EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
"Mums ir pamats lepoties"
83535
DV fonda viesnīcas “Radi un Draugi” vadība: Margarita Platace (4. no kreisās), Ilze Grickus, Pāvils Misiņš un Māris Slokenbergs kopā ar stipendiātiem

Vita Diķe    16.01.2018

 

 

Vītolu fonda sadarbība ar Angliju, Zviedriju, Vāciju, Dāniju 2017. gadā

 

Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz dārgakmeņiem, kuŗus esi dzīvē ieguvis. Tie ir tava mūža atalgojums. (P. Donovs) 

 

Sadarbība ar ziedotājiem no Anglijas, Zviedrijas Vācijas un Dānijas ilgst jau piecpadsmit gadus – kopējā saziedotā summa ir 1 886 333 EUR. 2017./2018. mācību gadā Nodibinājums “Vītolu fonds” administrē 658 stipendijas. Ziedotāji no Eiropas valstīm dibinājuši 32 stipendijas. 

 

Esam pateicīgi par ziedotāju izrādīto uzticību, dibinot stipendijas. Tas ir apliecinājums mūsu darba svarīgumam un to, ka ārvalstu latviešu atbalsts ir neizsīkstošs. 

 

Valdemāra Ruļļa stipendija šogad atbalstu sniedz pieciem jauniešiem no visiem Latvijas novadiem. Stipendiāti studē farmāciju, ekonomiku, valodniecību. Stipendiju pārvalda Uldis Reveliņš. 

 

Veltas Skultānes piemiņas stipendija šogad atbalsta divas baltu filoloģijas studentes: Zani Gruduli un Jekaterinu Kavecku. Stipendiju pārvalda Vieda Skultāns-Šellija. 

 

Metas un Jāņa Ūdru piemiņas stipendija novēlēta latviešu valodas un literātūras studentiem. Šogad stipendiātu vidū ir Elza Ozola un Diāna Polgina, kuŗas ir centīgas un mērķtiecīgas studentes. Stipendiju pārvalda ziedotāja dēls Jānis Ūdris. 

 

Ikkatra tikšanās Vītolu fondā ir svētki. Tas ir jaunas draudzības sākums starp ziedotāju un stipendiātu, rodas atbildība un izpratne par nesavtīgo ziedotāju darbu. Šī mijiedarbība, bijušā stipendiāta Edvīna Danovska vārdiem, raksturota kā avots: “Atjaunošanās avoti var būt dažādi, un viens no tiem ir citu cilvēku dzīvesprieks, centība, gādība par citiem, godprātīgums un izturība. Brīnišķīgi, ka katrs cilvēks var būt gan šā avota patērētājs, gan radītājs. Lai katrs, kam tas vajadzīgs, no šā avota smeļ un dāsni to piedāvā citiem!”

 

Februārī ziedotāja Biruta Heistere kopā ar meitu Lia Heisteri iepriecināja 62 fonda stipendiātus, dāvinot biļetes uz baletu “Pērs Gints”. Stipendiāte Linda Miķelsone pēc baleta rakstīja: “Manuprāt, lai atjaunotu enerģijas rezerves, kas nosalušas vai nogrimušas darbos, nav labāka veida kā krāšņs un emocijām bagātīgs baleta apmeklējums. No mirkļa, kad tiek pacelts priekškars, līdz gaismu iedegšanai mēs esam pavisam citā pasaulē. Pasaulē, kuŗā ir liela un nesavtīga mīlestība, sevis meklējumi un – galvenais – tiek sniegta atbilde uz jautājumu – kā man būt? Reizēm ir nepieciešams kādu palaist pasaulē, lai gaidītu mājās, un arī atcerēties, ka var būt tā, ka karaļi mēs varam būt tikai starp trakajiem. Katru reizi, kad šķiet, ka pasaulē ir par maz patiesu cilvēku, par maz mīlestības un par maz gaismas, der atcerēties, ka mūs, studentus, neviens tā nemīl kā mūsu ziedotāji. Atliek šobrīd ļaut mīlēt sevi, lai reiz tāpat savu siltumu varētu dāvāt kādam citam.”

 

Februārī fondu apciemoja ziedotāja Inese Auziņa-Smita no Anglijas. Tikšanās laikā ziedotāja vēstīja par aktuālāko Anglijā. Šogad Anglijas Latviešu izglītības fonds mainīja nosaukumu uz Latviešu Izglītības fonds Lielbritanijā. Pateicoties Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendijai, studijas LU Ekonomikas fakultātē turpina Ainārs Mirkšs, bet ar Latviešu Izglītības fonda Lielbritanijā stipendiju Līna Lontone studē tiesību zinātni. 

 

Svētku noskaņās, atzīmējot Otro Lieldienu rītu, ziedotājs Aivars Sinka tikās ar stipendiāti, Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Antru Vietnieci. Ziedotāji Aivars Sinka un Pēteŗis Pētersons 2010. gadā dibināja savu 50 gadu jubilejas stipendiju un pēc tam izlēma šo stipendiju turpināt paši. Stipendiāte Antra Vietniece par tikšanos rakstīja: “Sarunājoties mēs spriedām par nākotnes plāniem, polītiku, dzīvi ārzemēs, Latvijas un Lielbritanijas attiecībām utt. Uzzinot, kā viņš velta laiku labdarībai un rūpējas par Anglijas Daugavas Vanagu fondu, man radās pārdomas - ko es varētu darīt Latvijas labā?” 

 

Martā Anglijas Daugavas Vanagu fonda valdes pārstāvji aicināja stipendiātus uz viesmīlīgajām viesnīcas Radi un Draugi telpām. Kopš 2004. gada, kad tika uzsākta sadarbība ar Anglijas Daugavas Vanagu fondu, atbalstu saņēmuši 179 stipendiāti, no kuŗiem patlaban studē 5 jaunieši. 

 

Vītolu fonda 2017. gada stipendijas no Zviedrijas: Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, Zviedrijas un Latvijas Rotary fonda, Annas Pāvulānes piemiņas un Viļņa Viktora Šveics, Intas Āboliņš stipendijas. 

 

Viļņa Viktora Šveics stipendiju dibināja Sarmīte Andersone-Šveice. Ik gadu viņa tiekas ar saviem stipendiātiem. Ziedotāja uzskata, ka svarīgi ir atbalstīt ne tikai Latvijas augstskolās studējošos, bet arī jauniešus, kuŗi izvēlējušies apgūt profesionālo vidējo izglītību citās akreditētās izglītības programmās. Tādēļ papildus trīs stipendijām augstskolās studējošajiem Sarmīte Andersone-Šveice dibināja vēl divas stipendijas. Dana Ivanova apgūst apģērba dizainu, lai pēc tam strādātu par šuvēju, savukārt Roberts Derjuševs mācās par mēbeļu modelētāju. Sarmīte Andersone-Šveics šogad atbalsta piecus jauniešus. 

 

2014. gadā ziedotāja no Zviedrijas vērsās fondā ar vēlmi dibināt stipendiju. Pagājušā gada nogalē, pārdodot savu zemi Alojas novadā, Inta Āboliņš visus ieņēmumus ziedoja stipendijām, kuŗas novēlētas Alojas novada jauniešiem. Šogad Intas Āboliņš stipendijas saņēmējs Kārlis Jurģis Šļaukstiņš uzsāka studijas Rīgas Techniskās universitātes “Industriālais dizains” studiju programmā. 

 

Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija šogad atbalsta Laumu Elzu Miezīti, kas turpina studijas Ģeografijas fakultātē. Fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs ar rūpību seko esošo un bijušo stipendiātu gaitām. Kopš 2004. gada sadarbībā ar Vītolu fondu Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds ziedojis 114 620 eiro, piešķirtas 68 stipendijas.

 

Zviedrijas un Latvijas Rotary fonds atbalsta topošo farmaceiti Paulu Liepiņu. Stipendiāte piedalījās Rīgas Hanzas Rotary kluba rīkotajās pusdienās, kas pulcēja arī pārējos organizācijas stipendiātus. 

 

Annas Pāvulānes piemiņas stipendija ir novēlēta topošajai mediķei Magdalēnai Mudulei no Līgatnes. Pateicības vēstulē stipendijas dibinātājai Ausmai Pāvulānei viņa raksta: “Paldies par Jūsu ieguldījumu Latvijas un manas izglītības celšanā, jo izglītība ir visu jomu stūrakmens!” 

 

Vītolu fonda 2017. gada stipendijas no Vācijas: Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa, Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis un Veras Diwisch stipendijas

 

Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Šogad ar Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendiju pēdējo studiju gadu polītikas zinātņu studiju programmā uzsāka Ieva Briede. 

 

Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija novēlēta topošajiem vēsturniekiem, un priekšroka tiek dota jauniešiem no Latgales. Šogad ar stipendijas atbalstu vēstures fakultātē studijas uzsāka Emanuels Fadejevs un Renāte Ķeire. Stipendiāte Renāte Ķeire savā pateicības vēstulē rakstīja: “Vēsture ir mana sirdslieta, tādēļ vēlos padziļināt savas zināšanas, mācoties augstskolā. Manuprāt, vēsture nav tikai faktu un gadskaitļu iekalšana, bet gan vēsturisko notikumu izprašana un cēloņsakarību meklēšana. Paldies, ka dodiet man iespēju iegūt izglītību!”

      

Vera Diwisch aizgāja mūžībā 2016. gadā. Viņas dibināto stipendiju šogad saņem medicīnas studente Nadīna Bērtulsone. Veras kundzes vēlējums bija: “Lai Latvijas jaunatne tiešām sēj sēklu tīrumā un lai nes bagātus augļus Latvijai!” Stipendiāte Nadīna Bērtulsone ziedotājas vēlējumu nes savā sirdī.

      

No Dānijas ziedotājs Kārlis Livkišs šogad atbalsta stipendiāti Lindu Madelāni, kuŗa studē Datorsistēmu studiju programmā. Pateicības vēstulē ziedotājam viņa raksta: “Esmu ļoti pateicīga, ka esmu saņēmusi Jūsu stipendiju, jo tā man palīdzēs segt izdevumus, kas saistīti ar dzīvošanu un mācīšanos Rīgā. Apsolu, ka no visa spēka centīšos, lai to attaisnotu jūsu uzticību. Liels paldies!”


Piecpadsmit gadu laikā izskoloti aptuveni 2 900 jauniešu, kuŗi sirdī nes reiz saņemto atbalstu no ziedotājiem. Daudzi stipendiāti ir atgriezušies kā ziedotāji – šogad bijušais Zvejnieku ģimenes stipendiāts Edgars Poļanskis dibināja savu stipendiju. Viņš strādā par otro sekretāru polītiskos un konsulāros jautājumos Latvijas Republikas vēstniecībā Ēģiptes Arabu Republikā un nu atgriezies, lai īstenotu fonda moto: „Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem.” Fonda vēlējumu palīdz īstenot arī visi 260 Draugu stipendijas ziedotāji, ar kuŗu palīdzību saziedots 12 stipendijām.

 

Vītolu fondam ir pamatots iemesls lepoties gan ar saviem ziedotājiem, gan stipendiātiem.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA