EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Ko spriež DV Fonda pilnsapulce
14861

   09.05.2011

Ko spriež DV Fonda pilnsapulce

 

Daugavas Vanagu Fonda pilnsapulci „Straumēnos” 2011. gada 5. martā sāka ar skumju brīdi, pieminot LNPL prezidija priekšsēdi Laimu Speakman-Brown, kuŗas došanos mūžībā sāpīgi pārdzīvo līdzgaitnieki latviešu sabiedriskās dzīves veidošanā.

Krāšņajā „Straumēnu” muižā bija sabraukuši divdesmit četri nodaļu deleģētie pārstāvji, kuŗiem tika izsniegtas 26 balsošanas pilnvaras, pārstāvot 908 DVF biedrus. Aivaru Sinku aicināja uzņemties sapulces vadību, par vietnieci izvēlēja Liliju Zobens.

G. Putce nesa sveicienu no LELB pārvaldes Anglijā, kuŗā vēlēja turpināt DVF palīdzības darbu, kāds tas vienmēr bijis, pārbaudot pamatus, uz kuŗiem organizācija stāv, diskusijas vadot kristīgā draudzības garā.

Tā kā L. Zobens, rūpīgi pētījusi nesen Lielbritanijā iebraukošos latviešus, kas ir ļoti dažādi, - sveicot DVF pilnsapulci LNPL vārdā, novēlēja Fondam saticīgu un draudzīgu sadarbību ar jauniebraucējiem ceļā uz nākotni.

DV CV pārstāvja A. Sinkas ziņojumā bija ietverts jautājums par DV jauna priekšsēža vēlēšanām šajā gadā. Tā kā ir bijuši izteikumi, ka jaunais DV vadītājs varētu nākt no Lielbritanijas, kanditātu vārdu iesniegšanas pēdējais datums ir 15. maijs. Vienbalsīgi tika pieņemti grozījumi DV CV Statūtos par DV vanadžu vadītājas un DV CV jaunatnes nozares vadītāja iespēju izraudzīties sev vietniekus, kas varētu palīdzēt un veikt vadītāja pienākumus, ja vadītājam tas nav iespējams.

DVF priekšsēdis U. Reveliņš atklāja, ka Fonda finanču pārskati liecina – situācija pamazām uzlabojas. Nozīmīga ir tīmekļa www.catthorpemanor.co.uk lapa, kas palīdz reklāmēt „Straumēnu” piedāvājumu. DVF ir ierosinājis Latvijas vēstniekam Lielbritanijā sadarboties ar Latvijas Olimpisko komandu, organizējot līdzjutēju klubiņu DVF Londonas namā un pieņemot viesus „Straumēnu” īpašumā. U. Reveliņš izteica lielu pateicību par pašaizliedzīgo darbu DVF valdē R. Parris un V. Hughes, kuŗas uz nākamo valdi vairs nekandidēs.

Par ikdienas darbu sapulci informēja DVF daļu vadītāji – DVF vanadžu daļas vadītāja M. Grunts, iekšējās informācijas daļas vadītājs P. Vanags, administrācijas daļas vadītājs L. Ceriņš, biedrzinis K. Ligers, bet jaunatnes daļas vadītāja J. Gravenieka ziņojumu nolasīja L. Zobens.

Pārlūkojot DVF Londonas nama darbu, atzīts, ka tajā strādājošā komanda izrāda lielu aktīvitāti un entuziasmu, tā palielinot nama ienākumus un pulcinot arvien vairāk iebraukušo latviešu savās viesmīlīgajās telpās. Atzīstami arī, ka Londonas nama administrācija neprasa nomas naudu Londonas latviešu korim un deju kopai par mēģinājumiem izmantotām telpām.

DVF priekšsēdis U. Reveliņš apstiprināja, ka DVF īpašuma „Straumēni” finanču situācija pamazām uzlabojas, lai arī šo gadu paredzēts pabeigt ar zaudējumiem. Tas tāpēc, ka veikti remonti un pārbūves Zviedru zālē, bārā, atjaunots virtuves interjers un aprīkojums, izbūvētas tualetes personām ar īpašām vajadzībām. Gandrīz visas 2011. gada nedēļas nogales jau ir rezervētas kāzām, darījumu sanāksmēm, latviešu sabiedriskās dzīves pasākumiem u.c.

Uz G. Putces jautājumu par iespējām vecajiem ļaudīm „Straumēnos” baudīt aprūpi, U. Reveliņš atbildēja, ka „Straumēnu” iemītnieki sociālo un medicīnisko palīdzību var saņemt no pašvaldības, jo „Straumēniem” vairs nav aprūpes nama tiesību.

Saistībā ar ekonomisko krizi Latvijā arī DVF viesnīcas „Radi un draugi” finanču situācija nav stabila un 2011. gads tiks pabeigts ar vērā ņemamiem zaudējumiem. Lai gan mainīts viesnīcas zīmols, izbūvēta jauna konferenču zāle, atjaunotas viesu istabas un ielikti papildu logi trokšņu izolācijai, viesnīcas direktori  iespēju palielināt ienākumus redz 4. korpusa celtniecībā, kuŗa aptuvenās izmaksas tiek lēstas LVL 1 012 000,00 apmērā. Pēc diskusijām ar 17 balsīm „par”, 5 balsīm „pret”,  4 delegātiem atturoties, pilnsapulce pieņēma rezolūciju, kuŗā uzdeva viesnīcas valdei uzsākt darbus, ievērojot organizācijas un viesnīcas maksātspēju, informēt DVF valdi un delegātu pilnsapulci par darba norisi, galvenajiem lēmumiem.

Ar vislielāko pateicību sapulces dalībnieki uzklausīja A. Ozoliņa pārskatu  par Izglītības fonda plašo darbību 2009./2010. gadā.

Pārskata ziņojumā par laikraksta Brīvā Latvija aizvadīto finanču gadu izdevēju kopas priekšsēdis A. Sinka uzsvēra atbalsta un sadarbības lomu avīzes pastāvēšanā. Brīvā Latvija ir kā saikne latviešu sabiedrībai ārvalstīs, kā arī nes ziņas par kultūru, vēsturiskus ieskatus, rietumnieciskas domāšanas modeli un labu latviešu valodu Latvijā. Šo misiju palīdzēs veikt jau drīzumā paredzētā avīzes digitālā versija tīmeklī.

Sapulce vienbalsīgi pieņēma visus ziņojumus.

DVF jaunievēlētās valdes priekšsēdis U. Reveliņš, valdes locekļi - P. Vanags, L. Ceriņš, K. Ligers, J. Gravenieks, P. Pētersons, I. Grickus, H. Feldmanis, U. Torstere. Kandidātos paliek L. Losberga un R. Zagorskis. Revīzijas komisijā: I. Muravskis, R. Stalmeisters, M. Irbītis, U. Upmalis, I. Novadniece.

U. Torstere

 

Atpakaļ