EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
DVF pavasaŗa pilnsapulce
34662

   12.04.2013

Daugavas Vanagu Fonds savu nodaļu delegātu pavasaŗa pilnsapulci noturēja sestdien, 2. martā, DVF lauku īpašumā „Straumeni”, nosvinot vakarā savu 65 gadu dibināšanas dienu un pieminot pulkvedi Oskaru Kalpaku.

Sapulci atklāja DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš. Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Sinku, par  protokolētājām Ingu Milbergu un Līgu Vilišķi.  Piedalījās 22 delegāti ar 24 mandātiem, pārstāvot 830 biedrus.

LR vēstnieks Lielbritanijā Eduards Stiprais apsveica DVF 65. gadadienā un atzina, ka, strādājot diplomātiskajā dienestā, jūtot atbildību turpināt Kārļa Zariņa atsāto mantojumu.  Vēstnieks nodeva arī sveicienus no eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un viņas sūtīto dāvanu - grāmatu par latvietību.  DV priekšsnieks Andrejs Mežmalis pateicās par uzaicinājumu un nodeva sveicienus no Daugavas Vanagu Centrālās valdes, novēlot ražīgu darba dienu un veiksmīgu sapulci.  LNPL priekšsēde Lililja Zobens apsveica DVF 65. gadadienā un aicināja veidot plānus nākotnei un turpināt iesākto darbu.  Prāvests Andris Abakuks sūtīja sveicienus no Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritanijā.

DVCV ziņojumu sniedza Aivars Sinka, pieminot 16. martā paredzēto programmu Latvijā, sākot ar dievkalpojumu Doma baznīcā un beidzot ar piemiņas brīdi Lestenes Brāļu kapos. Tikko bija pienākusi ziņa, ka pieņemts tiesas lēmums piespiest Rīgas domi publicēt Daugavas Vanagu biedrībai atvainošanos vairākos Latvijas laikrakstos, ieskaitot dažus krievvalodīgos. DV Mēnešraksts ar 2013. gadu tiek izdots Latvijā, un jaunā redaktore ir Ligita Kovtuna, arī laikrakstu Brīvā Latvija un Laiks redaktore.  Anglijā DV Mēnešraksta pārstāvis ir Laimons Ceriņš.  Nākamā DVCV sēde notiks no 25. līdz 29, jūnijam Latvijā, „Valguma pasaules” atpūtas centrā, netālu no Tukuma.

DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš ziņoja, ka biedru skaits diemžēl mazliet sarucis un šobrīd kopumā ir 898 biedri 19 nodaļās. Smagais jautājums, kā iesaistīt jaunus biedrus, nav vēl atrisināts. Tomēr vakarā atcerēsimies, ka DVF ir pastāvējis 65 gadus, saņemot tik daudzu tagad jau aizsaulē aizgājušo biedru atbalstu. Šajos gados viņi ir ielikuši milzīgu darbu kā nodaļās, tā valdē, lai šodien varam turpināt darbību. Uldis Reveliņš atgādināja delegātiem īpaši svarīgus jautājumus, par kuŗiem jālemj šāsdienas pilnsapulcē. Tomēr varam priecāties, ka visiem trim īpašumiem ir pozitīvāka nākotne, par ko tiks runāts darba kārtībā. Liela pateicība par paveikto darbu jāizsaka visām īpašuma komandām, kā arī valdei un revīzijas komisijai.  Jāpiemin arī lielais darbs, ko veic nodaļas un to vadītāji.

Gatis Klucis sniedza pārskatu par DVF Londonas namiem.  Ienākumi bijuši mazāki nekā budžets, jo cerētais Olimpiadas  apmeklētāju skaits nepiepildījās.  Zāles aizņemtība arī mazliet sarukusi, bet nākotnes prognoze ir laba.  Apgrozījums ir pieaudzis un izdevumi samazināti. Nami joprojām kalpo latviešiem ar kulturas un izglītības sarīkojumiem, kā arī ar izpriecām Londonas nodaļas kluba telpās.  Istabiņas standarts arī turpmāk jāuzlabo ar privātām dušām,  kur tas iespējams.

Uldis Reveliņš kopā ar Londonas namu un „Straumēnu” pārvaldnieku Deividu Dzeningu (David Jennings) ziņoja par īpašumu „Straumēni”, kur tomēr vēl neiet tik labi, kā būtu gribējies.  2012. gads beidzies ar mazāku zaudējumu, nekā plānots, bet 2013. gadā tiek sagaidīta peļņa.  Kāzas un citi sarīkojumi skaitā arvien pieaug, bet no pastāvīgiem iedzīvotājiem ienākumi krītas, jo nenāk klāt jauni iedzīvotāji un uz gultas gulošie bija jāpārvieto uz „Mūsmājām”.

