EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Par Krievijas mltjiem
129835

Juris Lorencs    12.09.2023

 

 

 

Viena no neparastkajm pardbm das Rietumu intelektulajs aprinds ir t saucam Krievijas mlestba. Skusies 19. gadsimt, t ilga visu  20. gadsimtu un turpins joprojm. Tiek pielgta noslpumain Krievijas dvsele, liel krievu kultra, nesabojtais gargums, tradicionlisma cietoksnis utt. Un os mtus nespja kliedt dzimtbana, Krievijas izraisti kai, revolcijas, boeviku terrors, nves nometnes, Hitlera - Staina pakts, Polijas un Baltijas valstu okupcijas, Breeva laiku stagncija vai pareizj agresija Ukrain. Ttad - mums ir darana ar noturgiem mtiem, kas joprojm dzvo daudzu cilvku apzi. Visprimitvkie Krievijas mltji Rietumos prstv kreisu, pat komnistisku poltisku ideoloiju. Vii ar nostaliju atceras bijuo Padomju savienbu, kas cents relizt komnistisko utopiju zemes virs. Tomr jbt no dzves pilngi atrautam fantiim, lai neredztu, ka modernaj Krievij nav nek no komnisma, pazudui pat t saucamie socilisma iekarojumi. Varu sagrbui drobas dienesti un mafija, kas kontrol, izlaupa un prdod dabas resursus, iedzvotjiem atmetot kapeikas. Pie Krievijas mltajiem var pieskaitt dau no t saucams Tres pasaules. Parasti tie ir nedemokratiski, korumpti frikas, zijas vai Latamerikas remi, kas draudzjas ar tiem, kui sola lielkus materilus labumus. Patiesb pie varas esoajiem ir vienalga, no kuienes nk nauda - no Parzes, Londonas, Vaingtonas, Maskavas vai bagtajm arabu valstm. Problma ir t, ka, lai noturtos pie varas, ie remi izmanto prokrievisku, pret Rietumiem vrstu propagandu, jo t patk tautas masm. Loika te pavisam vienkra - Putins labs tpc, ka ir pret Ameriku, pret bijuajm kolonilajm lielvarm, pret sapuvuajiem, amorlajiem Rietumiem utt. Savukrt arabiem Amerika ir slikta tpc, ka t aizstv Izralu. Tas, ka ASV, Kanada, Austrlija un Eiropas valstis katru gadu milzgus ldzekus tr humanitrajai paldzbai, lai ie frik dzvojoie Krievijas fani vienkri nenomirtu bad, tiek uztverts k pasaprotama lieta.

 

Krievijas pieldzji odien sastopami ar reliiskajs aprinds. Latamerikas katou baznc pagju gadsimta vid rads t saucam atbrvoans teoloija. Gargs strvojums, kas mina savienot marksismu ar kristgo mcbu. odien viens no redzamkajiem atbrvoans teoloijas sekotjiem ir no Argentnas nkuais pvests Francisks, ku nekdi nespj noslpt savas simptijas pret Krieviju. 25. august, ar tieraides paldzbu uzrunjot Krievijas katou jaunatnes asamblejas dalbniekus, pvests aicinja: Neaizmirstiet savu mantojumu! Js esat dis Krievijas pctei! Dis svto un valdnieku Krievijas, dis Ptea Pirm un Katrnas Otrs Krievijas, s imprijas -  izgltots, dis kultras un di humnisma. Js esat liels Mtes Krievijas pctei, ejiet ar to tlk! Un paldies -  paldies par to, k js pastvat, par to, k js esat krievi!. ie vrdi pilnb saskan ar imprisko vstjumu, kdu sludina krievu propagandisti, lai attaisnotu agresiju pret Ukrainu un ts cilvku nogalinanu. Vatikna ierdi gan cents labot situciju, apgalvojot, ka pvests esot prprasts, ka vi tikai atkrtojis skolas mcbu grmats lasto. Dieml oreiz mums ir darana ar patiesu prliecbu. Krtjais pierdjums - nesenais Franciska ceojums uz Mongoliju. 1. septembr, tiekoties ar urnlistiem lidmanas salon, pvests aicinjis klausties krievu komponistu Aleksandru Borodinu, pai via 1880. gad sacerto skadarbu zijas stepes, jo tas paldzot labk izprast Mongoliju. Ttad Franciska skatjum Mongolija nav nekas cits k pasaules perifrija, ko iespjams saprast vien caur lielo krievu kultru! Interesanti, ka pat protestantu konfesiju iekien odien pardjusies mode uz pareizticbu. Piemram, das Latvijas luteru bazncs redzamas ikonas un sveces, tiek kpints vraks, grmatu galdos noprkama pareizticgo garg litertra. Kurzem netlu no Siekstes top pirmais luteru klosteris Latvij, kua baznca architektoniski atgdina pareizticgo dievnamu ar kupoliem.

 

Bet ne jau marginlas komnistu grupas vai dvaini reliiski strvojumi ir bstami Latvijai, bet gan Krievijai simpatizjoi Rietumu poltii. Un tiei poltik sastopamies ar neparastu modern laika relitti - vislielkie Putina sapratji, apjsmotji un ldzjutji nk no poltisk spektra galjiem kreisajiem un labjiem flangiem. Pardba gan nav jauna, ne velti Hitlera vadt poltisk spka nosaukums bija Nacionlsocilistisk vcu strdnieku partija. Tomr tikai 21. gadsimta skum franu filozofs ans Pjrs Fejs noformulja t saucamo pakava teoriju, kas iztirzta via 2002. gad izdotaj grmat Ideoloiju gadsimts (Jean - Pierre Faye, Le Siècle des idologies). Fejs uzskata, ka poltiskais spektrs (kreisie, centristi, labjie) odien ir nevis taisna, linera ass, bet gan izliekta lkne, kas vizuli atgdina zirga pakavu. Tdjdi galji kreisie un galji labjie poltiskie spki patiesb atrodas tuvk viens otram nek centram. Eirop pakava teoriju uzskatmi illustr poltiskie procesi Francij un Vcij. 2022. gada Francijas prezidenta vlans starp spcgkajiem kandidtiem bija ar t saucamie Putina sapratji - labj poltie, Nacionls frontes ldere Marina Lepna un kreiso spku prstvis ans Melanons. Vlanu pirmaj krt Lepna sama 23 %, Melanons - 22 % balsu. Par laimi, otraj krt oreiz uzvarja centrists Emanuels Makrons. 

 

Ldzga situcija ir Vcij. Putins ir autoritte Kreiso partijai, kas iestjas par NATO likvidanu. Savukrt daudzi labjs partijas Alternatva Vcijai biedri Putina Krievij saskata konservtvo vrtbu sargtju. Aptaujas liecina, ka Alternatva Vcijai stabili kuvusi par otro populrko poltisko spku, tlt aiz Kristgo demokratu partijas. Ja vlanas notiktu odien, Alternatvu Vcijai atbalsttu 21 % vltju. Zmgi, ka viena no  iedzvotju grupm, kas pai aktvi atbalsta o partiju, ir izceotji no bijus Padomju savienbas, t saucamie Volgas vciei. 

 

Dieml joprojm nav atrasts universls, efektvs ldzeklis, kas sptu efektvi rstt ar Krievijas mlestbu apsstos. Vieng pretpote ir Krievijas labumu izbaudana paam uz savas das. Bet, k rda pasaules pieredze, parasti tas jau ir par vlu.


 

Atpaka