EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Gaezers ASV izcilko nometu pulk
130988

   17.01.2024

 

 

 

Latvieu centra Gaezers Izgltbas programmas ir izpildjuas visas prasbas un izturjuas American Camp Association (ACA) vrtanas komisijas apciemojumu, un 1. Gaezers ar lepnumu var vstt, ka esam ACA akreditta nometne! (ACA ir profesionla nometu vadtju kopiena, kas nodroina augstas kvalittes programmas nometnes dalbniekiem un personlam.)

 

Sagatavoans ACA akreditcijas viztei prasja vairkus gadus. Pirms trs gadiem Gaezers izveidoja amata aprakstus visiem darbiniekiem. Rokasgrmatas darbiniekiem un veckiem tika raksttas un katru gadu tiek prskattas. Sarakstjm darbbas noteikumus veselbai un labsajtai, kuus ievro ne vien veselbas centra darbinieki, bet viss Gaezera personls.

 

Darbinieku apmcbu programmas tika izveidotas un katru gadu tiek piedvtas uz vietas, k ar virtuli. Tika sarakstti riska prvaldbas noteikumi un ieviesti jauni drobas noteikumi.

 

Akreditcijas komanda pavadja 2022. un 2023. gadus, aprakstot darbbu, izmantojot ACA standartus. Pavasar pieteicmies akreditcijai, un ACA ms apciemoja 2023. gada 25. jlij.

 

Divi akreditcijas eksperti pavadja dienu Gaezer, vrojot msu darbbu un izskatot dokumentus. Papildus akreditcijai ACA piedv Gaezera vadbai bagatgu tkloanos. Administrcijai un valdes locekiem ir iespja piedalties gadskrtj ACA konferenc. 

 

Latvieu centrs Gaezers izmanto ACA profesionlo platformu darbinieku apmcbm. ACA ar izseko tiesbu aktiem un poltikai, kas var ietekmt nometnes darbbu. Turpmk Gaezers vars izmantot atlaides un dotcijas, kas pieejamas akredittajm nometnm.

 

ACA ir valsts mroga organizcija, kas atbalsta dadas nometnes vis ASV. ACA ir akreditjusi gandrz  divarpus tkstous nometu vis Amerik, kas gan ir tikai ir tikai 25% no vism nometnm ASV. Izpildot visas prasbas un atverot durvis vrtanas komisijai, Gaezers nu ir iekuvis o izcilo nometu sarakst. 

 

ACA akreditcijas programma Amerikas Savienotajs Valsts darbojas jau vairk nek 60 gadus. Akreditcijas standarti tiek pastvgi izvrtti un atjaunoti.  ACA sadarbojas ar ASV mroga organizcijm, to skait ASV pediatrijas akadmiju, Sarkano krustu un citas brnu un jaunieu apkalpojoas aentras, nodroinot to, ka maias tiek ieviestas standartos, pamatojoties uz ptjumiem un datiem. ACA akreditcijas programma ietver septias  katgorijas un 290 standartu, kas valsts lmen nosaka nometu izcilbu. 

 

Ar to nebeidzas msu darbs. Katra akreditta nometne apemas turpint labo darbu un katru gadu pieteikt nkamos mrus izaugsmei. Ik pa pieciem gadiem atkal iziesim panovrtanas procesu un ACA vrtanas komisijas apciemojumu.

 

Priecsimies visi par Gaezera sasniegumiem! Gaezera akreditcijas komiteja Ilna Rusmane, Anda Vizule, Sandra Kronte-Spola, Jim Bailey, Andra Zommere, Astrda Kaugara, Anita Briede-Bilsna. 


 

Atpaka