Tomēr ir bijuši lieli ietaupījumi.  2013. gadā jāveic daži svarīgi remontdarbi.  Pastāvīgie iedzīvotāji tiek pārvietoti no lielās mājas uz Dārza māju, kur ir drošāk un ērtāk.  Situācija ir tāda, ka latviešu sabiedrība ar saviem sarīkojumiem nespēj vairs uzturēt „Straumēnu” īpašumu, un tāpēc esam spiesti meklēt ienākumus no citiem avotiem.  Tomēr, ja notiek kādi latviešu sarīkojumi,  kas netraucē citus klientus, tad tie labprāt tiek pieņemti. Ja kāds gribētu pārcelties uz pastāvīgu dzīvošanu „Straumēnos”, lūgums sazināties ar saimniecību.

Rīgas viesnīcas „Radi un draugi” valdes priekšsēdis Pēteris Pētersons pilnsapulcē atgādināja, ka pēc ilgiem gadiem 2012. gada septembrī  ievēlēta jauna valde.  Pēdējos trijos gados viesnīcas noslogojums un ienākumi aizvien pieaug. 2012. gads beidzies pirms ziedojumiem, ar mazu peļņu. No viesnīcas peļņas DVF atbalsta gan Vītolu fonda stipendiātus un leģionārus, gan dažādus citus mazākus projektus. Valdes locekle Ilze Grickus pastāstīja par viesnīcas darbinieku sapulci, kur pirmo reizi piedalījusies valde un darbiniekiem bijusi iespēja izteikt savu viedokli.  Daudzi darbinieki viesnīcā strādājuši ilgus gadus, un ir svarīgi viņus motīvēt īpaši šinīs laikos, kad ir tik liela konkurence Rīgā. „Treknie gadi”, kādi bija,  kad viesnīcu dibināja, laikam vairs nebūs.  Valdes plānā ir ļoti svarīga mārketinga aktīvitāte un zāles noslogojums.

Vanadžu daļas vadītāja Marita Grunts attaisnojošu iemeslu pēc nevarēja pilnsapulcē piedalīties, bet bija atsūtījusi atgādinājumu par vanadžu salidojumu 20. aprīlī DVF Londonas namā, atklāšana plkst 11.00.

DVF pārstāve Eiropas latviešu apvienībā Una Torstere norādīja, ka ELA nostāja ir tāda - Latvijas valsts pienākums ir financiāli atbalstīt savas diasporas organizācijas, savukārt PBLA nostāja - disporas organizācijām pašām financiāli jānodrošina sava darbība, kā tas ir bijis kopš Otrā pasaules kaŗa.  Ir saņemti filmas „Padomju stāsts” piecdesmit eksemplāri, kas tiks nosūtīti Lielbritanijas augstskolām, kuŗās ir Baltiešu studiju progammas.  Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” notks Latvijā no 30. jūnija līdz 1. jūlijam.  Svētdienās plkst. 13.05 Latvijas Radio 1 skan radioraidījums „21. gadsimta latvietis” par diasporas problēmām pasaulē. Raidījuma radīšanā piedalījusies ELA.  Tā kā ELA budžets ir ierobežots, dalīborganizācijas nolēma financiāli atbalstīt tikai konkrētus projektus.

Avīzes Brīvā Latvija Izdevniecības kopas vadītājs Aivars Sinka ziņoja, ka avīze turpina darbību ārzemju latviešu dzīves dokumentācijā, informācijas darbā, latviešu vērtību un kultūras uzturēšanā. Šī avīze vēl joprojām ir svarīga saikne ar Latvijas bijušās trimdas vecākām paaudzēm. 2012. gadā tā aktīvi piedalījās 18. februāŗa pilsonības referendumā, dubultojot avīzes tirāžu. Notiek aktīva sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, un tagad var bez maksas lasīt avīzes archīvu portālā www.periodika.lv.

DVF pārstāve Izglītības fondā paziņoja, ka Andrejs Ozoliņš pēc ilgiem nostrādātiem gadiem, turklāt ar veselības problēmām, ir atkāpies no Izglītības fonda priekšsēža amata.  Jaunais priekšsēdis tiks izraudzīts nākamā sēdē. IF joprojām atbalstīta  Vītolu fonda stipendiātus, Eiropas Vasaras skolu, deju kopas, lai  izpalīdzētu ar tērpu un instrumentu iegādi. Dažiem cilvēkiem ir piešķirti aizdevumi.  Pēdējā gadā ir atbalstītas vairākas Lielbritanijā un Īrijā jaundibinātas skoliņas un ar  tām saistīti nolikumi. Nākotnē paredz, ka šāds atbalsts stingri pieaugs.  2012. gada ziedojuma akcija ienesusi pāri par £4000.

Revīzijas komisijas priekšsēdis Ivars Muravskis izteica komisijas gandarījumu par labi uzturēto grāmatvedību un dokumentāciju.

Viens no svarīgākiem punktiem šai pilnsapulcei bija lemt par DVF ierosinātām statūtu maiņām.  Jau vairākus mēnešus nodaļas bija iepazinušās ar šīm maiņām, un katra maiņa tika pārrunāta un apsvērta pirms balsošanas, lai nebūtu nekādu pārpratumi.

26. pantā nolēma, ka katrai nodaļai būs vismaz divas balsis. Lielākām nodaļām turpmāk būs ik pa delegātam uz katriem 50 aktīviem biedriem.

