EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Diaspora: paveiktais un vl neizdartie darbi
127522

Sallija Benfelde    10.01.2023

 

 

Latvijas Radio gada pirmaj raidjum Globlais latvietis. 21. gadsimts studij aicinja rlietu ministrijas specilo uzdevumu vstnieci diasporas jautjumos Elitu Gaveli, lai kop ar diasporas urnlistiem Latviesi.com vadtju, valdes prieksdtju Induli Brziu, laikrakstu Laiks un Brv Latvija urnlisti Salliju Benfeldi un Latvijas Televzijas un LSM.lv autori Lielbritanij Ilzi Kalvi apspriestu pagjuaj gad paveikto un aktulos 2023. gad risinmos jautjumus. 

 

Pagjuaj gad tika paveikts daudz un, pirms runt par ogad darmo, si par padarto atgdinja diasporas vstniece Gaveles kundze: Pagjuais gads tomr bija labs, rags un oti enerisks gads, neraugoties uz to, ka ms, tikko izkuvui no kovida krizes, iekritm neaprinm Krievijas agresijas kaa gad, kas ietekmja ms visus. Diaspora tomr spja tri mobilizties, un ar Latvij ms redzjm, cik liels bija diasporas atbalsts Ukrainai mtios, piketos, demonstrcijs ar Latvijas un Ukrainas karogiem un ar ar ziedojumu vkanu. Vlos pateikt lielu paldies diasporas organizcijm, kuas darbojas par spti diviem smagajiem kovida gadiem un ir spjuas mobilizties. Sarunas zoom un dads platforms varbt pat vl vairk cilvkus aktivizja, jo nekur nevajadzja ceot. Vislielkais paldies jsaka ar diasporas skolm, kuas turpinja strdt, atjaunoja ar darbu kltien. Zinu, cik piekusui ir skolotji, zinu par finansjumu, bet viu paaizliedzgais darbs ir nenovrtjams. Ir ar paveikti projekti viss diasporas organizcijs, ar lielie projekti Dziesmusvtki Eslingen, Minesot.

 

Par to, ko aizvadtaj gad nav izdevies paveikt vis pilnb un par darbiem, kuus vajadztu dart jau tagad, vstniece minja Saeimas vlanas. Bija plnots, ka 14. Saeimas vlans piedalsies 50 tkstoi diasporas vltju, bet o plnu izdevs stenot tikai daji, var teikt, ka bija liels balsotju skaita kritums, bet  vstniece ar piebilda, ka ne tikai mazais vlanu iecirku skaits, bet ar nogurums no kovida, viasprt, ietekmjis to, ka piedaljs tik maz diasporas vltju. (Apmram 16% no balsstiesgajiem; 13. Saeimas vlans piedaljs apm. 24% - Red.) Vlanu rezulttus  ietekmjis ar tas, k ir mainjies vltjs, vairk ir t.s. jauns diasporas vltju, kuiem varbt nav tik oti izteiktas pienkuma apzias. Vstniece ar ievrojusi, ka ir daa jauns diasporas vltju, kuri jau gadu desmitiem nedzvo Latvij un uzskata, ka viiem, iespjams, pat nav tiesbu vlt td, ka vii vairs pastvgi nedzvo Latvij, lai gan juridiski tiesbas vlt viiem ir. Pie darmajiem darbiem Gaveles kundze minja ar to, ka jpank, lai latvieu valodas eksmens tiktu atzts rzems k svevalodas eksmens, un jau janvr to sks risint Diasporas Konsultatvs padomes Izgltbas darba grupa.

 

Kopum vstnieces sactajam piekrita ar urnlisti, gan uzsverot, ka informtv telpa nav sti sakrtota jautjumos, kas skar informcijas pieejambu visiem diasporas cilvkiem, tpat ar ir jautjums par vlanu informcijas daudzveidbu un iecirku daudzumu, lai nobalsot diaspor vartu katrs, ku to vlas. Diasporas vltji gaida, ka poltii tiksies ar viiem, bet dieml biei rodas sajta, ka poltius diaspora neinteres un viiem nav svargi, ko dom vltji aiz Latvijas robem. Jatceras ar, ka ar vlanm saisttie likumi un noteikumi tiek rakstti Latvij, td varbt biei piemirstas, cik lieli attlumi ldz vlanu iecirkiem vltjiem jprvar vairks valsts, td jrisina balsoana iespjas internet. Vairku valstu diasporai da iespja jau ir. Ir skaidrs, ka saspjuie jautjumi par vlanm ir jrisina jau tagad.

 

oti svargs jautjums, kas diaspor jau izraisjis neizpratni un pat pretestbu, ir iecertais valsts aizsardzbas dienests, jo trkst informcijas vai ar t ir pretrunga. Ldz im diaspora vl nav samusi atbildes uz daudziem svargiem jautjumiem par o dienestu, un nezia ir kuvusi par lielu problmu diaspor. Ja ar rpus Latvijas mtoajiem pavalstniekiem is jautjums netiks apspriests un atbilu nebs, piemram, uz jautjumiem par darbu, par nortu mjokli imenei, par to, ka jaunietis, kuam jbrauc uz Latviju dient, ir viengais savas imenes apgdnieks, tad cilvki diaspor pat var atteikties no pilsonbas. 

 

Neapaubmi, internets un t piedvts iespjas ir svargas, ts jizmanto, gan neaizmirstot ar drukto vrdu un mediju kvalittes jautjumus, Vstniece uz m bam atbildja, ka likums par valsts aizsardzbas dienestu bs vias un Konsultatvs padomes redzes lok ldz brdim, kad tas tiks pieemts, jau janvr par to bs sarunas ar Saeimas Aizsardzbas, Ieklietu un korupcijas novranas komisijas prieksdtju Raimondu Bergmani. Vstniece ar atgdina, ka t nav un nebs mobilizcijas, ka bs ar alternatvais dienests.

 

Diasporas mediji, ar grupas socilajos tklos dara daudz, lai informtu par diaspor notiekoo gan savas mtnes zemes tautieus, gan cits valsts mtoos, tpat ar cenas informt par svargko, kas notiek Latvij. Daudzi no autoriem to dara no sava pamatdarba brvaj laik, ne visiem ir zinanas urnlistik, td nereti rodas jautjums par informcijas kvalitti. Protams, 21. gs. jizmanto visas interneta iespjas, lai cilvkus informtu par svargko, tomr nevajadztu ar aizmirst drukto vrdu. Un oti svargas ir zinanas urnlistik, tekstu kvalitte, td btu nepiecieami kursi. Apstkos, kad Krievijas propaganda veikli iekst viss valsts, to cilvku zinanas un izpratne par urnlistikas pamatjautjumiem, kas veido medijus, socilo tklu grupas utt., ir oti svargas. Protams, ar valsts finansjums medijiem ir btisks, td konkursi, ko rko Sabiedrbas integrcijas fonds (SIF) un t izpratne par mediju kvalitti ir svarga.

 

Raidjum tika prrunti ar vl citi jautjumi piemram, par Latvijas personas identifikcijas karti, par ts ieganu, par gada lielajiem Dziesmu un deju svtkiem Latvij, kas ar no diasporas prasa lielu darbu un paaizliedzbu.

 

 

Piezmes pc raidjuma

Priec, ka raidjum tika izjautta ne tikai diasporas vstniece, bet savu skatjumu uz notiekoo un jautt par svargko varja ar urnlisti.

 

Neapaubmi viens no visaktulkajiem jautjumiem ir topoais valsts aizsardzbas dienesta likums. Manuprt, oti vrtgi btu, ja mints Saeimas komisijas prieksdtjs vartu tikties ar tautieiem, piemram, Lielbritanij, kur ir oti liela ar t.s. jaun diaspora. o tikanos vartu organizt k interneta tieraidi, ldzgi k notika vairkas tieraides pirms Saeimas vlanm. Iespjams, ar aj tieraid vartu piedalties Latvijas sabiedrisks televzijas prstvji (LTV) un televzijas korespondente Ilze Kalve, kua dzvo Lielbritanij. Protams, par to, visticamk, var lemt Konsulttv padome, kua pc tam var aicint Saeimas komisijas vadtju, savukrt par tdas tikans technisko pusi tad var lemt LTV. Jebku gadjum tda tikans gaisintu negtvo attieksmi pret valsts aizsardzbas dienestu un noteikti ar kliedtu baas par to, ka poltius maz interes diasporas domas un vajadzbas.

 

Jpiekrt, ka vlanas ir viens no lielajiem jautjumiem, ku netiks ldz galam atrisints, ja t risinan netiks iesaistta diaspora. Protams, finanses vienmr bs viens no galvenajiem jautjumiem, un droi vien to t sti nepietiks ar nkamajs vlans, bet ir vrts nopietni apdomt, vai tiem vlanu iecirka atvranai ir vajadzgi 36 paraksti? Tpat noteikti ir jrod iespja izveidot attlinto jeb balsoanu internet. Neapaubmi, iecirki vienmr bs svargi, jo vlanu dien satiekas daudzi tautiei, gaisotne un vlanu komisiju labvlg attieksme tuvina cilvkus, auj sajust sevi k dau no Latvijas.

 

Tpat ar apsprieams ir jautjums par to, vai diasporai ir jveido atsevis vlanu apgabals. Grti pateikt, vai tas var ietekmt balsotju aktvitti, bet oti iespjams, ka tas liks vairk sarosties poltiiem un vii dosies pie diasporas vltjiem vai ar organizs tikans tiesaist. To, k balsojui diasporas vltji katr valst un katr iecirkn, protams, var redzt, apskatot vlanu rezulttus Centrls vlanu komisijas (CVK)  mjaslap. Tomr atsevis vlanu apgabals os rezulttus padars labi pamanmus un tos vairk ievros ar Latvijas vltji. Td ir vrts paptt citu valstu pieredzi aj jautjum.

 

Par mediju un citu informatvajos paskumos iesaistto diasporas prstvju zinanm urnlistik, manuprt, ir jdom oti nopietni, jo kvalitatvs saturs piesaista lastjus un skattjus. Vajadzbas gadjum finansjumu kursiem vartu atrast, sacja vstniece, bet par to diaspor jbt interesei. Jpiebilst, ka diasporas mediju grup mains vadba, td, manuprt, ir oti svargi, lai t apvienotu plau mediju darb iesaistto cilvku loku un to vadtu cilvki ar zinanm un pieredzi urnlistik. Ldz im darbu medijos un dads grups, platforms un portlos daudzi ir darjui ar lielu pienkuma apziu, nereti tas ir patiem paaizliedzgs darbs. Daudziem ir pavisam cits pamatdarbs un daudz citu pienkumu. Td profesionls zinanas ir oti vajadzgas. 

 

Patiem nevajadztu aizmirst ar druktos medijus. Pdjo simt gadu laik druktajam vrdam jau vairkas reizes ir pareotas beigas, jo visu vajadzgo informciju un izklaidi varot nodroint aizvien jaunas technoloijas, tomr t nav noticis, un diez vai kaut cik prredzam nkotn notiks. Ar diaspor ir cilvki, kui labprtk lasa druktus laikrakstus vai bietenus, un ar to ir jrins.

 

Pieminju tikai daus svargkos jautjumus, jo ar veselbas aprpes iespjas un krtba diasporai Latvij, darba, mjoka, brnudrza un skolas jautjumu risinana tiem, kui vlas atgriezties, ir nopietnas un svargas lietas. Td diasporas organizciju, Saeimas, valdbas un diasporas mediju sadarbba un spja uzklaust citam citu nopietni ietekms gan Latviju, gan rpus ts dzvojoos pilsous.

 

 

 


 

Atpaka