EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Dārgie latvieši visā pasaulē!
114905

   17.11.2020

 

 

Dārgie latvieši visā pasaulē!

 

Pirms 102 gadiem 18. novem­b­rī – dienā, kad tika pasludināta Latvijas valsts dibināšana – iz­­cilais valstsvīrs, ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics atradās Lon­­donā.

 

Todien viņš pašrocīgi rakstīja nelielu vēstulīti Dublinā dzīvo­jošajam slavenajam Pētersonu pīpju ražotājam latvietim Kār­lim Pētersonam. Meierovics lū­­dza tikšanos, lai  runātu par ie­­spējām sadarboties Latvijas labā.

 

Tātad Latvijas valsts sadarbībai ar tautiešiem ārzemēs ir tikpat gadu, cik pašai valstij.

 

Daudziem no jums latviešu lieta ir kļuvusi par otro darbu. Par sirdsdarbu, kurā jūs ieguldāt savas idejas, savu laiku un arī naudu. Paldies jums par to!

 

Dažādās latviešu mītnes zemju organizācijas, visdaudz­veidī­gā­kās profesionālās un interešu ap­­vienības, diasporas mediji sa­­tī­­k­­­lo latviešus visā pasaulē un sa­­vieno ar dzīvi Latvijā. Baznīcas, svētdienas skolas un kultūras ko­­pas uztur latviešu valodu un dzīvesveidu. Tas ir jūsu iegul­dījums latviešu tautas pastāvēš­a­nā un attīstībā 21. gadsimtā. Tas vienlaikus ir arī jūsu darbs Lat­vijas valsts labā. Jo Latvijas valsts ir mūsu visu mazo un lielo darbu kopums.

 

Es gribu uzsvērt, ka Latvijas valsts nekad nav bijusi tik gatava sadarboties ar diasporu kā šo­­brīd. Tam radīts tiesiskais pa­­mats – Diasporas likums, iedi­binātas daudzas pastāvīgas sa­­dar­bības programmas. Darbojas remigrācijas atbalsta pasākumi, palīdzot tiem, kuri izvēlējušies atgriezties, iedzīvoties Latvijā. Ir daudz vēl iespēju un daudz vēl darba priekšā, un mēs visi esam aicināti līdzdarboties.

 

Godātie tautieši!

Pandēmija ir mainījusi mūsu ikdienu un plānus, ierobežojusi mūsu iespējas pulcēties. Dau­dziem no jums droši vien nācies atlikt ieceri apciemot dzimteni 18. novembrī vai Ziemassvētkos. Digitālā laikmeta iespējas to ne­­var aizstāt, tomēr mēs tās varam izmantot, lai pāri valstu un kontinentu robežām turpinātu sa­­darboties, kopt savu latvietību un piedalīties Latvijas valsts uz­­labošanā un attīstībā. Kaut gan latvieši pēc savas dabas esot viensētnieki, digitālajā laikmetā globālajam latvietim jāveido “glo­bālā viensēta”.

 

Mani mīļie tautieši!

Kā ik gadu Valsts svētkos mūs visus Zemgalē, Vidzemē, Sēlijā, Latgalē, Kurzemē un visos kontinentos vieno vārdi “Dievs, svētī Latviju!”. Jau gandrīz 150 gadu Baumaņu Kārļa sacerētā dziesma skan Latvijas zemē, jau 100 gadu tā ir mūsu valsts himna. Tā ir mūsu gribas un spēka dziesma, mūsu solījums strādāt savas valsts labā.

 

Paldies par jūsu paveikto!

Lai visiem mums skaisti Valsts svētki!

Dievs, svētī Latviju!

Egils Levits,

Latvijas Valsts prezidents 


 

Atpakaļ