EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Labām lietām ir vērts pastāvēt!
117788

Laura Luksts-Lukstiņa    31.08.2021

 

 

Ar šādu domu tika rīkots un veiksmīgi īstenots Otrais diasporas deju kopu vadītāju saiets, kas šoreiz Frankfurtē pie Mai­nas pulcēja deju kopu vadītājus no Īrijas, Anglijas, Skotijas, Nor­vēģijas, Zviedrijas un Vācijas. Tas ir kā turpinājums pirmajam saietam, ko uzsāka Zane Babre Norvēģijā. Viņai sakām paldies par sākumu un par logo un idejas turpināšanas iespēju!

 

Kopīgi darbojoties, ir aizvadīta intensīva, enerģijas pārpilna ne­­dēļas nogale, kuŗā bija iespēja katram pilnveidot sevi gan skatuves runas un uzvedības māk­slā, gan izzināt tautastērpu vēs­turi, trenēt ķermeņa lokanību un ieskatīties Dziesmu un deju svētku jaunajā programmā, kā arī satikt sen neredzētus kolēģus un iegūt jaunus.

 

Vācijā dzīvojošā un strādājošā ārste un arī dejotāja Ilze Neima­ne speciāli šim notikumam iz­­veidoja “Dejotāju pirmās palī­dzī­­­bas rokasgrāmatu“, kur ap­­kopo­ta informācija, kā vislabāk rīko­ties dažādu neparedzētu trau­mu gadījumā.

 

Par apģērbu attītību Latvijā cauri gadsimtiem  un tautas tēr­pu pareizu komplektēšanu tieš­saites lekcijā uzzinājām no zino­šās etnografes Aijas Jansones, kuŗa izdevusi metodisko līdzekli “Tautastērpu komplektēšanas pa­­mati“.

 

Ir tādi sprīdīši Latvijā, kuŗi vairs nenodas pasaulē laimi meklēt, jo ir to atraduši. Tieši tādu mēs sastapām Reini Reše­tinu – dejotāju, choreografu, de­­jas pedagogu un Talsu un Smil­tenes deju apriņķu virsvadītāju, kuŗš trīs dienu gaŗumā vin­gri­nāja, stiepa mūsu “aizmigušos“ muskuļus, mācīja jaunus deju soļus, iedvesmoja un pavēra pla­­šāku skatu uz dejas pasauli ko­­pumā.  

 

Paldies  drosmīgajiem un ap­­ņēmīgajiem Saieta dalībniekiem, kas sabrauca no malu malām, lai kopīgi dotos dejas dvēseles me­­klējumos: @tdkdimdari, tdktrej­deksnitis, @tdkmiladeko, @btd­krudzupuke, @tdkkarbunkulis, @tdkzibenitis, @tdkrietumkrasts, @tdkperkonkalns, @tdk­strau­me­ni, @tdklbc, @tdkcetriveji

 

Paldies par ieguldījumu projekta īstenošanā Laumai Leišov­nikai un Laurai Putānei! 


 

Atpakaļ