EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
lens no maisa
124905

Juris Lorencs    10.05.2022

 

 

Apra nogal Zviedrijas valdbas vadtja Magdalna Andersone publiski atzina, ka imigrantu integrcijas poltika valst esot izgzusies. Lk, vias vrdi: Segregcija ir tik oti nostiprinjusies, ka ms dzvojam parallls sabiedrbs. No desmit miljoniem Zviedrijas iedzvotju aptuveni 20% patlaban ir imigranti vai viu pctei. Pdjos gados aj valst liel skait ieraduies patvruma mekltji no Tuvajiem Austrumiem un frikas. Ar ko eiropietim asocijas vrds imigrants? Parasti mums iet, ka vii ir izteikti atirgi. Ar citdu das krsu un sveu reliiju. Ka vii ned ckgau, bet sievietes valk lakatus vai pat pilngi aizsedz seju. Tau mums blakus dzvo sveinieki, kui rji izskats tdi pai k zviedri, vciei, somi vai latviei. Iespjams, vii pat ir dzimui Eirop un run vairks valods. Dieml daudzi no viiem nav integrjuies savs mtnes zems. Vl vairk - ir mums naidgi noskaoti. 

 

Gandrz vien laik ar Andersones atklsmi medijos pardjs video, ko socilajos tklos bija ievietojusi kda ukraiu meitene vrd Olga Kadja. Zviedrijas galvaspilst Stokholm via uz ielas bija pamanjusi sievieti, kua nopl publisk viet izkrto Ukrainas karogu, iemet to dubos un mda ar kjm. Starp Olgu un nepazstamo dmu izveidojs dialogs, ko meitene pamanjs nofilmt mobilaj telefon. Uz jautjumu Kpc js apgnat Ukrainas simbolus? sekoja agresva tirde: Tie ir faistu simboli! Ukraii ir netri radjumi, kas cluies no krievu tautas. Paskaties uz sevi! Tu esi briesmga, neglta k prtiis. Visu mu bsi nolojama, nabadzga un netra. Valksi os ltos apavus, s bikses par 150 kronm. Bet man ir mtelis, kas maks 25 000 kronas, alle un rokassomia! Tu vienkri sapsi! K tu eit vari iztikt? Dzvo no pabalsta? Varbt nodarbojies ar prostitciju, mazg grdas? Man vasarnc ukrainietes ar mazg grdas. Visas ukrainietes ir vai nu prostittas, vai apkopjas. Sievieti pai saniknoja meitenes jautjums - Kpc js nebraucat uz Krieviju?. Dma burtiski uzsprga: Kas tev par dau, man tev nav jatskaits! Tu pat nezini, kur es dzvoju!

 

Interneta un socilo tklu laikmet nekaung uzbrucja tika atpazta momentni. Izrds, t ir kda Jevgeija Karlsone (Eugenia Karlsson), kua dzvo Stokholm, Skulptrvgen iel. Dzimusi Krievij k Jevgeija Deisova, beigusi eingradas Valsts pedagoisko instittu. 1990. gad prclusies uz Zviedriju, studjusi Linpingas universitt, strdjusi Stokholmas priekpilstas Tbijas imnazij. Pareizj darba vieta - valstij piederos apmcbu un personla komplektanas uzmums Lernia. Nu jau gan btu jsaka- bijus, jo pc skandla darbs Karlsonei tika uzteikts. Vltos citt kdu komentru, ko Youtube kanal zem video ar Karlsones uzstanos bija ielicis kds krievu valod rakstos vrotjs: Mie Zviedrijas iedzvotji! Tiei du cilvku d parasti sks ka. Skum vii ml krievu valodu. Tad viiem liekas, ka ar krievu valodu vien ir par maz, ka vii tiek apspiesti. Un, visbeidzot, vii aicina krievu armiju, lai vius glbtu, piemram, no ukraiiem. Zviedru slepenajiem dienestiem nenktu par aunu paptt, k vecmmia dzvo un kdu jaunatni ir izaudzinjusi. Vai via un vias imene vispr iederas Zviedrijas sabiedrb?

 

Vl kds video, kas ajs diens klejo internet. To ievietojusi Aona Kostiina (Alena Kostizyna) no Vupertles pilstas Vcij. Lk, vias uzruna burtisk tulkojum: Drgais Vladimir Vladimirovi! Pie jums grieas krieviete no Vcijas. Ms te Vcij aicina taupt, retk mazgties un salt aukstos dzvokos. Bet ms iztursim, biek iesim vann, noregulsim lielku siltumu. Nu kaut k tau vajag atbalstt! Viens lgums - js pasteidzieties, oti gaidm js ar Vcij! Tiem, kui tik labi neorientjas krievu pasaules virtuv, paskaidroju: Vladimirs Vladimirovis ir Putins, atbalstt nozm vairk trt un makst par Krievijas gzi. Nu, bet vrdi gaidm js ar Vcij ir tiea norde, ka pc Ukrainas ieemanas gan jau krta pienks ar Vcijai ...

 

Vartu domt, ka Karlsone un Kostiina ir aprobeoti krievu pasaules sludintji, kdu nav prk daudz. Dieml viu ir vairk nek mums iet. Jaunbas gados es biei klausjos BBC krievu valodas raidtju. Angu valodu tolaik vl pai labi nepratu, turklt BBC prraides Latvij netika trauctas. Viens no mkajiem raidjumiem bija Sevas Novgorodceva iknedas Popmzikas programma no Londonas. 1940. gad dzimuais Seva Novgorodcevs, staj vrd Lventeins, bija emigrjis no PSRS uz Rietumiem 1975. gad. su brdi padzvojis Austrij un Italij, vi prcls uz Londonu, kur iekrtojs BBC raidtja krievu redakcij. Novgorodceva raidjumi bija informatvi un asprtgi, ar ebrejiem raksturgo humoru. Katr zi k mzikas eksperts vi man bija liela autoritte. Dieml ajs diens, sniedzot interviju kdai Izralas radiostacijai, vi izteica zmgu frazi: Neraugoties uz ukraiu valodas skaistumu un melodiskumu, es nevaru iedomties, ka aj valod vartu sarakstt grmatu par kvantu mechniku. Lietas btba pat neslpjas nezinan. Patiesb ukraiu valod jau sen ir izdotas pat vairkas kvantu mechnikas grmatas. Svarga ir attieksme, uzskats, ka ukraiu valoda, saldzinot ar krievu, ir mazvrtgka, ka taj nevar bt nekas nopietns. Un t dom un run cilvks, ku uzdodas par modernu, liberlu, kosmopoltisku eiropieti! Pat viam imprisk domana izlien k lens no maisa. Bet vien zi ms varam pateikties Karlsonei un viiem ldzgiem. Ja tagad kds Eirop vai ASV sks skandint par krievvalodgo apspieanu Latvij, mums bs lieliska atbilde- tas, ko ms nevlamies redzt pie sevis, ir uzvedba, kdu Stokholm nodemonstrja dma vrd Jevgeija Karlsone.

 


 

Atpaka