EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Nosaukt lietas stajos vrdos. Nebaidties. Dart
127971

Sallija Benfelde    28.02.2023

 

 

Ned, kad kop Krievijas pilna mroga iebrukuma Ukrain bija pagjis gads, vis Latvij, no Liepjas ldz Daugavpilij notika gjieni, labdarbas koncerti un ar citi paskumi, to saraksts vien aizemtu vismaz pusi laikraksta lapas.

 

Atbalsta paskumi Ukrainai notika vis pasaul, iels izgja tkstoiem cilvku, bet neda sks ar iepriek neizziotu ASV prezidenta Do Baidena vizti Kijiv 20. februr. Latvij daudzi vlk sacja, ka todien bijusi svtku sajta, jo ASV prezidenta vizte apliecina ne tikai to, ka vi nebaids, k daudzi pasaules poltii, ierasties kaa plost valst, kuas territorij nav ne ASV, ne NATO kaavru, bet t ir ar liecba par  nezdou ASV un NATO atbalstu Ukrainai.

 

odien starp Krieviju un brvo pasauli nolaias jauns dzelzs priekkars, tau visa pasaule zina, ka no tras dzelzs tas ir tiei Ukrain. Tas ir taists no asinm slactas un cu dmos nokvpuas dzelzs. Tas kalts no kaujs rdta trauda. T ir trauda barjra, kas pasauli sarg no plsga, meonga zvra. Msu pienkums, msu atbildba ir traudciets atbalsts Ukrainai. Latvij un starptautiski. Vrdos un darbos. Morli un praktiski, piektdien, 24.februr, Saeimas rkrtas sd, apritot gadam kop Krievijas pilna mroga iebrukuma Ukrain, sacja Saeimas prieksdtjs Edvards Smiltns.

 

Dienu pirms tam, 23. februr, Saeima piema paziojumu par Krievijas stenot agresijas kaa pret Ukrainu gadadienu, ku atkrtoti pauda visstingrko nosodjumu Krievijas stenotajam agresijas kaam pret Ukrainu un nelokmu atbalstu Ukrainas neatkarbai, suverenittei un territorilajai integrittei ts starptautiski atztajs robes. Tpat paziojum Saeimas deputti pieprasja, lai Krievija nekavjoties izbeidz visas militrs darbbas Ukrain un izved visus spkus un militro ekipjumu no visas starptautiski atzts Ukrainas territorijas bez jebkdiem nosacjumiem. 

 

K informja sabiedrisko mediju portls lsm.lv, jau agr piektdienas, 24. februa rt, plkst. 4.50  Rg, Pils iel 21, bija plaktu darbnca, kur cilvkiem bija iespja veidot plaktus, lai vartu doties uz mtiu. Bez tevis nav uzvaras!, kas vlk notika pie Brvbas piemineka.  Tik agra stunda tika izvlta, jo tiei taj laik pirms gada sks Krievijas iebrukums. Protams, tik agr stund cilvku bija maz, bet ar katru stundu plaktu darintju kuva vairk. Lai gan laiks bija drgs un nejauks, mti pie Brvbas piemineka pulcja vairkus tkstous cilvku, to tieraid rdja ar Latvijas televzija un portls lsm.lv Mtia dalbnieki varja ziedot Ukrainai. Nkamaj dien, 25. februr, no plkst 12.00 Rg pie Kongresu nama, iepret Krievijas vstniecbai sks labdarbas koncerts Ukrainas brvbai, kas turpinjs ldz pat plkst. 17.00 un pulcja simtiem cilvku, par spti putenim. Ar o koncertu prraidja Latvijas televzija un portls lsm.lv, t laik gan kltesoie, gan jebku cilvks Latvij varja ziedot Ukrainai, gan piezvanot uz ziedojumu tlruni, gan prskaitot kdu summu pc savas izvles. Godinot Ukrain krituo piemiu, tika veidots ar svecu ce no Ukrainas vstniecbas ldz Krievijas vstniecbai, darbojs ierakumu sveu lieanas darbnca, un pie Kongresu nama bija apskatms Ukrain saauts Krievijas tanks.

 

oti svargs un nozmgs manuprt bija atbalsta gjiens Ukrainai Daugavpil, pilst, ku oti daudzi iedzvotji ir prokrieviski noskaoti, ku pc publiski izkanjuiem prmetumiem par to, ka pavaldba atsaks mast uzvilkt Ukrainas karogu, t to izdarja 24. februr, bet jau nkamaj dien karoga pie pavaldbas vairs nebija. Sestdien, 25. februr, gjiens sks pie Daugavpils dzelzcea stacijas un pie slgt Krievijas enerlkonsulta un piemineka sarkan terrora upuiem tika noliktas svectes, vainagi, izskanja dadi pret okupciju vrsti sauki, ar Krima un Donbass t ir Ukraina!, Putins galvenais okupants. Tpat k gjien pagju gada pavasar, ar oreiz uz Daugavpil protestam  pret agresoru un atbalstam Ukrainai bija ieraduies cilvki no daudzm Latvijas vietm.

 

Tomr par vienu no nedas spilgtkajiem un atmi paliekoajiem notikumiem kuva Saeimas deputta un rlietu komisijas vadtja Richarda Kola publiski teiktais Krievijas delegcijai Eiropas Drobas un sadarbbas organizcijas (EDSO) Parlamentrs asamblejas sesij Vn 23. februr. Richards Kols aj EDSO Parlamentrs Asamblejas sesij bija Latvijas delegcijas vadtjs. Austrija sesij atva piedalties ar Krievijas deputtiem, neraugoties uz to, ka Krievijas poltii ir iekauti Eiropas Savienbas sankciju sarakst. Ukraina un ts sabiedrotie protestja, tau vienoans par absoltu paskuma boikotu netika pankta. Richards Kols skai pauda nolu, ka Krievijas delegcija ir pielaista EDSO asamblejas sdei, turklt delegcijas sastv ir personas, kuas ir iekautas pret Krieviju vrstaj sankciju sarakst un sacja, ka viengais, ko vi vat pateikt Krievijas delegcijai, ir slavenais Ukrainas robesarga teiciens:Krievijas kaakui, ej d!. Kols runja angu valod, bet o teicienu pateica krievu valod. Pc tam, kamr Krievijas delegcijas vadtjs taisnojs, daa sesijas delegtu pameta zli. Latviju prstvo Kola rcbu atzingi novrtja bijuais Nacionlo bruoto spku komandieris Raimonds Graube un NATO Stratisks komunikcijas izcilbas centra vadtjs Jnis Srts. Savukrt Austrija atzina, ka ir pilnb solidra ar Ukrainu, bet atauju Krievijas poltiiem ieceot pamatoja ar to, ka Vn atrodas EDSO galven mtne un Austrijai ir obligts pienkums aut ierasties visu dalbvalstu delegcijm. Uzskatu, ka pdjs desmitgades vienmr ir pierdjuas ja diem tiltiem vai nu ti vai nolaidbas d auj sabrukt, tad to kaut kad nksies nolot kd brd, kad tie atkal bs vajadzgi, sacja Austrijas rlietu ministrs Aleksandrs allenbergs.

 

Latvijas rlietu minsitrs, vrtjot EDSO sesiju pauda, ka galvenais ir tas, ka valstu taktikas ir vienotas un ka ms ciei sadarbojamies un saskaojam savu rcbu ar Ukrainas delegciju. Kd veid tas notiks tas paliek pau delegciju zi.

 

Varu vien piebilst ka Ukrain turpins, un msu atbalsts gan vrdos, gan darbos ukraiiem ir vajadzgs katru dienu.

 


 


 

Atpaka