EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Plni lieli, bet vai reli?
127657
Foto: freepik

Krlis Streips    24.01.2023

 

 

Ceturtdien, 19. janvr, Saeim bija krtj plenrsde. T nebija pai gaa, jo ir gada skums, un nedz Krija Karia otr valdba, nedz ar Saeimas komisiju sistma vl nav uzmuas plaus apgriezienus attiecb uz likumdoanas darbu. Drz nksies skatt gada valsts budetu, tad sdes visticamk parlament bs itin garas, jo opozcijas deputtiem noteikti jau tagad niez nagi un vii poas uz lielm diskusijm.

 

Tomr sd tika izteikti divi prieklikumi no ietami trokainks opozcijas frakcijas, proti, no frakcijas Stabilittei!, un par tiem vlos dalties doms. Pirmajam virsraksts bija Par tltju valdbas rcbu, prtraucot pedagogu atstdinanu no pienkumu pildanas, un rcbas plna izstrdi vakanu jautjuma risinanai izgltbas nozar. Te ststs ir par faktu, ka pdj gada laik Latvij no darba atbrvoti krievu pedagogi, kui joprojm, 32 (!) gadus pc valsts neatkarbas atjaunoanas, neprot latvieu valodu. No 1000 eksamintajiem skolotjiem tdu bija 187, ttad piekt daa! K to skaidroja viena no Stabilittei! deputtm: Pagjuaj gad katrs devtais Valsts valodas centra prbaudtais skolotjs tika brdints vai sodts ldz pat 700 eiro nepietiekamu latvieu valodas zinanu d. Frakcijas audm is fakts nepatika: Ar iem lmumiem ms kaitjam msu valsts izgltbas attstbai, radot nesabalanstu darba slodzi, sarausttu mcbu grafiku skolniem.

 

Par frakcijas piedvt lmuma projekta nodoanu komisijm atbalstoi nobalsoja tikai pai Stabilittei! deputti. Visi prjie kltesoie deputti balsoja pret. Saprotam krt! Mums ir tikai viena Latvijas Republika, ku ir tikai viena valsts valoda - latvieu valoda, un, ja tik tiem tiks liels skaits pedagogu msu valst joprojm neprot valsts valodu pietiekami, lai mctu savu priekmetu, tad kd pasaul t btu uzskatma par normlu situciju?!

 

Pagjuaj ned pulcjs ar Pilsonbas, migrcijas un sabiedrbas saliedtbas komisija, lai spriestu par prnruden Saeimas pieemtu lmumu visiem tiem msu valsts iedzvotjiem, kui ir Krievijas federcijas pilsoi, ldz gada pirmajam septembrim jnokrto valsts valodas prbaudjums vismaz A2 lmen. Ja ne, tad vartu bt apdraudta attiecgs personas pastvgs uzturans ataujas atjaunoana.

 

Datus par attiecgajiem plniem komisij piedvja Valsts izgltbas satura centrs. Atbilstoi Pilsonbas un migrcijas dienesta datiem, valst ir 17 865 Krievijas federcijas pilsoi, kuiem jkrto valsts valodas eksmens. Centra prstvji pazioja, ka testana notiks Rg, Liepj un Daugavpil. Katr pilst bs 10 eksaminciju telpas ar 10 eksmena krtotjiem. Katru dienu bot trs maias, un katru dienu ldz ar to eksmenu vars krtot ldz pat 300 personm. Ldz ar to vismaz uz papra, iet, ka sistma ar tiem 17 865 pretendentiem vars tikt gal paredztaj laika posm. T teikt teortiski.

 

Bet piedvjums ir viena lieta. Ja liela daa to, kuiem tagad jkrto eksmens, visu laiku kop Krievijas pilsonbas saemanas ir pavadjui bez mazks intereses par latvieu valodu, tad diez vai nkamo nedu un mneu laik tie bs cilvki, kui saprats, ka nu valoda ir jmcs akli jo akli, lai eksmenu nokrtotu. T ar sdes laik pateica viens no deputtiem: Priec Valsts izgltbas satura centra apmba ldz rudenim spt veikt os valodas prasmes prbaudjumus. Ir diezgan lielas aubas par to, vai cilvki tik s laik aptvers to, ka tas ir nopietni, ka tiem viu uzturans Latvij var tikt apgrtinta, ja vii tomr nemcsies latvieu valodu.

 

Ar pret o 19. janva sd iebilda deputti no frakcijas Stabilittei! Iesniedzot lmuma projektu ar nosaukumu Par nekavjou deklartvo tiesbu normu novranu un prdomtu Imigrcijas likuma grozjumu izstrdi. Mintie deputti uzskatja, ka paredztais process nav sti rels. Visi prjie kltesoie balsoja pret.

 

Citdi bija ar krtjo prieklikumu no portla Manabalss.lv. Prieklikuma nosaukums: Aizliegt ieemt amatus valsts un pavaldbu institcijs prokremliski noskaotm personm. Te jkonstat, ka tikpat labi to vartu nosaukt citdk: Aizliegt Tatjanai danokai turpmk kandidt uz vietu Eiropas Parlament. danoka msu valsts poltik ir kauna traips! Viai aizliegts kandidt Saeimas un pavaldbu vlans, jo Atmodas laik un vl pc valsts neatkarbas atjaunoanas via joprojm piedaljs tdu organizciju darb, kuas bija pret neatkarbu. Eiropas Parlament neatkargs Latvijas deputte ir bijusi daudz uzticamka Krema iedeologiem, nevis Latvijai un latvieiem. si pc pareizj genocda skuma Ukrain, Eiropas parlament bija balsojums par rezolciju, ku tas tika nosodts. Tikai 13 deputti balsoja pret, un Tatjana danoka bija viena no tm. Prn oktobr Saeima grozja Eiropas parlamenta vlanu likumu, lai aizliegumu, kds attiecas uz Saeimas un pavaldbu vlanm iekautu ar taj. Grti spriest, ko par to vartu teikt Eiropas Savienbas tiesa, gan jau bs apgalvojumi par runas un izpausmes brvbu, kas garantti msu Satversm.

 

Komentra rakstanas dien kop Latvijas Republikas neatkarbas atjaunoanas bija pagjis 31 gads un pieci mnei. Ir skumji, ka joprojm par valsts valodu un ts statusu tiek lauzti pi. Skolotjai, kua neprot valsts valodu pietiekami, lai pasniegtu savu priekmetu, izgltbas sistm vieta, manuprt, nedrkst bt. Un pareizj genocda laik atbalstt Kremli, t faistu un intereses nu, to citdi k par kretnismu neuzskatt nekdi. Cits jautjums, - ku brd tas saistms ar kriminllikumu? Ttad - Latvija mums ir tikai viena, latvieu valoda tikai viena, un ja kdam msu valsts iedzvotjam tas nepatk, transports virzien uz austrumiem ir brvi pieejams.

 

 

 


 

Atpaka