EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Ms neesam pard pasaulei
128750
Foto: sr. riks Kukutis/Aizsardzbas ministrija

Juris Lorencs    09.05.2023

 

 

K jau varja paredzt, Latvijas valdba 2. maij nolma pagarint rkrtas situciju uz robeas ar Baltkrieviju ldz 10. augustam. Nelegl robeprkpju krize, kas sks 2021. gada vasar, joprojm nav beigusies, t pat pieemas spk. Aizvadtaj 2022. gad kopum novrsti 5286 cilvku minjumi nelikumgi rsot Latvijas - Baltkrievijas robeu, bet 217 migranti (sievietes ar brniem, slimnieki utt.) humnu apsvrumu d ielaisti Latvij. Savukrt ogad ldz 25. aprlim no nelikumgas robeas rsoanas atturti 2146 cilvki, uzemti- 175 cilvki. Pc valdbas sdes notikuaj preses konferenc rlietu ministrs Edgars Rinkvis atzina, ka situcija uz robeas nav uzlabojusies, t atkal pasliktins. Arvien vairk neleglo migrantu cenas rsot msu robeu, pieaugusi slodze robesardzei. Turklt nakt no 1. uz 2. maiju imigranti uzbrukui Latvijas robesargam, un tas uzskatms par rkrtas gadjumu. Lk, k notiekoo komentja ieklietu ministrs Mris Kuinskis: Aizturtie cilvki, rsojot robeu, metuies virs robesargam, ncs iejaukties ar robesardzes sunim, un ar ar to vl minja ckstties. Cilvki pielietoja spku pret msu robesargiem, kas nav prk bies gadjums. odien runjm ar aizsardzbas ministri, ka acmredzot tuvojas brdis, kad robeas apsargan bs nepiecieama lielka zemessargu iesaiste.

 

Par migrantu krizi katru dienu zio mediji, par to daudz rakstjis ar Laiks. Tomr oreiz situcija ir paa. Pirmkrt, ja agrk uz robeas notvertajiem prkpjiem pass bija Baltkrievijas vza, tad tagad aizvien biek pards tristi ar Krievijas vzm kabat. Tas nozm, ka ne tikai Lukaenko, bet nu jau ar Putina rems pret Latviju izmanto hibrdo ieroci- neleglos migrantus. Otrkrt, par sevi spgi atgdina iepriekjs valdbas nepadartais mjas darbs- neuzceltais ogs uz robeas ar Baltkrieviju un tlk perspektv ar ar Krieviju. Tikmr gan Polija, gan Lietuva uz savm robem ar Baltkrieviju jau uzbvjuas teju vai neprvaramus, ar novroanas kamerm un sensoriem aprkotus rus. Saprotams, ka d situcij pai krdinoa kst tiei vji aizsargt Latvijas robea. Trekrt - pret Latviju tiek vrsts informtvais ka. gada 19. aprl Katar baztaj medij Al Jazeera pardjs Michala Kranca publikcija angu valod - Cilvkus, kui ierodas Latvij, spdzina drobas dienesti (Michal Kranz: People crossing into Latvia allege torture by security services).

 

M. Krancs intervjis kdu Abdalrahmanu no Srijas, ku patlaban atrodas Vcij. 2022. gada skum is bglis, k vi pats apgalvo, pametis Srij imeni, sievu un divus brnus, lai dotos uz Eiropu. Vispirms vi ieradies Libn, tad Krievij, ldz noncis Baltkrievij. Pc vairkiem neveiksmgiem minjumiem iekt Polij un Lietuv Abdalrahmans aizvadt gada decembr devies uz Latvijas robeas pusi. Tur vi samaksjis cilvku kontrabandistiem (smuggler) 5000 ASV dolaru, kui apsoljui nogdt bgli pri robeai. Vi notverts jau Latvijas territorij, kur esot pakauts pazemojumiem- apliets ar aukstu deni, apdedzints ar cigaretm, mocts ar elektrooka ierci utt. To visu it k darjui sejas masks trpuies robesargi vai policisti. Protams, via vrdiem nav nekdu pierdjumu. Latvij Abdalrahmans septias dienas pavadjis ieslodzjum un tad nogdts bgu uzturans centr. No turienes vi aizbdzis un ar cilvku kontrabandistu paldzbu janvr nokuvis Vcij. Cits robeprkpjs vrd Hasans, ku ceojis kop ar Abdalrahmanu, Al Jazeera urnlistam izteicies: Robesargi jaut - vai tu esi ukrainis? Kad js sakt n, smaids viu sejs pazd. Patiesi- kda var bt ldzcietba pret cilvkiem, kui pamet imeni un atrod 5000 dolarus, lai nelegli iektu Eirop?

 

Lab zia ir tda, ka di ststi tri izplats un vienu otru varbt attur no ldzgm avantrm. Turklt tie migranti, kuiem izdodas iekt Latvij, eit ilgi neuzkavjs. Izmantojot atvrts engenas zonas valstu robeas, vii dodas tlk uz Rietumiem. Piemram, uz bagto un dsno Vciju, uz laimes zemi Ger- Money. Ko vii tur mekl? Ar retiem izmumiem- ne jau darbu vai iespjas izglttoties, bet gan pabalstus. Dieml tda ir rel situcija. Konservtvajai Austrijas Tautas partijai tuvu stvoais medijs Exxpress gada 30. aprl publicja redakcijas komentru ar zmgu nosaukumu: Neprprotams brdinjums. Taj teikts, ka no pdjos 12 mneos Austrij ieceojoajiem patvruma mekltjiem 70 % ir analfabti, kui nemk ne last, ne rakstt pat dzimtajs valods. Izredzes, ka viiem Austrij izdosies atrast darbu, esot tuvas nullei. T ir milzga atirba no ASV, kur pri Meksikas robeai ierodas spniski runjoie kristiei no Centrls un Dienvidamerikas. Tie, kui odien visiem ceiem un neceiem mina iekt ASV, dodas uz turieni ar vienu mri - relizt savu Amerikas sapni. Strdt kaut vai nelegli, bet strdt. Saprotams, ar starp viiem ir gana daudz laimes mekltju, pat kriminlistu. Par to liecina nesenais traiskais notikums Teksas, kur neleglais imigrants no Meksikas Francisko Oropesa nova piecus vienas imenes locekus, to starp devius gadus vecu brnu.

 

Tomr kopum ceu uz ASV mekl cilvki, kui ar laiku iekausies vietj sabiedrb. Ja ne vii pai, tad viu brni gan. Savukrt Eirop ieplst musulmai. T ir kopiena, ko princip nav iespjams pilnb integrt jaunajs mtnes zems. Parallla sabiedrba, kas dzvo pc saviem likumiem un tradicijm. Saska ar aritu (islma likumi) visiem pilngadgajiem, kui novrsuies no islma reliijas un prgjui cit, tiek piespriests un izpildts nvessods. Tikmr frik un Tuvajos Austrumos iedegas jauni koflikti. Pdjais piemrs- Sudna, kur bruotas bandas mina gzt valdbu, notiek kaadarbba un bgu skaits sasniedzis ap pusmiljonu cilvku. Daa no viiem jau raugs Eiropas robeu virzien. Bet ms neesam pard Srijai, Afganistnai, Etiopijai, Eritrejai, Jemenai vai Sudnai. Ms neesam vainojami par o valstu poltiu kdainiem lmumiem un pilsou kaiem. Vieng tauta, kuai ms esam pard, jtam ldzi un cenamies paldzt, ir ukraii. Jo Ukraina odien kao msu viet, atdodot drgko, kas tai ir - savu dlu un meitu dzvbas.

 


 

Atpaka