EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Aicina Baltijas baleta festivls
117791
Foto: Mrcis Gaujenietis

   31.08.2021

 

 

Kad tetu izrdes un koncertu piedvjums Latvijas sabiedrbai ir sakuplojis t, ka dakrt pat grti izvlties, kuru sarkojumu apmeklt, kam dot priekroku, bagtaj kultras notikumu afi ieraugm tik pazstamo Starptautisk Baltijas baleta festivla simbolu trausls,  baleta kurps trpts dejotjas kjas. Un afia vsta klt 26. Starptautiskais Baleta festivls, kas jau no paa skuma 1996. gad notiek, stenojot devzi No klasikas ldz avangardam. Festivla direktore, choreografe un producente Lita Beiris sarun ar  Gundegu Saulti ststa par gaidmo dejas mkslas notikumu.


 

Gadu gait esam radui, ka festivls skattjus uzrun pavasar. Kpc oreiz satikans norunta ruden?

Iepriekjais, 25. festivls, 2020. gada pavasar pandmijas d tika atcelts, lga pat neiescies. Toreiz, ms, organiztji, nosoljmies iecerto programmu kdreiz tomr skattjiem pardt. Ms visi zinm, cik aizvadtais gads bija trauksmains un nenoteikts. Ar tagad publisku sarkojumu norises noteikumi ik brdi mains. Tomr izrdes un koncerti notiek,nolmm o gadu neizlaist un kaut ruden, bet atgdint par dejas svtkiem, kas jau kuvui par tradiciju. Tpc no 1. ldz 12. oktobrim 26. Starptautiskais Baltijas baleta festivls notiks!

 

Ar festivla atklanas akords, k jau ierasts bs Rgas dzelzcea stacij?

Tiei t. d demokratisk vid deja ielauas rdzinieku ikdien, liek apstties, ieskatties, painteresties par tlkm norism.

 

Citugad lielu interesi raisja festivl skatms izstdes. K bs ogad?

VEF Kultras pils Spoguu zl bs Igaunijas baleta foto mkslinieka Staislava Mokova fotoizstde ar nosaukumu Karantna Igaunijas balet. oti spilgti, izaicinoi un tlaini darbi, kas ataino laikmetu, ku dzvojm. Savukrt Mencendorfa nam bs Baltijas valstu mkslinieku darbu izstde.

 

Galvenie notikumi, bez aubm saists ar dejas izrdm. Kas ms, skattjus, sagaida oreiz?

T bs savdabgu, laikmetgu duetu izrde, kam esam devui nosaukumu Intrijoie dueti, ko vien programm piedv Francijas un Lietuvas dejotji. Franu kompnija Cie De Fakto rds divus darbus Coming un Something of Melody, bet lietuvieu eiko Dance company duetu Aside. Izrde 3. oktobr Rg notiks vl neierast vid H2O 6. kvartl Aisteres zl. telpa bs atbilstoa moderns dejas pasnieganai. Bet 6. oktobr o prieknesumu vars novrtt Preiu novada kultras centr. Preios ir lieliski baleta cientji, par to esam prliecinjuies daudzkrt, un ar oreiz ceram uz sapratni un ieinterestbu.

 

Jau treo reizi pie mums brauks laikmetgs dejas trupa Complexions no ASV. Ieradsies 24 cilvku sastv, lai pardtu dejas izrdi  Star Dust 5. oktobr VEF Kultras pils zl, 8. oktobr Latgales vstniecb Gors. Profesioniem vrtga bs ameriku dejotju meistarklase 6. oktobr. viesoans notiek ar ASV vstniecbas atbalstu.

 

Par tradiciju jau kuvis baleta zvaigu gal koncerts

ogad t norises vieta bs VEF Kultras pils liel zle. T ir laba, rta skatuve, pati esmu savulaik uz ts dejojusi. Koncerta nosaukums ir Baltijas baleta zvaigznes Rg. Paredzts, ka piedalsies dejotji no Somijas, Igaunijas, Lietuvas un, protams, msu Nacionl baleta solisti. Gaidms kos un daudzveidgs koncerts.

 

Kam vl jpievr uzmanba festivla programm?

12. oktoba vakar kinotetr Splendid Palace kluba Film Noir telps interesenti vars noskatties filmu par Eiropas baleta zvaigzni choreografu Richardu Sgalu (Richard Siegal), tas ogad bs msu atvadu akords.

 

Vl jpiebilst, ka esam pateicgi par atbalstu, ko festivlam sniedz Valsts Kultrkapitla fonds, Rgas dome, ASV vstniecba, uzmumi Latvenergo un GASO.

Baleta festivls ir izdzvojis, tas gaida savus uzticgos skattjus un cer kaldint jaunas ieceres nkotnei.

 


 

Atpaka