EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Valsts augstākā atzinība izciliem tautiešiem ārzemēs
114898

   17.11.2020

 

 

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par seviš­ķiem nopelniem Latvijas valsts labā  nolēma:

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku 

• ilggadējo Kanadas latviešu sabiedrisko darbinieku un me­­cenātu, organizācijas Daugavas Vanagi Toronto nodaļas vadītāju Ati Otto Bredovski;

• komponistu, diriģentu, čel­l­istu un mūzikas pedagogu, Lat­viešu Dziesmu svētku biedrī­bas Kanadā valdes priekšsēdi, PBLA Kultūras fonda priekš­sēdi Ju­­­ri Ķeni­ņu;

• ilggadējo Latviešu Nacionā­lās padomes Lielbritanijā izglītī­bas nozares vadītāju Māri Valdi Pūli;

• ilggadējo Kanadas latviešu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbinieku Albertu Mā­ri Vītolu;

 

 

Iecelt par Triju Zvaigžņu or­­deņa kavalieri

• ilggadējo latviešu sabiedrisko darbinieci Amerikas Savie­notajās Valstīs Rūtu Mar­gareti Beķeri;

• ilggadējo latviešu izglītības un sabiedrisko darbinieci Ame­rikas Savienotajās Valstīs un Latvijā Ingrīdu Miemi;

 

 

Iecelt par Atzinības krusta komandieri bijušo Latvijas Re­­publikas goda konsuli Ziemeļ­kalifornijas pavalstī Amerikas Savienotajās Valstīs Līgu Eliza­beti Hoju (Liga Elizabeth Bauer Hoy);

 

Iecelt par Atzinības krusta virsniecēm

• Kanadas latviešu kultūras darbinieci, kultūras menedžeri Lau­ru Irēni Adleri;

• Kanadas latviešu kultūras darbinieci, mūzikas pedagoģi, diriģenti Brigitu Alku;

 

Iecelt par Atzinības krusta kavalieri latviešu altisti un alta spēles pedagoģi Vācijas Fede­ra­tīvajā Republikā Andru Ilzi Dārziņu

No sirds sveicam! 


 

Atpakaļ