32. pantā pieņēma lēmumus, ka valdē jābūt ne mazāk kā 7 un ne vairāk kā 9 valdes locekļiem,  ar vienu kandidātu, ka valde tiek ievēlēta uz trijiem gadiem un uz valdi var kandidēt pilnsapulcē klātesoši DVF biedri.   
36. pantā pieņemta maiņa, ka DVF valde ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairākums valdes locekļu, ieskaitot priekšsēdi.
38. pantā nolēma, ka revīzijas komisijā ir četri locekļi, ar vienu kandidātu, uz trijiem gadiem.
39. pantā pieņema, ka revīziju izdara trīs revīzijas locekļi, ieskaitot priekšsēdi.
55. pantā pieņēma maiņu, ka nodaļas un kopas iepriekš iepazīstināmas ar grozījumu projektiem ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms pilnsapulces.

Otrs ļoti svarīgs darba kārtības punkts bija sakārtot pašreizējo juridisko stāvokli attiecībā uz SIA „LWF viesnīca „Radi un draugi”” īpašnieku statusu.  Par šo jautājumu ir runāts vairākās pilnsapulcēs, un ierosinājums bija nereģistrētai organizācijai  Daugavas Vanagu Fondam (Latvian Welfare Fund) atsavināt savas daļas Anglijā reģistrētai organizācijai Latvian Welfare Trust. Lēmums tika pieņemts, un DVF valde nokārtos visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Latvijas iestādēm.  Ar šo maiņu statūtu darba grupa varēs turpināt savu iesākto darbu - nokārtot viesnīcas statūtus.

Sekoja DVF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, kuŗām darbu termiņš ir no 2013.  līdz 2016. gadam.  DVF valdē ievēlēja Uldi Reveliņu (21 balsis), Ilzi Grickus (21), Krišu Ligeru (20), Unu Torsteri (17), Aivaru Sinku (17), Laimoni Ceriņu (15), Pēteri Pētersonu (14), Gati Kluci (11) un Jāni Gravenieku (11).  Revīzijas komisijā: Ivaru Muravski (22), Māri Irbīti (20), Aiju Pacēvicu (17) un Robertu  Štālmeistaru (9).

Pēc tam nodaļām bija iespēja ziņot par savu darbību.  Ļoti rosīgi darbojās Londonas, Halifaksas un Bradfordas nodaļas, kur vēl ir kluba telpas.  Halifaksas nodaļa tomēr nolēmusi financiālo apstākļu pēc savu namu pārdot. Tuvākā laikā Bradfords, Līdsas un Halifaksas nodaļas pārrunās iespēju apvienoties.  Donkasteras nodaļai ir labas rezerves, no kā vēl var arī turpmāk ziedot. Dažās nodaļās ir nodibinātas jaunas skoliņas.  Visas nodaļas dara, ko var, savu iespēju robežās.

Vakarā pie klātiem galdiem notika DVF 65 gadu dibināšanas atceres un plkv. Oskara Kalpaka piemiņas sarīkojums, ko vadīja Aivars Sinka.  Māc. Viesturs Vāvere noturēja svētbrīdi, kam sekoja Svinīgā junda.  DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš uzrunā sniedza īsu vēsturisku pārskatu, lai klausītājiem atgādinātu sākuma gadus, kā arī 65 gadu laikā paveikto.  Pēc Valsts himnas nodziedāšanas klausītājus uzrunāja DV priekšnieks Andrejs Mežmalis (skat. BL nr. 13). Koncerta programmu sniedza kamerkoris „Novadi”, diriģents Helmuts Feldmanis, un „Straumēnu” jauktais koris diriģentes Intas Āboliņas vadībā.  Sekoja saviesīgs vakars ar deju pie „Helmuta un Lienes” mūzikas.
DVF valde pateicās visiem dalībniekiem.
DVF valdes amati
DVF valde savā jaunajā sastāvā noturēja savu pirmo valdes sēdi sestdien, 30 martā.  Amati tika sadalīti šādi:

 • Uldis Reveliņš valdes priekšsēdis
 • Aivars Sinka valdes priekšēža vietnieks, DVF pārstāvis laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopā
 • Pēteris Pētersons kasieris
 • Una Torstere DVF valdes sekretāre un protokoliste,
  DVF pārstāve Eiropas latviešu apvienībā
 • Jānis Gravenieks DVF pārstāvis Izglītības fondā
 • Laimons Ceriņš DVF administrācijas daļas vadītājs, DVF archīva kārtotājs un pārzinis
 • Ilze Grickus DVF Informācijas daļas vadītāja,  DVF pārstāve Izglītības fondā
 • Krišs Ligers biedrzinis, Kultūras daļas vadītājs, padomdevējs būvniecības jautājumos
 • Gatis Klucis jaunatnes un jauniebraucēju sakarnieks

DVF sēdēs piedalās arī DVF Vanadžu daļas vadītāja Marita Grunts un Revīzijas komisijas priekšsēdis Ivars Muravskis.

Foto:  Pilnsapulces vadība, no kriesas Aivars Sinka, Inga Milberga un Līga Vilišķe


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA