EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Par amatpersonm Latvijas Republik un viu algm
127560
Photo: LETA

Krlis Streips    17.01.2023

 

 

12. janvr, Latvijas Republikas Saeim bija uzskatmi redzjm piemrs par situciju, kad opozcija vlas pacelt balsi, bet galu gal visi tomr smuki nobalso par lmumu. oreiz par to, ka visiem Saeimas deputtiem ikmnea atalgojums vidji pieaugs par 600 eiro!

 

Prn 1. jlij stjs spk grozjumi Valsts un pavaldbu institciju amatpersonu un darbinieku atldzbas likum, kuu mris ir uzlabot valsts prvaldes darba efektvitti un kvalitti, stenojot atldzbas sistmas reformu. T tas skaidrots Ministru kabineta mjaslap.  Turpinot:  Atldzbas reforma paredz maint mnealgu skalu t, lai valsts prvald nodarbint atalgojums vidji ldzintos 80% no privt sektora atbilstoo amatu atalgojuma.  2022. gada otraj pus jaunajai sistmai vl nebija paredzts finansjums, un ldz ar to prkrtota mnealgu skala spk stjs jaun, 2023. gada skum.

 

Galvenais, ko sabiedrba aj liet saprata, bija fakts, ka Latvijas augstkajm amatpersonm jaun sistma izrdjusies pavisam dsna.  Saeimas jaunais prieksdtjs Edvards Smiltns omnes alg saems summu, kas bs par visiem 75% augstka nek sav pdj darba mnes sama via priektece Inra Mrniece.  Viai gan nenksies meklt montas zem dvna, jo jaunaj iekrt Mrnieces kundze ir aizsardzbas ministre, un ar ministru algas ir pieauguas par apmram treo dau ldz 7000 eiro pirms nodoku nomaksas.  Vidj alga Saeimas deputtiem paclusies ldz apmram 4000 eiro.

 

Nav pas prsteigums, ka is fakts sabiedrb izsauca zinmu kurnanu, tostarp tpc, ka 2019. gad Saeima piema lmumu, ka 13. Saeima savas algas nepalielins, jo valst bija ekonomiska un socil krize, un tas btu nesmuki.  Tomr poltiki jauno sistmu vii ieviesa t, lai t sttos spk tikai pc 14. Saeimas vlanm prn oktobr. Jo 14. Saeima, lk, ir pavisam cita Saeima, un iepriekj sasaukuma soljumi ldz ar to nav attiecinmi!

 

Visnota tr temp sabiedrisko prieklikumu portl Manabalss.lv tapa savkti nepiecieamie 10 tkstoi parakstu zem prieklikuma Par algu iesaldanu valsts prezidentam, ministriem un citiem tautas kalpiem.  Prieklikuma autore bija kda Nora Freimane, un tas sks di:  Aicinm valsts vadoajm amatpersonm un tautas priekstvjiem iesaldt algas to ldzinj apmr un algu pacelanu atlikt ldz brdim, kamr stabilizjas ekonomisk situcija valst ir apturts inflcijas kpums, k ar inflcija samazinta ldz samrgm lmenim, ir prvarta krize, kas saistta ar gzes un elektrbas cenu kpumu.  Vlamies no tautas kalpiem vispirms sagaidt konkrtu rcbu tautas lab izvest valsti un ts iedzvotjus cauri im saretajam un izaicinjuma pilnajam laikam, un tikai tad spriest par nepiecieambu celt savas algas.

 

Pagjuaj ned is prieklikums bija Saeimas 12. janva plenrsdes darba krtb.  Sdes skum deputti nobalsoja par jautjuma atlikanu ldz sdes beigm, acmredzot zinot, ka debates bs ilgstoas.  T tas ar bija.  Viens pc otra opozcijas deputti cls kjs un kliedza par negausbu valsts prvaldes sistm.  Deputts Mrcis Jenctis no partijas Latvija pirmaj viet apgalvoja, ka amatpersonu algu celana audzot valsts pardu un atsveinot poltiskos amatus no sabiedrbas un no problmm, ar kum saskaras iedzvotji.  Tas ir liels cipars, t deputts pazioja par algu pieaugumu dadm amatpersonm.  Deputts Kaspars Brikens no partijas Progresvie piebilda, ka vispirms vajadztu palielint sistmas darbinieku algas:  Neviena ministrija nevartu strdt bez ierdiem.  Saeimas administrcijas un msu darbs nav iedomjams bez Saeimas darbiniekiem!  Saeimas frakciju darbs nav iedomjams bez frakcijas konsultantiem, no kuiem dai saem tikai 700 eiro mnes!

 

Atsevii deputti cents aizstvt algu pieaugumu.  Deputts eslavs Bata no Apvienot saraksta nca klaj ar du repliku:  Vai es nktu strdt uz Saeimu par to atalgojumu, kds bija iepriek?  Droi vien ne.  Necentsimies pankt to, lai uz Saeimu nktu strdt cilvki, kam 2000 eiro liktos oti liela alga.  Nu, nav mums tdu specilistu Latvij, kas strd par 2000 eiro.  Deputte Ieva Brante no ts paas frakcijas:  Es nevlos taisnoties par sava darba algu, jo uzskatu, ka esmu to pelnjusi.

 

Tomr tad, kad pienca brdis balsot par jautjuma apstiprinanu pirmaj lasjum un nodoanu komisijm tlkai apsprieanai, par nobalsoja visi 93 kltesoie deputti, gan no koalcijas, gan ar no opozcijas.  Manuprt, tam bija visai viegli ieraugms iemesls.  Mandtu, tikas un iesniegumu komisija nevis piedvja jauns algas iesaldt, bet gan nolma uzdot Ministru kabinetam attiecgo jautjumu t krtgi izptt un tad Saeim iesniegt ziojumu par saviem secinjumiem ldz gada 15. aprlim.  Gribas padomt, ka ar tie, kui pagjuaj ned brca par prmrgumu, sirsni tomr saprata, ka lielka alga ir labk  nek mazka, un, visticamk, kopj cerba Saeim bija tda, ka ldz 15. aprlim sabiedrba bs piemirsusi par faktu, ka jaunaj gad atseviiem izredztajiem top maksts daudz dsnk nek tas bija iepriek. Ldz  ar to Ministru kabineta iesniegtos secinjumus t pa klusim vars norakt un ielikt atvilktn, un, cita starp diez vai Ministru kabineta loceki bs pai ieinteresti ar savas algas samazinan.

 

14. Saeim modes lieta ir t dvtie balsojuma motivcijas skaidrojumi, ko  deputtiem ir auts nolast pc balsojuma par attiecgo tmu.  Pc balsojuma par atalgojuma sistmu deputte Glorija Grevcova no partijas Stabilittei! nca klaj ar du balsojuma motivcijas skaidrojumu:  Js nevarat iedomties, cik daudz kontenta iedevt odien blogeriem un tiktokeriem. Lk, kda moderna un mslaicga deputte mums te gadjusies! Vrds saturs latvieu valod acmredzot tds pelcgs, smalkk bs  kontents.  Pls vl priecsies par blogeriem un tiktokeriem, kas  Stabilittei! pie saviem 10 mandtiem Saeim prn ruden dgi paldzja. Daudzviet pasaul par portlu Tik-Tok izclus aubas, jo tas ncis no totlitrs nas.  Tau par Gloriju Grevcovu oned vl viena piebilde.  Taj pa plenrsd, ku via priecjs par kontentu, koli ar 80 balsm par un tikai devim pret (no paas ststa varones prstvts frakcijas) nobalsoja par piekrianu 14. Saeimas deputtes Glorijas Grevcovas kriminllietas turpmkai iztiesanai.  K tad 14. Saeimas deputte Glorija Grevcova nogrkojusies?  Izrds, pirms vlanm kandidte Centrlaj vlanu komisij iesniedza nepatiesas zias par savu izgltbas un darba vsturi.  Lastji Amerik! Jaunaj ASV kongres ir deputts vrd Dords Santos ar ldzgiem meliem.  Gan pie jums, gan pie mums apsdztais kandidts paliks amat, ja vien nebs notiesjos spriedums.  Gan pie jums, gan pie mums sti pieemami tas neiet.

 

 


 

Atpaka