EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Pamju drgumi un svezemju prles Rgas Opernam
112743

Latvijas Nacionls operas un baleta valdes prieksdis basbaritons Egils Sili intervij Ligitai Kovtunai    14.07.2020

 

 

Pie msu Opernama greznojas liels un optimistisks uzraksts Tiksimies drz! Ko tas konkrti nozm? 

To, ka tiksimies drz jau 2. septembr atskam sezonu ar baleta Gulbju ezers izrdm, kas nenotika aprl. Bet pamazm jau atskam darbbu jlij 10. datum Meaparka Zaaj tetr izskanja Raimonda Bramaa, Michaila ulpajeva un Jua Vizbua Tenoru trio. Arrideverci Roma, bet 17. jlij koncert Cantando u amando skans Astora Pjacollas mzika un mecosoprna Ilonas Bageles balss. Vl gaidm preczus nordjumus par to, cik skattju septembr vars atrasties Opernama zl, ceram, ka vismaz 500 vien izrd, ldz ar ko plnosim baleta izrdes. Bet, piemram, trs pianistu Osokinu koncerts, kas bija paredzts gada 6. aprl, ir prcelts uz nkam gada 3. maiju emot vr ar mkslinieku plnus.

 

5. novembr aprits pirmais gads jsu jaunaj Latvijas Nacionls operas valdes prieksa amat. Neapskauams skums, bet ar kdiem mriem stjties amat, ko paspjt izdart, ko nkas atlikt?

Protams, galvenajs lnijs izrdes jau bija saplnotas, manis plnot sezona stenb sksies tad, kad bs apritjis gads. Bet paspju uz repertura izrdm uzaicint trs viesdirientus Keriju Vilsoni no Amerikas, ungru Pteru Halu un Patriku Lange no Vcijas. Tas ar iezm manu iecerto virzienu, kd biju plnojis strdt. Proti, daudzpusgs piedvjums publikai un mksliniekiem, taj ietverot citzemju reisoru, dirientu un solistu piedalanos. Mans priektecis amat, komponists Zigmars Liepi galveno akcentu lika uz msu pau reisoriem un mksliniekiem, es o loku paplainu, tau neaizmirstot savjos, darbs bs ar latvieu komponistiem, reisoriem un dziedtjiem.

 

Manis plnot pirmizrde Verdi Simons Bokanegra paredzta 27. novembr. Jaunaj sezon bs ar Rosni Pelnrute abas izrdes Latvij pirmoreiz. Pelnrutei piesaistta kanadieu izcelsmes komanda, kas dzvo Itlij Reno Dusse un Andre Barbe. Operai Simons Bokanegra reisors bs Stvens Lauless (Lawles), scenogrfs Leslijs Traverss. Hendea Rinaldo iestudjumam jau diezgan ciei sarunts slavenais meksiku tenors Rolando Viljasons, kas Rg bs reisora amplu. Savlaik kop dziedjm Criches oper, un es labi iepazinu via fantazijas lidojumu. Savukrt Simonu Bokanegru pats, bdams glui jauns dziedtjs, dziedju envas oper. Jteic, ir viena no manm vismkajm Verdi operm, piebilstot, ka pdjos 20 gadus esmu dziedjis vcu operas. Varu teikt, ka ar Simonu Bokanegru kabat ierados LNO. Un brnos, kpc ne is Verdi darbs, ne Pelnrute ldz im Latvij nav tikui iestudti. Atbildot uz jsu jautjumu vl plak uzskatu, ka jpiedv kaut kas nebijis vai glui jauns, nevis vairkkrtgi iestudtas operas. Tas bs labs magnts publikai un interesanti mksliniekiem. Un vl bs operas Toska atjaunojums, kur aicinta soprns Krasimira Stojanova, kas dziedjusi vai visos pasaulslavenajos opernamos, k ar meksiku tenors Rodrigo Viello. 

 

Un nu par latvieu operm. Jsu plnos ir Ja Kalnia Hamlets. Beidzot! 

