EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
LNPL prezidija sēde 15. martā Pīterboro
43512

LILIJA ZOBENS , LNPL priekšsēde    18.03.2014


Uz LNPL prezidija sēdi sest­dien, 15. martā, Pīterboro Sv. Marka baznīcas zālē, Linkolnas ielā, bija ieradies neliels skaits pre­zidija locekļu, bet sēde nori­­tēja lietišķi un pozitīvi, pārru­nā­jot vairākus svarīgus jautāju­mus. Visiem prātā bija Ukrainas jautājums: Ukraiņu asociācija Liel­­britanijā sasaukusi protesta gājienu svētdien, 16. martā, kas, protams, ir jūtīgs datums arī lat­­viešiem. Gājiens sākās no Spea­­ker’s Corner, pie Marble Arch Londonas centrā, plkst. 14.00. Ei­­­­ropas Latviešu apvienības priekš­sēdis Aldis Austers uzrakstījis vēstuli izsūtīšanai visiem Eiro­pas valstu vadītājiem, premjērministriem, prezidentiem utt, ai­­­cinot viņus uz stingrāku rīcību pret Krievijas faktisko Krimas okupāciju. LNPL vēstuli pārtul­kos angliski un nosūtīs prem­jērministram Kameronam, ār­­lietu ministram Heigam un ci­­tiem Parlamenta locekļiem un avīzēm.

 

Dzirdējām par vairākiem sarī­kojumiem, kas varētu būt interesanti mūsu sabiedrībai. Bal­tiešu padome sadarbībā ar Lat­vijas, Igaunijas un Lietuvas vēst­niecībām un University College London rīko 7. Baltiešu simpo­ziju piektdien, 2. maijā. Intere­senti var iegūt informāciju, zva­­­not 020 7679 8752020 7679 8752, un reģistrēties www.thebalticway.eventbrite.co.uk.

 

Nedēļu pirms tam, 26. un 27. ap­­­rīlī, notiks LNPL sesija Brad­for­dā. Piedalīties sesijā tiek aici­nāti visi latviešu biedrību vadī­tāji, lat­­viešu nedēļas nogales skolu pār­­stāvji, un visi, kuŗus interesē LNPL darbs.

 

Plašāku informāciju var iegūt, zvanot 020 8363 4203020 8363 4203 vai rakstot [email protected]. Pīterboro ļoti aktīvie un uzņē­mīgie tautieši rīko Latvijas Kul­tū­ras dienu svētdien, 4. maijā. No plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks vesela virkne skaistu priekšne­sumu – dziedās vairāki koŗi un ansambļi no Anglijas un Latvi­jas, dejos dejotāji, būs izstādes un informācijas stendi,  bērniem būs dažādas nodarbības – viss Pī­­­­­­terboro katedrāles laukumā. Tā kā šādi sarīkojumi prasa daudz darba un pūļu no orga­ni­zētāju puses, bet ir pozitīvs ie­­­gul­dījums Latvijas tēla spodri­nā­šanā, proti,  iepazīstinot vietējos iedzīvotājus ar latviešu kultū­-     ru, ieteikums bija, ka šādi Latvi­jas svētki jārīko katru gadu citā centrā, kur dzīvo ievērojams skaits latviešu iebraucēju.

 

Baltiešu padomes rīkotais Aiz­­vesto piemiņas dievkalpojums, kā parasti, notiks Sv. Jēkaba baznīcā (St. James’ Church, Picca­dilly) 15. jūnijā plkst. 15.00. Ik pa diviem gadiem notiek milzīgais koŗu festivāls World Choir Ga­mes – šogad Rīga 2014 ietvaros. Tas notiks Rīgā no 9. līdz 19. jūli­jam. (Informācija – www.inter­­kul­­tur.com/world-choir-games/)  Vēl jūlijā 11. – 12. datumā  pare­dzēta PBLA rīkotā konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Lat­vijai 2014”,  kuŗā runās par lat­vie­šu archīviem ārpus Latvijas, par nedēļas nogales skolām un tautiešu lomu Latvijas tēla vei­do­šanā. Vēl viena konference plā­nota rudenī, no 5. līdz 7. ok­­to­brim, jaunās Latvijas Nacio­nā­lās bibliotēkas telpās - par trimdu, kultūru un nacionālo identi­tāti.

 

Intensīvi tika pārrunāta LNPL sesijas darba kārtība: jaunākie prezidija locekļi dalījās  savos ie­­skatos un vērtīgos ieteikumos. Piemēram, svarīgi noteikt laika ierobežojumus mutvārdu ziņo­jumiem, un gaŗākus ziņojumus iesūtīt rakstveidā jau savlaicīgi, lai tos varētu iekļaut ziņojumu komplektā. Tādējādi sesijas da­­lībnieki varētu jau būt  sagata­vo­juši  priekšlikumus nākotnes iz­­glītības, kultūras un sabiedris­kam darbam. Par sesijas praktisko izkārtojumu rūpēsies Gita Robalde Bradfordā, un sesijas koncertu sniegs vietējie spēki – tautasdeju kopa „Kamoliņš” un folkloras kopa „Dūdalnieki”.  Brī­­vās Latvijas Izdevēju kopas priekš­­sēdis Aivars Sinka bija ie­­­sūtījis ziņojumus sēdei par avī­zes darbu un financiālo stāvokli, turklāt  atgādinot, ka sesijas lai­-kā būs jāatrod jauns LNPL pār­­stāvis Brīvās Latvijas Izdevēju kopā, jo Dzidra Purmale pēc dau­dziem nostrādātiem gadiem beidz darbu BL Izdevēju kopā. Iepriekšējā prezidija sēdē Dzidra no mums atvadījās. Mēs izsa­kām visdziļāko pateicību par viņas pašaizliedzīgo darbu cauri daudziem gadiem avīzes labā un novēlam viņai pelnītu atpūtu!

 

Citus ziņojumus bija iesūtījuši LNPL locekļi, ieskaitot kasieri, jaunatnes nozares vadītāju un iz­­glītības nozares vadītāju Māri Pūli. Viņš varēja paziņot, ka jau­nas latviešu skoliņas atvērtas Sautportā (Southport) un Tulovā (Tullow) Īrījā. Skolotāju semi­nārs notiks Bradfordā 10. un 11. maijā, bet gadskārtējais skolo­tāju seminārs Latvijā - no 8. līdz 10. jūlijam. Māris Pūlis ir arī LNPL pārstāvis  Eiropas Latviešu apvienībā. Viņš ir piedalījies  ELA prezidija sēdē Rīgā 19. janvārī, kur ar Rolandu Lappuķi pārrunājis kases stāvokli, diasporas problēmas, paredzēto jau­­niešu forumu š.g. vasarā, un arī Dziesmu dienas Briselē 2015. gada jūnijā. 20. janvārī bijusi  tikšanās ar  Latvijas Valsts prezidentu, kā arī Ārlietu ministrijā un Izglītības un zinātnes mi­­nis­t­rijā, kur pārrunu temati bijušii komūnikācija, albalsts diasporai un palīdzība nedēļas nogales skoliņām. Māŗa ziņojuma beigās interesantas ziņas, ka „Kamo­liņš” un „Dūdalnieki” š.g. Jāņu laikā  (12. – 24. jūnijā) brauks uz Sibiriju uzstāties latviešu kopie­nām Krasnojarskā, Omskā un Augšbebros. Novēlam viņiem veiksmi un laimīgu ceļu!

 

Pēc sēdes Inese Asermane pa­­­rādīja mums (t.i., priekšsēdei un deju kopas „Londona dejo” da­­­lībniecei Paulīnei Bjūkanenai) Pīterboro centru un laukumu, kur notiks Latvijas Kultūras die­na 4. maijā.

 

Padomes locekļi īpaši pateicās par gardajām pusdienām, ko bija gādājusi pavāre Mārīte Seņ­­kova. Priekšsēde izsaka patei­cību visiem locekļiem par sa­­darbību, uzņēmību un tiešām lietišķu LNPL prezidija sēdi. Uz redzēšanos sesijā!


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA