EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Nav lielu un mazu ziedotāju, ir dāsni cilvēki.
74949
Anglijas DV fonda stipendiātu tikšanās

Vita Diķe, valdes priekšsēde    13.12.2016

 

Vītolu fonda sadarbība ar Eiropu ‒ Vācija, Zviedrija, Dānija, Anglija ‒ 2016./2017. mācību gadā

 

Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā ,,Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā” teikts, ka ,,galvenais izaugsmes resurss ir iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana.” Savukārt Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020. gadam norādīts, ka iedzīvotāji ir apzinājušies patiesību ‒ mērķtiecīgi un gudri ieguldot savā un savu bērnu izglītībā, ir iespēja nodrošināt personīgo konkurētspēju darba tirgū un kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā. Diemžēl 18 gadu laikā skolēnu skaits Latvijā samazinājies par 41%,tāpēc vēl jo vairāk jācenšas palīdzēt visiem tiem, kuŗi lūdz palīdzību fondam augstākās izglītības iegūšanā, jo veiktais pētījums pierāda, ka šie jaunieši pēc izglītības iegūšanas paliek Latvijā, lielākoties atgriežas savos novados un, pateicoties iegūtajām zināšanām, ir spējīgi gan nodrošināt sevi, gan veidot savas zemes rītdienu.

 

Izglītība ir pamats cilvēka dzīvei, bet izglītots cilvēks ‒ stipras valsts pamats. Arī arī tik daudzu mazturīgu, bet centīgu un talantīgu Latvijas jauniešu sapnis ir iegūt augstāko izglītību un kļūt par labiem speciālistiem, nākotnē sniedzot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā. To piepildīt jau 14 gadus palīdz ziedotāju dibinātās stipendijas no Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas - kopējā ziedojumu summa šajos gados sasniegusi 1 840 013 EUR. Līgumi noslēgti ar 11 jaunajiem stipendiātiem un pagarināti 40 līgumi ar jau esošajiem. 2016./2017. mācību gadā ar ziedotāju atbalstu studē 51 jaunietis , bet kopā izskoloti 444 jaunieši. 

 

Pati lielākā vērtība Vītolu fondā ir ziedotāju uzticība, par ko liecina gan ilgtermiņa sadarbība, nodibināto stipendiju turpināšana, kā arī testamentārie novēlējumi. 

 

 

Alkšņu ģimene ar stipendiāti 

 

Daudzi Latvijas jaunieši studē, pateicoties ziedotājiem no Anglijas ‒ Birutas un Daumanta Heisteru, Metas un Jāņa Ūdru piemiņas, Veltas Skultānes piemiņas, Anglijas Daugavas Vanagu fonda, Anglijas Latviešu izglītības fonda, Pēteŗa Pētersona un Aivara Sinkas, Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita, Valdemāra Ruļļa piemiņas stipendijām. Šajā gadā saņemts papildinājums Jāņa un Metas Ūdru piemiņas stipendijai. Par Vītolu fonda atbalstītāju Jānis Ūdris kļuva 2011. gadā. Godinot sievas Metas piemiņu, Jānis nodibināja stipendiju latviešu valodas un literatūras studentiem. Ar testamentāro novēlējumu 2016. gada vasarā tika papildināti līdzekļi Jāņa Ūdra dibinātajai stipendijai topošajiem latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Liels paldies testamenta izpildītājam dēlam Jānim Ūdrim!

 

2004. gada decembrī mūžībā devās Daumants Heisters. Sieva Biruta Heistere nolēma vīra piemiņai veidot Latvijā Daumanta un Birutas Heisteru stipendiju. Tā novēlēta jauniešiem no Dobeles rajona Bukaišu un Elejas pagastiem. Ziedotāja dāvina 60 fonda jauniešiem iespēju apmeklēt kādu operas izrādi. 

 

 

Birutas Heisteres operas sarīkojums 

 

Velta Skultāne aizgāja mūžībā 2010. gada 13. decembrī. Testamentā daļu no sava īpašuma viņa novēlēja stipendiju fondam, kas paredzēts latviešu filoloģijas studentiem. To pārvalda meita Vieda Skultāns-Šellija, kuŗa ir viena no sociālās antropoloģijas nozares izveidotājām Latvijā. 2015./2016. mācību gadā stipendijas tika piešķirtas diviem Latvijas universitātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem. 

 

Kopš 2004. gada, kad tika uzsākta sadarbība ar Anglijas Daugavas Vanagu fondu un viesnīcu Radi un Draugi, piešķirtas pavisam 399 stipendijas. Atbalstu saņēmuši un turpina saņemt 179 stipendiāti, no kuŗiem patlaban 9 saņem stipendiju, bet 158 jaunieši jau absolvējuši studijas.

 

 

Sarmīte Andersone Šveics 

 

Savukārt Anglijas Latviešu izglītības fonds atbalsta  latviešu nedēļas nogales skolas, 3x3 vasaras nometnes, braucējus uz Eiropas vasaras skolu, latviešu koncertus. Fondu atbalsta LNPL Lielbritanijā, DVF, latviešu draudzes, dažādas organizācijas un individuāli ziedotāji. Šogad ar stipendijas atbalstu Linda Lontone no Rēzeknes studē Tiesību zinātnes. Paldies Inesei Auziņai-Smitai, kuŗa arī ir 2008. gadā dibinājusi savu un sava vīra Rodžera Smita stipendiju. Arī Inese Auziņa-Smita kopā ar saviem stipendiātiem apmeklējusi operu Rīgā. 

 

Kad Pēteris Pētersons un Aivars Sinka kopā svinēja 50 gadu jubileju, viņi nolēma aicināt viesus dāvanu vietā ziedot Vītolu fondam, lai izveidotu savu jubilejas stipendiju. Kopš 2011. gada šī stipendija tiek turpināta no pašu ziedojuma. Ar stipendijas atbalstu studē Rīgas Techniskās universitātes Vides zinātnes studente Antra Vietniece.

 

No Dobeles puses nācis Valdemārs Rullis, kuŗš savā testamentā novēlējis ziedojumu stipendiju fondam Latvijā. Valdemārs allaž ir bijis kluss, bet ļoti sirsnīgs cilvēks, mīlējis dabu. Lielāko daļu mūža viņš pavadījis Anglijā, strādājis par būvniecības inženieri. Testamenta izpildītājs Uldis Reveliņš izvēlējās sadarboties ar Vītolu fondu, tādējādi apliecinot gan savu, gan Valdemāra Ruļļa vēlmi ieguldīt Latvijas nākotnē.

 

Allaž dāsni un atsaucīgi ir bijuši arī ziedotāji no Zviedrijas. Vītolu fonds un Latvijas jaunieši ir pateicīgi Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda, Viļņa Viktora Šveics, Sven un Kristina, Annas Pāvulānes piemiņas, Aivara Andersona ģimenes stipendiju dibinātājiem par iespēju iegūt augstāko izglītību. 

 

 

Rutku fonda stipendijas pasniegšana 

 

Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds pastāv jau 29 gadus, un sadarbība ar Latvijas Universitātes Ģeografijas un zemes zinātņu fakultāti ir 22 gadus. No 2004. gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds ziedojis 114 620 EUR, un piešķirtas 66 stipendijas. Šī gada 17. oktobrī Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs pasniedza 2016./2017. mācību gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijas trīs Ģeografijas fakultātes studentiem.

 

Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda stipendija dibināta 2014. gadā. Šogad tika pasniegta  Rotari klubu stipendija Viktora Kulberga piemiņai RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 1. kursa studentam Elvijam Vanagam. 

