EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Poamies dziesmotai vasarai
128191
Photo: LETA

Daina Markova, XXVII Visprjo Dziesmu svtku un XVII Deju svtku izpilddirektore, intervij Ligitai Kovtunai    14.03.2023

 

 


Pc profesijas esi mzikoloe, nule biji Liels Mzikas balvas 2022 rijas prieksdtja

Liels Mzikas balvas rij darbojos trs gadus, un, bdama rijas prieksdtja, ar uzzinju, ka konkursa krt esmu izraudzta par Dziesmu svtku izpilddirektori.

 

Acmredzot rija, kas lma par o posteni, saskatja tev spju apvienot administratvo darbu ar mksliniecisko redzjumu, ar radoumu.

Protams, is ir administratvs darbs, bet radoums ir vajadzgs pirmm krtm, lai sptu saprtgi izmantot tos resursus, kdi ir msu rcb. Te tiem noder mana mzikl pieredze, tostarp mzikls institcijas vadbas pieredze, kas liek domt un rkoties plak, nek to dara producents. J, un ar kordziedtjas pieredze. Savulaik dziedju kordirientu kor, tad jauktaj kor Lauda, ar kuu izbraucm daudzas zemes. 1985. gad, kad gais virmoja brvbas prieknojautas un lielajos Dziesmu svtkos izsauca Gaismas pili ar Haraldu Medni, bdama Media mzikas vidusskolas audzkne, dziedju kopkor. Esmu strdjusi Latvijas sabiedriskaj TV par mzikas redakcijas vadtju, biju raidjumu autore, ar biju Dziesmusvtku projekta vadtja televzij. Ttad svtku btbu przinu no dadiem viedokiem.

 

Kad Latvijas Nacionlaj oper bija btisku prmaiu laiks, tu biji ts valdes locekle.

Sarets laiks, kad msu Opertetris prgja uz glui jaunu krtbu, kad ls dadi viedoki Ar te uzvarju konkurs uz o amatu, un Opertetr nostrdtais laiks bija oti vrtgs, ikvienam varu novlt strdt kop ar tdu kultras iestdes vadtju, kds bija Zigmars Liepi. J, oti ties, briem skarbs, bet brva, atbildga personba, kas stv un krt par saviem cilvkiem, par mksliniekiem. Daudz iemcjos ar par biznesa vadbu, par to, k sakrtojams kultras iestdes budets un vl daudz vrtga. Tostarp ar msu operu ievirzjm pasaules aprit, izveidojot sadarbbu ar TV kanalu ARTIS, kur pardjm msu Faustu u.c., iesaistjmies Eiropas opertetru digitlaj platform. Kuvm skatti un novrtti.

 

Tas bija ar rags sadarbbas laiks ar LNO ildi Amerik, tolaik aktvi darbojs Andrejs Jansons, alla neaizmirstot pajautt, k vl var mums paldzt. ai laik ilde sagdja msu orestrim jaunus instrumentus. Jau tad bija iedgi ceam uz Ja Kalnia Hamleta iestudjumu.

 

Cerjm jau, ka lielisk izrde, veiksmgais LNO un ildes kopdarbs, kas bija nomints Lielajai Mzikas balvai, to ar iegs Toties balvu ieguva ujork mto jaun deza mzie Arta Jkabsone, un par to liels prieks!

Runjot par Hamletu, pirmm krtm oti svargs ir fakts, ka pc ilgiem laikiem tas tika iestudts. Pats iestudjums - vriengs, krs, kas ar, liel mr pateicoties rzemju tautieu ziedojumiem un atsaucbai. Rado komanda lieliski tika gal ar savu uzvedumu un ziedotju dvto uzticbu. Lai varbt remdtu sargtinjumu par to, ka Hamlets nedabja balvu, sos vrdos paststu par vrtanas gaitu. Proti, rij ir septii loceki, katram ir savs viedoklis un savi apsvrumi lai gan ikviena nomincija ir balvas vrta. Nav vienkri izraudzties pau, pau labko. Beigs ir balsojums, kua rezulttu ms uzzinm kop ar visiem kltesoajiem un TV skattjiem, kad tas tiek paziots ceremonij. Ticiet man, ar mums ikvienam ir prsteigumi!

 

Un nu par lielo notikumu Dziesmu svtkiem. Sku ar vienu oti labu ziu nevajag satraukties, ka bs grti vai pat neiespjami dabt bietes uz koncertiem, jo Rg bs vairkas vietas, kur centr un apkaims vars sekot ldzi notikumiem.

Pirmm krtm ms tomr oti ceram, ka ar bieu iegdi oreiz bs vieglk nek citkrt. Bet par publiskajm vietm runjot, j, Espland tiem bs centrl tikans vieta jeb svtku kvartls, kur bs ne vien lielie ekrni, bet ar koncerti un citas norises. Iespjams, ka da vieta bs ar pie Operas. Vairkas publisks skatans vietas apkaims rko ar Rgas pilsta.

 

Un Vrmadrz?

Vrmadrz ir oti blva svtku noriu programma visu dienu gaum, tostarp koncerti uz Vrmana skatuves, tirdzi. Koncerti bs skatmi ar TV, portl lsm.lv. Bet ko gan vlos ieteikt velciet mugur tautastrpus, ejiet uz koncertiem un svtku norises vietm tajos, lepojieties! Svtku gjien vars iet kop ar brniem dariniet, prciet viiem tautastrpus, un ar skattjos iesim saposuies tautastrpos! Starp citu ogad gjien ies pieci novadi ar Slija. Un, protams, diaspora k atsevis novads. Visa gjiena programma sauksies Novadu dioans.

 

obrd spargi notiek dalbnieku individul pieteikans svtkiem (dien, kad notiek msu saruna, 9. mart) jau reistrjuies 12 tkstoi. K tas notiek, un kdas priekrocbas bauds dalbnieki?

K jau zinms, ldz ar mksliniecisko kopu reistrciju jreistrjas ar katram dalbniekam individuli. To dara ar viedieru (telefons, planete) lietotnes Dziesmusvtki paldzbu. Dalbniekus ldzam nordt, vai un kda bs nepiecieam dinana ms piedvsim ar veetro uzturu, bs ar iespja atteikties no dinanas, ja dalbniekam ir tda nepiecieamba. Un vienlaikus oti ldzam katr zi pastinto dienu paemt, jo mums, organizatoriem, ir jdom ar par atkritumu izveanu un savkanu. Piebildu, ka Dabas fonds, kas ar ir msu sadarbbas partneri, liek pie sirds, ka dabu ne mazk par izmantoto iepakojumu piesro ar dienu atliekas. Un vispr - nav labi izmest prtiku, kur ielikts resursi, darbs un ldzeki!

 

Izmantojot identifikcijas karti, svtku dalbnieki vars iekt minjumu un koncertu norises viets. Dalbniekiem turklt ir iespja rezervt vienu bieti uz savas nozares paskumu. Dejotjiem savukrt piedvjam vienu bieti uz kdu no deju sarkojumiem. Visiem dziedtjiem, koristiem koncerts Trums. Dziesmas ce vai t enerlminjums. Ptju orestriem ptju orestru dikoncerts un zaumballe. Kokltju ansambi vars rezervt bietes uz savu koncertu, bet visi prjie dalbnieki vai nu uz kou lielkoncertu, vai t enerlminjumu, vai ar uz ptju orestru dikoncertu un zaumballi. Ldz im (dienai, kad notiek msu saruna. L.K.) bietes rezervjui vairk k 33 tkstoi dalbnieku. Aicinu ar diasporas tautieus nepalaist garm Pasaules latvieu saieta nama paskumu 3. jlij psal, kur diasporas kopas bagtgi pieteikuas savus radoos projektus. Koncerta dalbnieku skaitu lam ap tkstoti, prstvot etrus kontinentus, 17 valstis un 48 kopas. No rvalstm svtkiem poas vairk nek 100 kopas, Latvij 1600. 

 

Vispieprastkie sarkojumi jau gan alla bijui svtku noslguma koncerts un t enerlminjums

Uz tiem gan s bietes neattieksies, jo mums tomr jdod iespja Latvijas nodoku makstjiem iegdties bietes un baudt svtkus. Pariniet pai pc msu aplsm, dalbnieku ir 40 tkstoi, turklt Meaparka ietilpba ir tda, kda t ir.

 

Un vl emiet vr, ka brnus dalbnieki drksts emt ldzi tikai gjien, bet ne uz minjumiem un koncertiem pau bernu drobas d. Organizt brnu pieskatanu svtkos nav plnots.

 

Runjot par drobu par to gds vairk nek 1000 dadu dienestu darbinieku, tostarp policija, ugunsdzsji, neatliekam medicnisk paldzba, apsardze u.c.

 

Glui praktiska lieta k noksim Meapark? Brasas tilts jau vl nebs pilnb atvrts.

Bs sareti. Rgas pilstas ir apliecinjusi, ka uz Svtku laiku sks kurst 11. tramvajs, bet tikai pa vienm sliedm. Ms aicinm pc iespjas nebraukt ar persongm manm! Ir laba zia no Pasaieru vilciena vilcienos (ldz Mangaiem, ja jnokst Meapark, un ldz Zemitniem, ja Daugavas stadion) dalbnieki vars braukt bez maksas, savukrt Rgas sabiedriskaj transport ar vars braukt bez maksas ar pau talonu, ko saems katrs reistrjies dalbnieks. 

 

Vai naudas svtkiem pietiek?

Protams, nepietiek! 2018. gad plnotais budets glui objektvi vairs nav pietiekams, jo nu jau visam ir daudz augstkas cenas. Tpc ar ir augstkas bieu cenas. Kultras ministrija gada budet ir izcnjusi papildus ldzekus. Bet tik un t mums ir jsaimnieko eso budeta ietvaros.

 

Cik liels ir tevis vadtais birojs? Kas vads Preses centru un kur tas atradsies?

Strd neliela, bet izcila, darbspjga komanda, ku ir gan pieredzjui producenti, gan finanu specilisti, IT specilisti, loistikas specilisti, techniskie darbinieki. Preses centru vads pieredzjus komunikciju speciliste Inga Vasijeva, un Preses centrs atradsies Mkslas akadmijas jaunaj piebv, tiei blakus Esplandei. Bs ar vairki informcijas centri, pats galvenais Kongresu nam. Te ar notiks brvprtgo apmcba, somiu izdalana, drobas instruktas u.c. 

 

Vai brvprtgo pietiek?

J, vii pieteics tiem kupl skait un oti drz pieteics 1700 cilvki nedas ldz divu laik. obrd notiek intervijas ar iespjamiem brvprtgajiem palgiem.

 

Gaidm ziu, kad bs pieejamas bietes!

obrd ptm, ku no diviem tirgotjiem bs pats labkais un piemrotkais. Ceram, ka aprl bs bietes, un tiksimies svtkos!

Atgdinu, ka diasporas mksliniecisks kopas un individulie dalbnieki aicinti sazinties ar Aigu Vasievsku  (e-pasts aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv, tlr. +371 67228985), ja rodas kdi papildu jautjumi. Bet vislabk ik pa laikam ieskatieties msu mjaslap www.dziesmusvtki.lv!


 


 

Atpaka