Esmu patiesi iepriecints, ka o manu prieklikumu piema! Domjot par latvieu operu iestudjumiem, t bija mana izvle numur viens. Ar Hamletu man saists ar glui emocionlas atmias, jo operas otro clienu es dziedju, vl bdams Latvijas Mzikas akadmijas, tolaik Konservtorijas, students. Turklt kop ar lielmeistaru Pteri Grveli. Kop t laika esmu domjis, kpc Kalnia Hamlets neatgrieas un neatgrieas uz msu Balt nama skatuves?! Domju, pavisam necerot, ka ku par Operas valdes prieksdi...

 

Nav jau t, ka Kalnia Hamlets nebtu atgriezies 2004. gad, atzmjot komponista simtgadi, Bauskas pilsdrups notika brvdabas izrde, kuas reisors bija (ar Lgatnes zns tpat k js!) Guntis Gailtis, dirija Viesturs Gailis.

Visu cieu! Tau brvdabas izrdes notiek reizi, divas. Operas izrde ar kostmiem, gaismm, scnografiju tomr ir kas cits, un to Kalnia darbs ir pelnjis. 

 

Kas bs reisors, kas veidos scnografiju un kostmus? Kad dosimies uz pirmizrdi? 

Ievrojot bra nenoteikto situciju, teiku t pirmizrde plnota 2022. gada janvr. Reisore Kristne Vuss, latvieu reisore, kas veiksmgi darbojusies Vcijas tetros, bet Latvijas publika viu atcersies no Hendea Alnas un Mocarta Dona uana. Man liks svargi uzaicint latvieu reisori, jo, lai gan ekspra siets, opera tiek dziedta latvieu valod (paa komponista librets!). Scnografiju uzticsim Andrim Egltim, Latvijas Mkslas akadmijas Glezniecbas katedras vadtjam. Esmu redzjis via lieldarbus un sapratis, ka esttika man ir oti tuva. Vienlaikus dodot iespju izpausties pamju  mksliniekam. Kostmu mksliniece bs Kristne Pasternaka, pie dirienta pults LNO galvenais dirients Mrti Ozoli. Par solistiem un lomu izpildtjiem gan vl nevaicjiet, 4. august atsksies minjumi, tad ar sksim lemt. 

 

Atbalstu Hamleta iestudjumam ir apliecinjusi ar ujorkas operas ilde. Atminsimies, ka Bruno Skultes Vilkau mantiniece 2011. gad varja notikt, tikai pateicoties ai organizcijai. Varu iedomties, cik gandarti par Ja Kalnia operas iestudjumu ir, piemram, msu, latvieu, mzikas vstnei pasaul Dace Aperne un Andrejs Jansons, ku  alla piesauc echu piemru ik nedu Prg skan kda viu nacionl opera... 

Ms tiem esam bezgala priecgi un pateicgi par o solto atbalstu. Un atceramies ar, ka kop Vilkau mantinieces iestudjuma esam turpinjui saemt ujorkas latvieu atbalstu, piemram, iegdjoties mzikas instrumentus Operas orestrim. Msu sadarbba neapaubmi stiprins ne vien LNO saikni ar ildi, bet ar visu rzemju latvieu sabiedrbu, kas vienmr, visos laikos ir bijusi liels atbalsts kultrai. Runjot par latvieu oriinloperas likteni,  protams, esam domjui, ar uzrunjui msu komponistus ar aicinjumu radt jaundarbus. Bet jsaprot, ka jauna opera top ne trk k pris gados. Un tam ir vajadzgs atbalsts stipendijas, Kultrkapitla fonda vai  Kultras ministrijas pierumi, jo operu neraksta no darba brvaj laik. Nestrds ar tds libretu konkurss, k aizvadt gadsimta skum ir citi laiki un citas temas. Komponistam juzrun libretists, un abu saiknei ir jbalsts prdomt nepiecieamb. 

 

Te viet piemint, ka pirms latvieu nacionls operas Alfrda Kalnia Bautas simtgade nule, 29. maij, tomr netika atzmta... 

is laiks daudzviet ieviesa savas korrekcijas... Katr zi Bautas, k ikvienas nacionls operas simtgade bija pelnjusi atzmanu, vismaz koncertuzvedumu, ja nu glui ne atkrtotu iestudjumu. 