 

Starp Vītolu fonda ziedotājiem ir ģimenes, kuŗas ziedo gan savu radinieku piemiņai, gan no uzņēmuma ieņēmumiem, gan arī pēc pašu labās gribas. Viena no tādām ģimenēm ir Andersonu ģimene, kuŗa dibinājusi Aivara Andersona ģimenes stipendiju. Aivara dēls Jānis Andersons palīdz izglītoties 10 jauniešiem. Savukārt viņa mamma Sarmīte Andersone-Šveice atbalsta četrus studentus. Savu stipendiju medicīnas studentam piešķīris arī šīs ģimenes dibinātais uzņēmums SIA Euroskor Latvijā. Jānis Andersons ir iniciātors lekcijai stipendiātiem “Ko tev neiemāca skolas solā?”.

 

Neatsverams atbalsts mūsu zemes jauniešiem vienmēr ir bijušas stipendijas, kuŗas dibinājuši ziedotāji no Vācijas: Veras Diwisch stipendija, Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija, mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendija.

 

Maijā ar savu stipendiāti Ievu Briedi tikās ziedotāji Imants un Maija Alkšņi. Ieva ir Latvijas Universitātes Polītikas zinātnes programmas 1. kursa studente. 

 

Šis gads atnesa arī skumjus mirkļus ‒ pašā vasaras vidū atvadu vārdus nācās teikt Verai Diwisch ‒ 94 gadu vecumā pukstēt stājusi latvietes, savas zemes patriotes, Vītolu fonda ziedotājas sirds. 2011. gadā tapa Veras Diwisch Mūža stipendija, kura tika novēlēta Alūksnes novada jauniešiem. 

 

Kārļa Livkiša stipendija dibināta Dānijā. Kārlis pabeidza Rīgas Technisko universitāti un saņēma būvinženiera gradu. Tad Kārlis pieteicās maģistrantūras studijām ārzemēs un tika uzņemts Erasmus Mundus programmā, kas deva iespēju mācīties Lielbritanijā un Zviedrijā. 2012. gadā Kārlis ieguva maģistra gradu Lundas universitātē Zviedrijā. Tagad viņš strādā pie doktorantūras projekta Dānijā, Kopenhāgenā. Kārlis ir būvinženieris, taču viņš labprāt atbalsta arī kādu citu nozaru, piemēram, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, studentus.

 

Aizrit Vītolu fonda 14. darbības gads, un fondam ir pamatots iemesls lepoties gan ar saviem ziedotājiem, gan stipendiātiem - ar tiem , kas vēl studē, bet jo īpaši ar tiem, kas studijas beiguši un tagad īsteno fonda novēlējumu ,,Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem.” Daudzi izskolotie stipendiāti ir atgriezušies kā ziedotāji - šogad daļa no fonda stipendijām, 16 Draugu stipendijas, dibinātas no bijušo stipendiātu ziedojumiem. Tādējādi jaunieši ir apliecinājuši, ka no saviem atbalstītājiem savulaik iemācījušies pašu svarīgāko - gūt prieku no iespējas palīdzēt citiem, palīdzēt savai zemei.

 

Ikviens, pat vismazākais atbalsts, šobrīd Latvijas jauniešiem ir tik ļoti nepieciešams - ir vēl tik daudz talantīgu, mērķtiecīgu, bet mazturīgu jauniešu, kuŗiem nepieciešama palīdzība, tāpēc šogad Draugu stipendijām saziedotie EUR 32 000 ir būtisks atbalsts. Piemēram, mūsu bijušais stipendiāts Mārtiņš Zālītis veic automātisko maksājumu un ik mēnesi Draugu stipendijai ziedo 10 EUR ‒ kopā gadā tie ir 120 EUR, un šī summa jaunam cilvēkam Latvijā ir liela. Būtiska nav ziedojuma summa, bet gan vēlme dalīties, palīdzēt un izjust kopīgu atbildību par mūsu zemē notiekošo. 

 

Nav lielu un mazu ziedotāju, tāpat kā nav lielas vai mazas mīlestības, tāpat kā nav lielas vai mazas dzimtenes - ir tikai viena. Latvija.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA