EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Ar atslgas vrdu atbildba
128969

Saeimas deputte Irma Kalnia (JV) intervij Ligitai Kovtunai    30.05.2023

 

 

 

K jties jaunaj amplu Latvijas Republikas Saeimas deputte?

Jtos lieliski k jtas cilvks, kas samis uzticbas mandtu darboties savas valsts lab un reli bt nodergs. Protams, atbildba ir milzga, pirmm krtm to vltju priek, kas ar savm balsm va man pacelties Jauns Vienotbas sarakst no 39. un 4. vietu. Uzemoties o atbildbu, oti daudz strdju un mcos, ctgi lasu dokumentus, domju, ptu. Man uzticts darbs vairks komisijs rlietu, tikas, sadarbbas grups ar citu zemju parlamentiem, vadu sadarbbas grupu ar Kanadu, msu stipro un uzticamo NATO sadarbbas partneri. obrd NATO jautjumi ir pa priekpln, protams, un man ir svargi, lai ikvien es btu labi sagatavojusies un lemtspjga. o ceu poltik esmu uzmusies, un man tas jveic godam. K to darja mans dzvesbiedrs Ojrs Kalni, sava ma lielko dau kalpojot Latvijai bija pirmais neatkargs Latvijas vstnieks ASV, tad, prceoties uz dzimteni Latvijas institta vadtjs astous gadus, tad, Saeim vadot rlietu komisiju. Pc via aizieanas Mb skaidri sapratu man vajag un es varu Ojra darbus turpint. Bdama viam blakus un viss liets dzvojot ldzi, biju sapratusi, ko tas nozm iesaistties savas valsts, jo pai rpoltikas procesos, apzinjos to milzu atbildbu. Pavisam jauns un nezinms gan man bija balotans un velanu, preczk sakot priekvlanu kampaas process. Tlab gju pati savu ceu, k to sapratu, un, k izrds, cilvki gan Latvij, gan diaspor piema lmumu man uzticties.

 

Latvij esi pazstama k etietes un protokola speciliste, bijusi mcbspks Latvijas Mzikas akadmij, paldzjusi daudzm amatpersonm atjaunotaj valst izprast un ievrot ts uzvedbas normas, etieti, kas strd starptautiskaj diplomtij.

J, gan, manu skolnu skaitu lu ap etriem tkstoiem, un viu vid ir valsts darbinieki, uzmji, valsts protokola un sabiedrisko attiecbu specilisti, mkslinieki. ai darb ir svargi prast sadarboties ar dadu uzskatu, tostarp poltisko, cilvkiem. Tas labi paldz deputtes darb. Un etiete tau ir ciei saistta ar tiku.

 

Droi vien nav viegli strdt vien telp ar pretju poltisko uzskatu cilvkiem

nav gan! pai ar cilvkiem, kas nesodti ataujas paust Latvijas valstij naidgu viedokli. Tie ir skumji bri. Bet tos ldzsvaro veiksmgs, produktvs darbs kop ar savas partijas, ar Jauns Vienotbas  cilvkiem, ar gaiiem un patriotiskiem cilvkiem no citiem poltiskajiem spkiem. Esmu dzimusi Svaru zm, 7. oktobr, acmredzot man zvaigzns ierakstts, ka visu mu jbt atsvar pretjam, negatvam spkam.

 

Atjaunots Latvijas rtausm, bdama poltia un diplomta sieva, biji no tiem, kas prstvja filantropijas atdzimanu. Joprojm darbojies Angliku bazncas zupas virtuv. Vai, tavuprt, filantropijas ideja msdienu Latvij ir labi iedzvojusies?

J, noteikti, un spilgtkais apliecinjums tam ir fakts, ka Latvija ldz ar Igauniju ir valstis, kuas visvairk ziedojuas Ukrainai. Tas ir oti prliecinos sabiedrbas brieduma apliecinjums! Un to es alla minu skai atgdint starptautiskajs auditorijs, kur man k deputtei, savas valsts parlamenta prstvei, jpiedals.

 

Runjot par, k tu saki, filantropijas tradiciju, - ts iedgi mekljami Amerik. Konektikutas pilst, kur savulaik kop ar veckiem dzvoju (cita starp, vii bija demokrti atirb no latvieu vairkuma, kas ir republiku piekritji), valdja stingrs uzskats: ja nevari sniegt praktisku atbalstu cilvkiem, kam dzv neiet labi, kam jpaldz, ver va maku!

 

Kad Latvij jau sks Atmodas vsmas, 1988. gad kop ar Valdi Kupri nodibinjm labdarbas organizciju Latvieu Renesanses asocicija ar mri paldzt Latvijas brniem, mtm un slimncm ar medikamentiem un dot iespju slimajiem brniem rstties Amerik. 1991. gad iekvos  prezidenta Dorda Bua inicits humns paldzbas programm biju atbildg par Baltijas valstm. Bet 1995. gad, sadarbojoties ar tolaik ASV pirmo ldiju Hilariju Klintoni pancm, ka ASV starptautisks attstbas programm USAID tiek iekauta ar Latvija. Tad tapa ziedot.lv, pie kuas dibinanas ar pieliku savu plecu. Brvprtgais darbs, labdarba man vienmr bijusi dzves svarga daa.

 

Kuvusi Saeimas deputte, tu izveidoji Diasporas atbalsta grupu. Tdas ldz im nav bijis. Kpc tev tda liks vajadzga?

Kop abi ar Ojru 1999. gad prclmies uz Latviju, nekad nav zudusi mana interese par to, kas notiek man mtnes zem Amerik. Galu gal man tau tur dzvo radi. Turpinu last The New York Times, Wallstreet Journal u. c. tagad gan vairk tos rakstus, kur runts par Ukrainu, nu, Baltiju. Tau obrd manas domas prmusi Latvija, tpc netrju daudz laika ikdienim Amerikas zim. Vairk mani interes, k dzvo latviei Amerik, k tuvint Latvijai cilvkus diaspor, un otrdi k Latvij dart zinmu par tautieu dzvi rpus.

 

Es piedzimu ujork, bgu dzimten, un t bija poltisk trimda. Tagad cilvki dodas pasaul, ekonomisku apsvrumu vadti. Vai vii noturs savu latvietbu, vai, ieguvui zinanas un profesionlo pieredzi, atgriezsies Latvij? Lk, ie ir sarunu loki, ko apsprieam msu grup. Un vl ar, protams, par to, k manas paaudzes trimdas mantojumu nodot tlk jaunajiem un k uzlabot Latvijas cilvku izpratni un attieksmi pret diasporu. Ar Diasporas likumu vien nepietiks, un tas, k citkrt likumi, ir uzlabojams.

 

Te savukrt oti liela loma btu diasporas medijiem, respektvi, valsts atbalstam tiem, lai vartu veidot pc satura un formas atbilstous msdienu augstkajm prasbm. To ar msu diasporas mediju, izdevju vrd vlos jums likt pie sirds!

Neapaubmi, preses un moderno mediju loma diasporas un Latvijas sazi ir oti liela. Par to pai prliecinjos priekvlanu laik, kad Amerikas tautiei oti biei jautja kam likt krustiu? Viiem trka informcijas. Un jo lielk daudzveidb t tiks piedvta drukt veid, digitli, portlos, ziu izdevumos, sietos utt. jo pilngka un sasniedzamka bs informtv telpa. Diasporas grupa strd ar vairkm valsts institcijm ar Kultras ministriju, kuas przi ir jsu mediju lietas, ar Izgltbas, Veselbas ministrijm u. c. Top nkamo etru gadu Diasporas stratija, kas iezms laika posm no 2024. ldz 2028. gadam paveicamo. Tas ir tuvko mneu intensvs darbs.

 

Msu saruna notiek laik, kad spargi tiek apspriestas nkam Valsts prezidenta kandidatras.

Un mana sirds iepukstas straujk, kad apzinos es tau bu viena no simt deputtiem, kas balsos! T ir oti liela atbildba. Esmu gandarta, ka augstajam amatam tiek virzts Edgars Rinkevis mana uzticba viam ir simtprocentga. ai dramatiskaj kaa laik msu Valsts prezidentam ir jbt spcgam, zinoam, prliecintam, rpoltikas jom nobrieduam cilvkam, ar diplomtijas spjm un pieredzi, ar valodu zinanm, stju, atpazstambu Eirop, pasaul, NATO. Uz iem faktoriem balstu savu balsi.


 

Atpaka