 

Par latvieu operu iestudjumiem gan jatzst, ka to ms nav ilgs. Ja raugmies laika nogriezn no piemints Vilkau mantinieces, ldz odienai bijui vien dai, tostarp Artra Maskata Valentna  un rika Eenvalda Iemrtie, j, un vl Imanta Kalnia Splju, dancoju, par iestudjuma skatuves likteni agri spriest. Iepriekjiem diviem tas nebija oti labvlgs... Kas, jsuprt, vajadzgs, lai msu operas stabili noturtos repertur? 

Pirmm krtm, manuprt, ‒ ieinterest msu pau izcilos, pasaulslavenos solistus tajs dziedt. Ja latvieu oper dziedtu Elna Garana, Marina Rebeka, Kristne Opalais, Aleksandrs Antoenko... tad tau nktu k vietj, t starptautisk publika, vai ne? Par to prliecinjos, strdjot Vnes oper, kur intendanta poltika bija jo mazk pazstama opera, jo pazstamki solisti. Protams, Vnes operas budets auj nesaldzinmi plakas iespjas nek msjais, bet virziens ir tas pats. Un vl ku msu solists, kam piedv lomas pasaules opernamos, gan lai btu ar mieru mcties loklu lomu, ko nodzieds vien daas reizes? Turklt minjumu process, kas ilgst no etrm ldz sem  nedm, un lomu diezin vai nksies dziedt rpus Latvijas... Ar publiku nevar piesaistt, vien balstoties uz nacionlpatriotiskiem apsvrumiem. 

 

Vai, emot vr jsu plao pieredzi pasaul, varat teikt, ka operas publika noveco?

Latvij redzu oti daudz jaunu cilvku. veic galvenokrt baltas galvas.

 

Vnes oper vroju, ka partea rinds tiem baltas galvas, bet augstk tomr daudz jaunieu.

Un tristu. emiet vr, ka, piemram, operu pirmizrdes ir drgs prieks, t tomr ir ar socilo tikanos un prestia lieta, kas ir glui normli. Jaunie, kas klauss stvviets, vlk droi vien prsdsies partea rinds, jo vii bs sapratui, kdu emocionlo prdzvojumu sniedz mzika, bs iepazinui un iemljui operu. Eirop tas ir sakns, opera ir eiropieu kultras sastvdaa. Latviei vispr ir mzikla tauta, vai ikvien imen vismaz kds dzied kor, spl kdu mzikas instrumentu, ir gjis mzikas skol. 

 

Js darbojaties ar Rgas Vgnera biedrb, un nu, pateicoties biju premjerministra Ma Gaia inicitvai, privts partnerbas krt tiek atjaunots Vecrgas slavenais Vgnera nams. 

J, inicitva virzs pareiz virzien lai Rga atkal atgtu vietu pasaules kart starp Vgnera pilstm. oti vlos, lai Latvija ldzintos Austrijai k kultras zeme atpazstamba pasaul galu gal ir ar saistta ar naudu. Un vl oti vlos, lai ik dienu ziu raidjumu izska vsttu ne vien par sportu, bet ar par msu sasniegumiem mzikas jom, un ne tikai populrs mzikas jom. 

Visbeidzot Latvijas karstais jautjums jsu viedoklis par topoo akustisko koncertzli?

Mani izbrna fakts, ka daudzi sk uztraukties par to, ka... nav bijis diskusiju! Vai tiem 14 gadi bijis par maz, lai izdiskuttu? Kdai poltiskajai partijai tas ncis k jaunums? Noliksim nu mal poltisks ambcijas un atstsim o jautjumu kultras ekspertu zi! Vieta Elizabetes iel 2 man liekas idela, ja vl turklt tas ir valsts prvaldts zemesgabals. Katr zi es priecjos par atrasto iespju.      

 

 

Ja ar js vlaties ziedot operas Hamlets iestudjumam, to var ar kreditkarti www.lnogasv.org vai, rakstot ekus uz Latvian National Opera Guild, Inc. vrda un stot uz c/o Mris Lapi, 29 East Gate. Manhasset, NY 11030-3423 .                         

 

 

Mediju atbalsta fonda ieguldjums no Latvijas valsts budeta ldzekiem 

  


 

Atpaka


Apskatt komentrus (0)atstj tuku: atstj tuku:
vrds:

JSU KOMENTRS:


Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA