EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Būt modriem par mūsu tēvzemes laimi
34302

   28.03.2013

DV priekšsēža Andreja Mežmaļa uzruna DVF 65 gadu atceres sarīkojumā „Straumēnos”.

A. Mežmalis sirsnīgi sveica visus jubilejā un augstu novērtēja DV Fonda Lielbritānijā darbību pagātnē un šobrīd.

Savā uzrunā Andrejs Mežmalis dalījās pārdomās par ļoti svarīgu temu – Daugavas Vanagu organizācijas nākotne.

Vienu no veidiem, kā apturēt DV organizācijas biedru skaita sarukšanu, sākts īstenot ASV, kur A. Mežmalis lūdzis katru organizācijas biedru 2013. gadā iesaistīt savā nodaļā vai apvienībā vismaz vienu jaunu cilvēku, kuŗš būtu vienu paaudzi jaunāks par iesaistītāju pašu. Latvijā DV iestājusies Zemessardzes augstākā vadība. Tā ir aktīva organizācija un apvieno gados jaunus cilvēkus. Tas šķiet cerīgi, domājot par organizācijas biedru skaita palielināšanu.  Latvijā arī sākta sadarbība ar Jaunsargu organizāciju. Pēc tikšanās Aizsardzības ministrijā ar Jaunsardzes vadību tika pārrunāta iespēja veidot Vanadzēnu kopas, sagatavot programmu viņu patriotiskai audzināšanai un fiziskai sagatavošanai. Savulaik jaunsargiem daudz palīdzēja Austrālijas DV - ar teltīm un citām vasaras nometnēm noderīgām lietām. Nepieciešams izveidot rokasgrāmatas vanadzēniem un to vadītājiem. DVL Rēzeknes nodaļā ir jau 100 vanadzēni, bet kopumā DVL ir 30 nodaļas.

Otrs svarīgs jautājums, domājot par nākotni, ir arī turpmāk atbalstīt leģionārus ar veselības problēmām, ģimeni zaudējušos, citās grūtībās nonākušos  neatkarīgi no tā,  kuŗā pasaules malā tie dzīvo.

DV organizācija joprojām aktīvi seko polītiskajiem notikumiem Latvijā, kur šobrīd novērojama Krievijas Federācijas tā saucamās maigās varas nostiprināšanās mūsu tēvzemē. Šos notikumus atbalsta kreisā spārna politiskie spēki, kuŗi izmanto staļinisma laika propagandas līdzekļus. Par to liecina, piemēram, kāds notikums Zinātņu akadēmijā internacionālā konferencē par staļinisma deportācijām:  jauns cilvēks  labā latviešu valodā, tikai ar krievisku akcentu, centās klātesošos pārliecināt, ka cilvēku izvešana ir bijusi nevis deportācija, bet gan brīvprātīga aizbraukšana uz Krieviju, kur viņiem piedāvāts darbs. Tas liek domāt, ka vēsturi šādi  māca skolās, jo tāds uzskats ir izplatīts Latvijā. Tāpēc A. Mežmalis sarunās ar Latvijas Valsts prezidentu lūdzis rūpēties, lai skolās mācītu vēsturi pēc vienotas programmas, no vienām mācību grāmatām. Šo domu viņš atkārtošot vienmēr, kad vien tas būs iespējams.

Ļoti svarīgs patiesas informācijas avots, kas var stāties pretī Krievijas propagandai, kuŗu viegli paust ar krievu plašsaziņas līdzekļu starpniecību Latvijā, ir laikraksts Brīvā Latvija.  Ir prieks par lielisko sadarbību ar avīzes izdevēju kopas priekšsēdi Aivaru Sinku, prieks par labu latviešu valodu laikraksta slejās. Ir svarīgi cīnīties, lai latviešu valoda netiktu apdraudēta un izkropļota. To pierādīja 2012. gada referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā. Ar  laikraksta Brīvā Latvija starpniecību tika aicināts latviešiem doties uz vēlēšanu iecirkņiem un balsot pret šādu ierosinājumu. Arī Daugavas Vanagu Mēnešrakstam ir svarīga nozīme organizācijas dzīvē. Tagad aiz financiāliem apsvērumiem  to izdos nevis vairs Kanadā, bet gan Brīvās Latvijas redakcijā Latvijā. Drīzumā tiks izveidota DV CV mājaslapa vairākās valodās (arī angļu, krievu u.c.), un tajā skaidroti vēstures notikumi un reāli fakti.

Latvijā turpinās darbs ar līdzīgi domājošu organizāciju apvienošanos. Vanagu vārdu lieto apmēram sešas organizācijas, bet Tēvzemes Daugavas Vanagu vadītāja ir paudusi  interesi par sarunām, kas varētu tuvināt apvienošanos ar šo organizāciju. Apvienošanās tendence ir apsveicama, tomēr jāsargās Daugavas Vanagos uzņemt  biedrus, kuŗi šķeļ mūsu rindas.

Ļoti svarīga ir sadarbība ar līdzīgi domājošām Latvijas nevalsts organizācijām. Labi kontakti veidojas ar Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrību, kuŗā iesaistīti arī leģionāri un sāk iestāties Latvijā dienējoši kaŗavīri, ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienību un Virsnieku apvienību, pie kuŗas pieder arī A. Mežmalis, kā arī ar Represēto biedrību, kuŗā ir apmēram 18 000 biedru.

Svarīga ir DV archīva izveidošana, jo, piemēram, ASV un Austrālijā mūžībā aizgājušo Daugavas Vanagu bērni vairs nerunā latviski un organizācijas dokumentus neuzskata par vērtību, tos iznīcinot. Telpas archīvam varētu atrast DVL īpašumā Slokas ielā 2 vai Kaŗa mūzejā, kas savas telpas neliegtu. Tas jādara steidzīgi, jo daudz kas  aiziet un ir jau aizgājis bojā. Latvijas bruņotie spēki augstu novērtē no DV saņemtās bibliotēkas, kuŗās ir ļoti vērtīgas grāmatas.

Latvijā varētu izveidot DV centru DVL īpašumā Slokas ielā 2, kas nu jau sācis darboties ar peļņu. Latvijas Nacionālā apvienība ir izteikusi drosmīgu domu iegādāties Ķemeru viesnīcu, kas tiks pārdota izsolē ar sākuma cenu LVL 3 500 000. Tā  ir neliela nauda šā īpašuma lielajam potenciālam. Tādējādi viesnīcu varētu pasargāt no pārdošanas svešzemju komersantiem.

Nobeigumā lai skan  aicinājums būt modriem par mūsu tēvzemes laimi un veiksmīga darba vēlējums DVF nodaļām un valdei tagad un nākotnē.
Daugavas vanagi, sasauksimies!

Andreja Mežmaļa teikto atreferējusi U. Torstere


 

Atpakaļ