EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Lai rzems dzvojoie latviei btu informti
31347

   26.11.2012

Latvija ir ce uz sazinanos ar saviem tautieiem rzems caur internetu.
Diez vai vajadztu prmest, ka iedzvotji ir devuies prom to noteica ekonomikas realitte, un Latvijas maz mroga d liel mr rji faktori. Tomr patlaban ir pai svargi pielikt visas iespjams ples, lai no valsts puses btu radti apstki, kas vilintu aizbraukuos atgriezties, btisko akcent Latvijas Institta direktore Karina Ptersone. Iespjas sazinties ar tautieiem tmekl paveras tik dadas un daudz, ka var bt sareti saprast kdam ir jbt sasniedzamajam rezulttam. Jnis Palkavnieks no draugiem.lv inform, ka Valsts Kanceleja obrd izsludina konkursu kopja tkla izveidoanai. Tpat k draugam tu ieteiksi kur Liepj past, tpat valsts tevi var draudzg veid  uzrunt, skaidro Jnis. Blakus nodergas informcijas snieganai tiem, kas atrodas rzems un vltos atgriezties Latvij svargi ar ir padart pieejamu un interesantu saturu sabiedriskajos medijos televzij un radio. Ptjumi liecina, ka latvieiem rzems patk skatties LTV tmekl ievietotos Panormas, sporta un svtkus raidjumus. It pai tos skats Lielbritnij, ASV un rij.

Svargi ir plnoto vietni internet veidot cik iespjams pievilcgu un draudzgu lietotjam. Tai ir jbt k vietai, kur latvietis var atrast sev vajadzgo informciju. Pateicgs avots iedvesmas ganai bija 12. novembr notikuais seminrs Rg. Taj piedaljs Latvijas televzijas un radio cilvki, socilo tklu un rzemju latvieiem domto mjaslapu prstvji, kuri daljs ar savu pieredzi un padomiem k veidot aktvu komunikciju tmekl. Labs piemrs ir Latvijas oficil lapa facebook.com If you like Latvia, than Latvia likes you. Sekojot viiem, regulri var saemt jaukus ststius un attlus, kas silda sirdi no mjm prom esoajiem. Pie tam, lapa patk ar daudziem rzemniekiem. SavukrtLattelecom ir kompnija, kas piedv abont televziju internet. Viu prstve Inga Alika informja, ka daas TV tieraides var skattes ar rpus Latvijas, tomr autortiesbu d iespja ir ierobeota. No viu puses nca ideja padart iespjamu televzijas programmu abonanu rzems. Ja Lattelecom piedvjums realiztos, tad latviei rzems tieraid skattos to pau TV programmu ko cilvki Latvij. Msu tautiei jau var skt priecties. It sevii tie, kas atrodas Lielbritnij viiem vairs nebs jabon neleglo ozo.tv.  K informja NEPLP loceklis Dainis Mjartns Lietuva ir izvljusies citu ceu un LTV World kanls satelt ir skatms Rietumeirop un Ziemeamerik dzvojoajiem lietuvieiem.

No rijas, Lielbritnijas, Zviedrijas, Beijas, Francijas un ASV nkuie seminra dalbnieki prstvja pau veidots mjaslapas, kas ir domtas tur  dzvojoo latvieu saziai. Kopum vii ita apmierinti ar ldz im paveikto.  Apmekljumu skaits pieaug. Tmeka laps tik ievietota aktulk  informcija, publicti sludinjumi, veidots paskumu kalendrs un reklamti pau organiztie koncerti un tikans. Tomr katrai lapai ir kautkas atirgs. rijas lapa baltic-ireland.ie ir ar ziu portls, kur var lastno Latvijas ziu aentrm  LETA un BNS pirkts zias. Tikmr Zviedrijas vietnes zla.lv un stokholmaslatviesuskola.se nepretend uz ziu portla nosaukumu, bet, k paststja Indra Wilson, ievieto sludinjumus, zias, mcbu materilus un aptaujas. Pdjo 2 gadu laik tiek mints saprast no kurienes Zviedrijas latviei iegst meklto informciju, lai papildintu lapas saturu. Populrkajm rijas un Lielbritnijas latvieu mjas lapm lapm ir  vairk nek  20 000  uniklo apmekltju. daudz. Latvieu apvienbas Francij prstvis Juris Bergs atklja ts problmas, ar kurm sastopas ar citi   pietrkst aktvu darbinieku, kas padartu  mjaslapu un blogu dzvku. urnlists Ansis Bogustovs atzmja, ka savu artavu vartu dot tie studenti, kas dodas uz kdu no Eiropas Savienbas valstm Erasmus studiju apmaias porgramm. Tomr neapmctu cilvku veidotam materilam biei vien trkst kvalittes.

Veidojot kopgo portlu jorientjas uz abm trimdas sabiedrbm kara bgiem un ekonomiskajiem trimdiniekiem, jo ir atirgas valodu zinanas. Andris Straumanis ststja, ka ASV latvieu vietne latviansonline.com ir angu valod, jo daudzi vairs neprot latvieu valodu. Ldzgi iet ar Lielbritnijas portlam anglobalticnews.co.uk, kas atirb no visiem prjiem pastv pateicoties reklmm. Beijas prstvis Krijnis Sants (latviesi.be) ieteica veidot kopgu kalendru, lai btu plnoto paskumu prskatmba, organizjot Latvijas mziu koncertus un citus sabiedriskos paskumus Rietumeirop.   Indra Wilson piebilda, ka nav vajadzgs visiem zint visu, bet ir lietas, ko viens portls nevar pacelt, piemram, animcijas filmas  vai latvieu valodas mcanu brniem.

Portlu veidotjiem  rp noderga, kvalitatva un interesanta satura nodroinana  tmeka vietns, lai aizbraucji  var atrast to, kas vius visvairk interes. rzems dzvojoie latviei no Latvijas valsts puses sagaida iespju tmekl viegli atrast informciju par veiktajiem soiem reemigrcijas vecinan, brvajm darba vietm un citiem ar prcelanos uz Latviju saisttiem jautjumiem. 

Amlija Brvere


 

Atpaka


Apskatt komentrus (0)atstj tuku: atstj tuku:
vrds:

JSU KOMENTRS:


Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA