija skumji redzt, k ldz ar Mrtiu aizgjusi elegance dien, apkalpoan, telpu iekrtojum un via harizma. Dvseliskuma un izsmalcintbas vairs nebija nemaz.

Nu, viegli jau pateikt  vajadzja slgt. Es pazinu Vincenta dibintju Leonu Jakrinu un saprotu via dlu Emlu, ku no sirds vljs darbu turpint. Tau mantojuma nasta, acm redzot, bija prk smaga un Mrtia harizma prk spoa.

 

Tu esi Mrtia Rtia audzknis.

Vl vairk tas, kas esmu, liel mr ir, pateicoties Mrtiam. Lai gan vi jau nebija vna cilvks bet izcils pavrs un personba nenoliedzami. Kopg darba gados mcjos un burtiski uzscu via darba tiku, attieksmi pret lietm un cilvkiem. Mcjos bt ambiciozs, perfekts, tiekties uz mri un notict saviem spkiem. Kop ar Mrtiu apmeklju labkos pasaules restornus, daas nedas pat bija izdevba pastrdt rzems. Via ieguldjums man profesionlaj izaugsm ir liels, oti liels.

 

Cik gadu tev bija, kad ski savu darbu viesmlbas un vnzia profesij?

19 gadu! Tolaik bija 90. gadu beigas, restornu kultr ienca tik daudz jauna. stenb sabiedrbai Latvij kultra nemaz nebija t sti saprotama. Profesionl asocicija tika nodibinta vien 2002. gad, un tas tad ar, manuprt, ir tds atskaites punkts. Savukrt t saukt vna kultra Latvij ir jauna joprojm.

 

Un tu, puisis no Rojas, biji viens no pirmajiem un nu jau sasniedzis pasaules klasi! K tas varja notikt?

Kad Roj augu un skolojos, vairk mani aizrva mzika un sports. Netiku Ventspils augstskol un noncu Rgas Trisma skol. 1991. gad iestjos darb Vincent, un te ar nca atklsme viesmlba, diens, gadiem ritot, ar vna pasaule. Notika pirms vna degustcijas Ginta Sniedzes vadb. Vi ar stenb bija tas, kur ar savu personbas starojumu un zinanm aj jaunaj vnzinbas jom mani aizvirzja pa o ceu. Liktea pirksts! Nebija domas aizrauties ar vniem.

 

Roj un ts tuvum nav vnogu lauku un vna tradciju. Varbt vienkri esi garddis kop brnbas?

Tas gan! Bet kds nu garddis var izaugt pieticg imen?! Mjs man patika gatavot, jau kop kdu desmit gadu vecuma cepu karstmaizes, piemram. Man patika st lnm, izgarot, nepatika dot steigties... dienreizes gaidju k miergus brus, ar baudu. Pats sev gatavoju brokastis, jo biei vien ap brokastlaiku biju viens pats mjs vecki jau bija darbos. Man patika! dieni bija gaum vienkri, bet bija ar kpintas zivis no Rojas zivju kombinta. Bija gargs vrts kartupeltis ar olu un biezpienu. Rupjmaize ar upeu zapti vai medu... Visa mana garda dienkarte! Bet labas, tras garvielas.

 

Un k nonci ldz vnam?

Sku Vincent piedalties degustcijs un ... biju glui okts, k vns var smarot! Pirmo atceros tas bija Lindeman Shardony. Smaroja pc ananasiem, mango... sviesta, vanias. Tolaik no Austrlijas Latvij bija ieradies Aksels Ritenis, vi vadja degustcijas un ststja. Es nezinju neko. Tad nca manis piemintais Gints, ska izgltot Vincenta viesmus. Kad vi aizgja, Mrti man piedvja, vai es negribot premt via lietu, vnzinbu. Piemu jauno iespju! Tolaik, 2004.-2005. gad, jau biju zles przinis.

 

Vai vnzinim, tpat k, piemram, smaru degustatoram, vajadzgi kdi pai dotumi, oas u.c.? Citas garas krpim, varbt?

Tas, pc manm domm, ir uztrenjams. Lielk mka ir atetint, izprast, kas ts ir par smarm un garm! Te nazlajm izjtm piesldzas smadzenes. Tev var pateikt is vns smaro pc ozolkoka, tas pc vanias, bet tas pc kokosrieksta. Vn ie aromti smaro citdi. Bet tu mini izsmarot, izprast. Ldzgi k iet uz sporta zli jo biek trensies, jo labks bsi. Divas nedas izlaidsi kritiens atpaka. Protams, ir cilvki, kam piemt paa jutba attiecb uz kdm garm vai smarm. Cits atir, piemram, citronu no laima. Tpc, es domju, nav jgas strdties par vna aromtiem katrs sajt kaut ko citu, kdam kda smara asocijas ar brnbu, citam ar kdu notikumu.

 

Vnziiem gan piemt vl kds pas talants es nebeidzu brnties par to vrdu krjumu, ar kdu tavi amata bri raksturo vnus! Kas par dzejisku izteikanos! No kurienes is talants vai vnzii ir lieli grmatu lastji?

Tikko, vakar atlidoju no Japnas, kur vadju savu meistarklasi. Ikkatr empiont esmu visu pierakstjis klad, kur es pierakstu itin visu, kas man taj paticis un iekritis prt, - tas veido manu vrdu krjumu. Pierakstu kdu iepatikuos vrdu, apzmjumu, un tad izgaroju, domju. Piemram, preserved lemon! Kas tas tds? Iemarints citrons ar suma noti, pilngi citds nek svaigs. Par skbumu runjot, iekritui prt kdi citi apzmjumi. Trenjoties konkursiem, prlasu, prdomju, ldz top paam savs apraksts. Kds tur talants! tas ir vienkri darbs.

 

Tavas autorittes profesij?

J, tdas ir. Globl mrog Andreas Larson, 2007. gada pasaules empions, no Zviedrijas. errs Bas franu izcelsmes, bet pasaules empiontos prstv Angliju. 2010. gad l, kad pirmo reizi piedaljos pasaules empiont, redzju, k vi uzvar, un man rads sapnis kad errs ar Anglijas karogu stvja uz skatuves, es nodomju, ka t gribtu stvt ar Latvijas karogu!

 

Pc 13 gadiem tavs sapnis piepildjs! Bet Latvij vienas no pirmajm bija ar dmas

J, gan, Valentna Grandne, piemram, kua joprojm tiek pelnti uzskatta par Latvijas vna kultras mti. Pie vias ar izgju savus pirmos vna kursus.

 

Vai par vnu var teikt gargs?

Kpc ne?

 

Vai Latvij vna kultra ir nostiprinjusies?

J, pamats ir, un tomr ir daudz stereotipu, mtu, daudz konservatvisma. Latviei ir gausi attiecb uz plao vna pasaulei. Ir sajta, ka vl neesam sti atvruies vnam. Lai gan ir daudz vna vietu, cilvki ceo, iepazstot o pasauli.

 

Ms runjamies oti izsmalcint vna viet Barents vine collectors vna studij, kas saucas tpat k restorns, ku tu strd.

Nosaukums tiem abiem viens. Studij katra vna pudele ir msu pau atlasta mazu, bet slavenu vna raotju dartavs. Galvenokrt ampa un Burgundij, k ar Austrij un Vcij. obrd aktvi rosmies Ibrijas pussal Spnij, k ar Portugl, Grieij un Itlij. Galvenais akcents ir uz maziem raotjiem un meklt nkams jauns zvaigznes. Tda ir filozofija izmekltba. Priecjos, ka Latvijai ir iespja atvrt durvis uz dm izmekltm vietm.

 

Pateicoties tavam pasaules titulam. Visu cieu!

Cilvkiem eit tiem patk, un ms esam iecerjui paplainties bs jaunas vna telpas. 

 

Mans top vns obrd ir Primitivo no Aplijas Itlij, kur mt dziedonis Al Bano, kuam ar tur esot savi s irnes vna drzi. Starp citu, Kalifornij o irni pazst k Zinfandel. To Rg var nopirkt par gana demokratisku cenu. Mans jautjums no cik eiro, tavuprt, skas cienjams vns?

Teiku t cienjamu vnu ir arvien grtk atrast, jo t cena samazins. Labs koris vnam var makst no viena ldz pusotram eiro. Pls pudele, etiete, loistika, akcze (86 eirocenti), citi uzcenojumi. Ja prkat vienkru vnu par cenu zem septiiem eiro, jdom kas tad ir ieliets ai pudel? No Aplijas nk vni, kuos ieguldts mazk dienvidi, ltks darbaspks utt. No turienes, k ar no Spnijas, Dienvidfrancijas, Siclijas, Portugles u.c. tiem ienk vni par zemku cenu. Par cenu, kas zemka par pieciem eiro, diezin vai nopirksiet labu vnu.

 

Ja vns ir iepildts pudel ar plakanu dibenu un aiztaists ar skrvjamu metla kori, vai tds var bt labs?

Tas ir viens no mtiem! is iesaiojums tiei neko neliecina par vna kvalitti! stenb tas ir tipisks t sauktajai jaunajai pasaulei, un td pudel ar tdu kori var bt iepildts oti labas kvalittes vns.

 

Bdama vna paradz Nap, Ziemekalifornij, kd dartav izlasju joku: Labkais vna pazinjs ir tas, ku pirmais izlasa, kas rakstts uz etietes. Es kautrtos tav kltbtn raksturot vnu

Pilngi lieki! Raksturo, nevajag kautrties! Tas, ka man ir vnzia vrds pasaul, neko nenozm, - es vlos iedroint cilvkus baudt vnu un runt par to, ko sajtat. Tas, ko js sarun sauct par izsmalcintbu un smalku izteikanos, nk ar praksi. Neatkargi no t, vai esat profesionls vnzinis vai vienkri vnmlis.

 

Ms, protams, nepropagandjam vna dzeranu, n, bet kd itin nopietn grmat izlasju, ka sirds veselbai pai ieteicama Pinot Noir vna irne Atminsimies, jau senie romiei mcja, ka viss ir iek normas!

Tas nu bs jautjums rstiem un zintniekiem, bet par normu pilngi piekrtu. Pinot Noir ir oti delikta vnoga. Teortiski taj ir mazk antioksidantu, jo ai ogai ir oti plna mizia, ldz ar ko gan tannu, gan krsvielu ir mazk, ko ar redzam pc vna krsas. Es k vnzinis neemos spriest par veselgumu, bet teiku t es izdzeru vidji gad glzi vna dien. Ldz im ar veselbu viss ir krtb. Holesterns, cukura rdtji, nav ar liek svara. Bet - es zinu, ka ir cilvki, kam glze vna dien ir nepieaujama. Viss ir individuli. Vns ir prtikas produkts, ku ir daudz kaloriju, cukura, ar to der neaizmirst.

 

Katr zi paldies, ka Latvijas vrdu iznesi pasaul! Un lai visi tavi etri brni aug paklausgi un laimgi!


 

Atpaka