EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Gruzijas valsts apbalvojums Ventai Kocerei
53968

Ligita Kovtuna    21.04.2015

 

Oficiālās valsts vizītes dienās Gruzijas prezidents Giorgijs Mar­­gve­­lašvili apciemoja arī Lat­­­vi­­jas Universitātes Akadēmisko bib­liotēku, lai pasniegtu savas valsts apbalvojumu – Gruzijas Goda ordeni (The Order of Ho­­­n­our) tās direktorei, Latvijas Zināt­­ņu akadēmijas goda doktorei Dr.h.c.philol. Ventai Kocerei. Šo augsto atzinību V. Ko­­­cere nopel­nījusi par profesionālu un lietpra­tīgu darbu Latvijas un Gruzijas kultūras saišu veidošanā un stip­rināšanā. Savā uzrunā pre­­zidents uzsvēra, cik ļoti nozīmīgi ir stip­rināt attiecības ar ikvienu Eiropas Savienības valsti, kā arī ar ASV, Gruzijas ceļā uz integrāciju ES un NATO. Sadarbība ar Latviju ir lielisks piemērs, par ko gruzīnu tauta ir pateicīga ikvienam, kas devis savu praktisko ieguldījumu.

 

Goda ordenis tika ieviests ar 1992. gada 24. decembŗa Gruzijas Parlamenta lēmumu un tas tiek piešķirts personām, kas devušas ieguldījumu Gruzijas neatkarīgās valsts veidošanā, stiprināšanā, kā arī sekmējušas sasniegumus tādās jomās kā valsts pārvalde, aiz­­sar­­dzība, likuma vara un tiesiskums, zinātne un kultūra.

 

V. Kocere daudzus gadus sadarbojusies ar Gruzijas zinātniska­jām bibliotēkām un kultūras ie­­­stādēm. 2007. gadā īstenots pēt­­nie­cības projekts “Gruzijas un Lat­­­vijas kultūrvēsturiskās saiknes” un noslēgts Latvijas Akadēmiskās bib­­liotēkas un Gruzijas Nacionā­lās Zinātniskās bibliotēkas sa­­darbī­bas līgums.

 

Kopš 2008. gada V. Kocere ir Gruzijā iznākošā Starptautiskā zinātniskā periodiskā izdevuma “Intercultural Communications” redakcijas locekle un vairāku rak­s­­­tu autore, kā arī Gruzijas vēstur­­­nieka Niko Džavahišvili grāmatas “Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē” (Tbilisi, 2011) re­­cenzente.

 

Organizētas grāmatu prezentā­­cijas, tikšanās un priekšlasījumi. Pēdējo gadu laikā veiksmīga sa­­­­darbība bijusi ar Ivana Džava­hiš­­vili Tbilisi Valsts universitāti un Suhumi Valsts universitāti, kā arī ar Gruzijas latviešu biedrību “Ave Sol” un Latvijas gruzīnu biedrību “Samšoblo” un “Georgika”.

 

Liels atbalsts pasākumu organi­­zēšanā saņemts no Gruzijas vēst­niecības Latvijā un Latvijas vēst­niecības Gruzijā.

 

Ar Gruzijas vēstniecības Latvijā atbalstu 2014. gada septembrī LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts Gruzijas Informācijas centrs, kuŗš kalpo informācijas apmaiņai, div­­pusējo draudzīgo attiecību stipri­nāšanai un Gruzijas zinātnes un kultūras populārizēšanai. 

 

Svinīgajā ceremonijā, kas no­tika Akadēmiskās bibliotēkas zālē, bija ieradušies gruzīnu kopienas Lat­­vijā pārstāvji, Gruzijas Kultūras ministrs, kupls pulks vēst­nie­­cības darbinieku un Latvijas sa­­­­biedrības pārstāvji, tostarp Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents prof. Ojārs Spārītis kopā ar aka­dē­miķiem Bai­bu Rivžu un Jāni Stra­diņu, kā arī Rīgas Latviešu biedrības priekš­sēdētājs Guntis Gailītis. Zālē bija izstādītas Latvijā mītošā gru­zīnu mākslinieka Nug­­zara Paksa­dzes gleznas, kuŗās mi­­­jās Latvijai un Gruzijai raksturīgi mākslas sižeti. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA