EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Pirmais ststs. "Stri vienmr atgrieas sav zem"
127997

Sallija Benfelde    02.03.2023


Ukraiu mzie, bandras virtuoze Darja Leleko, ldzgi daudziem ukraiiem, kaa d kop ar brniem bija spiesta pamest dzimto zemi un tagad dzvo Siguld. 


Pc koncerta Pasaules latvieu mkslas centr (PLMC) Krlis Kanderovskis piedv Darju aizvest uz tagadjm mjm Siguld, un es piesakos ldzbraucjos, jo vlos ar mzii parunties. Darja ir atklta, labestga, no vias staro gaia un silta enerija, ar viu ir viegli sarunties. Siguld, jau atvadoties, via pki jaut, vai zinu, ko ukraiu valod nozm vrds leleko? Protams, es to nezinu, un vias atbilde mani prsteidz leleko ukraiu valod nozm stris, un Leleko ir vias pirmslaulbas uzvrds. Mums Ukrain ir teiciens, ka stri vienmr atgrieas sav zem, saka Darja un piebilst, ka ar via atgriezsies savs mjs. Latvij esot labi, viai ncies saskarties tikai ar atsaucgiem un labiem cilvkiem, bet via ilgojas pc mjm. 


Darja piedzima Mariuopol, bet ldz astopadsmit gadu vecumam dzvoja un mcjs Herson, bet pc tam mcbas un darbs viu aizveda uz Mikolajivu, lielu pilstu Ukrainas dienvidos. Darjai ir gan mzikas skolas, gan konservatorijas izgltba, via ir mzie un ar mzikas pedagoe. Darja ststa, ka  mamma viu seu gadu vecum aizvedusi uz brv laika nodarbbm, lai meitene laiku pavadtu ar kdu mri un via izvljusies mzikas pulciu. Ldz desmit gadu vecumam Darja splja klavieres un, atceroties to laiku, via saka, ka varbt toreiz mzikas skolotja bija ne prk ieinteresta, varbt Darjai paai klavieres tomr negja pie  sirds, bet meiteni s nodarbbas pai neaizrva. Pc tam gadjies t, ka varja mcties bandras spli un jau no pirms dienas t kuva par vias mko nodarbbu, ar skolotja bijusi oti laba. Tpc mzie saka, ka bandra ir daa no vias jau kop desmit gadu vecuma. Pirms gadiem divdesmit via vasar vairkus mneus mcjusies pie draudzenes radinieces privtskolotjas Rg, izcilas  pedagoes  jau cienjam vecum. Toreiz via bijusi ar Siguldas opermzikas svtkos, kuos redzto un dzirdto Darja t ar nav aizmirsusi. Kad bgu gaits kop ar brniem nonkusi Rg un varjusi izvlties, kur dzvot Rg vai Siguld , via neauboties izvljusies Siguldu. Ststot par savm mzies gaitm, Darja smejas un saka, ka jau pc mzikas skolas izdomjusi, ka augstskol mcsies voklu, bet nav izturjusi konkursu, toties bandras programm iestjusies bez sarejumiem valsts apmakstaj jeb budeta grup. Biju izdomjusi, kpc man mgi nst tos bandras 12 kilogramus, ja varu uz nodarbbm doties viegli, divpadsmitos dien, nevis posties ce jau agri no rta, smejas Darja un piebilst, ka t nav bijusi vieng reize, kad domjusi par voklajm studijm, bet bandra viu nav laidusi prom. Augstskolas studiju gadi bijis laimgs un aizraujos laiks.  


Ldz liel kaa skumam Ukrain pagjuaj gad Darja Mikolajivas drmas un mziklaj tetr nostrdja 16 gadus. Vias vrs ir reisors, abi iepazinuies, pateicoties tetrim, un ststs ir interesants. Tetr ir bijis uzvedums, kua varoi bijui trs pri, kuri gatavojas precties. Viena lgavas un lgavaia pa aktrise nav varjusi uzvedum piedalties, un t reisors izdomjis, ka lgavu vartu splt Darja. Izrdjs, ka izrd vias lgavainis bijis vias tagadjais vrs, t abi iepazinuies. Uzreiz nekas gan nenotika, ms neskm satikties, bet ar laiku notika viss, tagad tiem esam pris, smejas Darja un piekrt, ka is ststs ir mazliet pat amizants.  


Vasar pirms kaa vrs piekritis darba piedvjumam Odesas tetr. Darja ar abm meitim palikusi Mikolajiv, turpinjusi tur strdt tetr. Vrs Odes nav nostrdji pat visu sezonu, scies ka, un vi jau nkamaj dien, 25. februr, pieteicies armij. Tas bija smags laiks, vrs kaoja Donbas, pc tam pie okupts Limanas Doeckas apgabal, kuu Ukrainas armijai izdevs atbrvot pagju gada oktobr. Sazinties nebija iespjams, un pat vl tagad nezinm par vairku paziu un draugu likteni, kui tur karoja vai vii ir dzvi, gst vai mirui, ststa Darja. Vlk vrs tika ievainots un tagad veseojas, atrodas Mikolajiv, bet saka, ka atkal dosies uz fronti, ja rsti ataus. Pc koncerta, kamr gaidm manu, vrs piezvana Darjai, vii brtiu sarunjas whatsapp, PLMC vl esam dai koncerta klaustji, ldzam nodot sveicienus un pat pamjam ar roku, kad Darja pavr telefonu pret mums. Meitias, kum tagad ir etri un desmit gadi, tti nav satikuas gadu, ilgojas un vaic, kad vi atgriezsies, saka Darja. Vlk, kad esam jau ce uz Siguldu, piezvana jaunk meitia un raud: Mamma, es tevi gaidu, kad tu bsi mjs? Darja mierina, ka brauc uz mjm, nu jau drz bs, un vaicju, kur pieskata meitas, kamr Darjas nav mjs. Parasti, kamr via ir darb, jaunk meitia ir brnudrz, bet veck mjs attlinti mcs ukraiu skol. Brvaj laik, kad Darja spl dados labdarbas koncertos, nereti mazo meitiu pieskata veck msa, via esot oti apzinga, reizm to dara kds no pazstamajiem ukraiiem, kas dzvo Siguld, jo aukles nav. Darja mzic biei, pagjuaj gad uzstjs ar Valmiermuias etnofestivl, mdz splt kop ar ar latvieu mziiem, bet visbiek spl un dzied ukraiu mziku. Tomr naudia ir jnopelna, tpc Darja dara darbu, kam nav nekdas saistbas ar mziku strd auto rezerves dau noliktav. Mzie nelojas, skaidro, ka zina vairkas ukrainietes, kum ir augstk izgltba, bet vias strd visvienkrkos darbus, jo, piemram, Ukrainas jurista izgltba Latvij sti neder, jo juridisks sistmas un prakse ir atirgas. Pavaicju ar par meitiu, un Darja paststa, ka skum veck meitia mcjusies latvieu skol, bet attlinti ar skol Ukrain, jo pc atgrieans bs vajadzgas zinanas dzimtaj valod. Slodze ir bijusi prk liela, jo programmas atias, jpilda mjas darbi, skolniecte bijusi prgurusi un kuvusi depresva. Jaunk meitia ejot latvieu brnudrz.  


Uz Latviju Darja ar meitim atbrauca mart, jo kaa skum, tpat k daudzi ukraii domja, ka tas tau nevar ilgi vilkties, ka tlt beigsies. Ar brniem no dzvoka prclusies pie veckiem uz privtmju. Skoties apaudm, bijuas spiestas dzvot pagrab.

 

Meitias, it sevii mazk, nesaprata, kpc ms nevaram iet r, raudja, prasja, kur ttis. Tad kdu reizi, kad pri mjai pavisam zemu prlidoja raete, sapratu, ka tomr jbrauc prom. T skaa, raetei tuvojoties... gaidi, kas notiks, saproti, ka slpties patiesb vairs nav kur, jo, trpot mjai, pagrabs vairs nebs patvrums, viss ks par vienu lielu bedri, ststa Darja.

 

Visi evakucijas vilcieni, autobusi bijui prpildti, nav sapratusi, k lai aizbrauc ar abiem brniem. Laimg krt pazias nolmui braukt prom ar savu manu, Darja pieteikusies, ka ar abm meitm brauks ldzi. Ai sasaiojusi vienu emodniu un mugursomu, tad devuies ce. Pazstami cilvki Latvij jau bija piedvjui braukt uz Latviju, solja sagaidt Varav. Scies gaais ce uz Latviju, jo pazias braukui uz Rumniju, tur sarunti jau citi braucji, tad tlk Ungrija, Polija, kur no Krakovas vl bijis jnokst Varav. Tur sagaidjui pazias. Bgu no Ukrainas visur bijis daudz, uz robem ncies gaidt stundm, ldz beidzot nokuvuas Rg, tad Siguld. 


Vaicta, vai pieradusi pie dzves Latvij, Darja atbild, ka viss ir labi, vim pat oti palaimjies ar dzvesvietu. Par dzvokli nekas nav jmaks, un skum man bija grti pierast, ka pat par elektrbu, deni un citiem komunlajiem pakalpojumiem maks panieks Juris. Pirms nedas man bija sajta, ka tlt kds pieklauvs pie durvm un prass samakst sodu par nesamakstajiem riniem, jo t tau nevar bt, ka nav jmaks! atceras Darja. Saretk gan bijis ar dinanu brnudrz. Skum t bijusi bez maksas, bet tad izdots rkojums, ka dinana bez maksas ir tikai pavaldb deklarto vecku brniem. Ukraiu bgus reistr, bet vii nevar pavaldb deklarties. Pat latviei man teica, ka t jocgi sank turgo latvieu brniem tie 80 eiro par dinanu brnudrz nav jmaks, bet ukraiu kaa bgiem, kui nepavisam nav turgi, tas jdara. Gju uz pavaldbu, bet darbinieces atbildja, ka tds ir rkojums, lai atnes dokumentu par deklarto dzvesvietu Siguld. Skaidroju, ka ukraiiem likums neparedz iespju deklarties, bet atbilde bija viena neko nezinm, vajag deklarciju. Zinju, ka to naudiu nevaru atauties makst, gju pie viena no deputtiem. Laimg krt vi tiem saprata, par ko runju, aizgja pie pilstas mra. Rkojums tika maints, un tagad ukraiu bgiem Siguld vajag reistrcijas dokumentu, un par dinanu brnudrz nav jmaks tpat k citiem. 


Saku, ka tad jau te var dzvot, un Darja piekrt, ka saskrusies ar labestbu un izpratni, tomr te nav vias sts mjas. Tiesa gan, vasar via vars apmeklt Siguldas operas svtkus, tas priec un smej, ka jau sen ir iemljusies Eln Garan un pagjuaj vasar Jrmal pat izdevies tikt pie koncerta bietes. Manuprt via ir pasaules augstk klase ne tikai k dziedtja, bet ar k atainojam tla aktrise. Ja vien Elna Garana kdreiz rkotu meistarklases dziedtjm, es dartu visu, lai pie vias noktu. Tas ir mans fantastiskais sapnis... atklj Darja. 


Atvadoties apskaujamies, manis un Kra sactais, ka ceram Darju vl satikt, klausties vias bals un bandras spl, nk no sirds.  Darja Leleko ir pelnjusi Latvijas un latvieu cieu un mlestbu.  


 

Atpaka