EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Bredforda pulcē Lielbritanijas un Īrijas diasporas skolotājus
85488

Aija Otomere    17.04.2018

 

Ikgadējā Latviešu valodas aģentūras (LVA) un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) organizētajā Lielbritanijas un Īrijas diasporas skolotāju seminārā 7. un 8. aprīlī Bredfordā piedalījās 39 dalībnieki – 24 skolotāji no 11 skolām Lielbritanijā, 3 skolotāji no 1 skolas Īrijā, 1 skolotāja no Vācijas, kā arī LVA, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Valsts izglītības satura centra (VISC), Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajā Karalistē pārstāvji. Semināra mērķis bija informēt par diasporas skolu atbalsta sistēmu, iepazīstināt ar aktuālitātēm latviešu valodas metodikā, jaunākajiem mācību materiāliem un elektroniskajiem resursiem, dalīties pieredzē un veicināt sadarbību starp diasporas skolām.

 

LVA vadītāja vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa atklāšanas uzrunā norādīja, cik būtiski aģentūrai ir šie semināri: “Lielbritanijas un Īrijas skolotāji ir kā lakmusa papīrs, kas palīdz pārbaudīt mūsu ieceres. Skolotāji ir tie, kas rosina jaunas idejas, no kuŗām daudzas pēdējo gadu laikā jau ir īstenojušās. Un sadarbība – starp skolām, skolotājiem un institūcijām – dod spēku darboties tālāk.” Savukārt IZM Polītikas iniciātīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas polītikas jomā Vineta Ernstsone pateicās skolotājiem par brīvprātīgo darbu un ziedoto brīvo laiku, pauda gandarījumu par iespēju atbalstīt diasporas skolu darbību. V. Ernstsone savā uzrunā arī akcentēja topošā diasporas likuma nozīmību – tas atvieglos financējuma pieprasīšanu un saņemšanu.

 

Pēc Bredfordas latviešu skolas “Saulespuķe” apsveikuma sekoja skolu iepazīšanās daļa, kuŗā īpaši noderīgu prezentāciju bija sagatavojusi Voterfordas latviešu skolas “Jumītis” vadītāja Ilze Stīpniece, ļaujot iepazīties ar daudzpusīgajām un daudzskaitlīgajām skolas aktīvitātēm, kas noteikti palīdzēja jaunajām un pat jau ilggadējām skolām uzzināt dažādās financējumu piesaistes iespējas, kā arī sniedza idejas projektu īstenošanai nākotnei.

 

Par LVA 2018. gada diasporas atbalsta pasākumiem pastāstīja LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere, kas diasporas skolotājiem aktuālajiem jaunumiem aicināja sekot līdzi Facebook lapā “LVA diaspora”. Kopējais IZM diasporas atbalsta pasākumu budžets šogad ir 736 116 EUR, kas ietver financējumu gan LVA, gan VISC (valsts valodas prasmes pārbaudes, latviskās izglītības satura vadlīniju izstrāde), gan arī IZM (Diasporas izglītotāju foruma organizēšana 10. jūlijā, financējums diasporas vasaras skolām). LVA financējums ir 312 200 EUR, no kā tiks organizēta diasporas skolotāju profesionālā pilnveide gan Latvijā (11. un 12. jūlijā), gan mītnes zemēs (Norvēģijā, Lielbritanijā un Vācijā), tiks līdzfinancēti izglītojoši pasākumi ASV, Austrālijā, Kanadā un Krievijā, pirmoreiz tiks organizēts skolu apmaiņas projekts “Skolu tilti” starp Stokholmas un Valmieras skolotājiem.

 

Latvijā LVA organizē profesionālās pilnveides kursus skolotājiem, kas strādā ar reemigrējušajiem bērniem, šogad tiks izglītoti 40 pedagogi. Būtisks palielinājums ir diasporas skolu tiešajam financējumam, kas kopš pagājušā gada ir palielinājies divas reizes, – Eiropas skolām telpu īrei, apdrošināšanai un citiem izdevumiem šogad tiks piešķirti 75 600 EUR. Financējums tiek atvēlēts arī jaunu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei, tālmācības nodrošināšanai ClassFlow vidē, ko šogad izmanto jau 120 bērnu no 26 valstīm visā pasaulē. Šogad 11.–24. jūlijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiks organizēta arī latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem vecumā no 16 gadiem, kas notiks divās grupās – jauniešiem ar un bez latviešu valodas priekšzināšanām. Vasaras skolā vēl ir iespējams pieteikties, rakstot uz sarmite.miltina@lu.lv. Tāpat skolām ir paredzēti arī grāmatu dāvinājumi.

 

Semināra turpinājumā LVA galvenā speciāliste, metodiķe Vineta Vaivade pastāstīja par šogad veidojamajiem latviešu valodas kā svešvalodas funkcionālajiem līmeņiem bērniem un pusaudžiem, kas kalpos par pamatu VISC latviskās izglītības satura vadlīnijām. Kā vēstīja VISC pārstāves Anta Lazareva un Ineta Upeniece, vadlīnijas atbilstoši bērnu latviešu valodas prasmju līmeņiem piedāvās apgūstamā satura ieskicējumu vairākos priekšmetos – latviešu valodā un kultūrā, Latvijas vēsturē un ģeografijā.

 

V. Vaivade semināra dalībniekus iepazīstināja arī ar jaunākajiem un topošajiem mācību materiāliem – diasporas skolotāju veidotajiem pieredzes materiāliem, no kuŗiem daļa jau pieejama portāla www.maciunmacies.lv sadaļā “Diasporai un imigrantiem”, integrētā mācību līdzekļa latviešu valodā, vēsturē un ģeograafijā 1. daļu “Latvija laikā un telpā: pilsētas”, mācību un pārbaudes uzdevumiem 5–7 gadus veciem diasporas skolēniem, dažādu veidu krāšņi illustrētiem uzdevumiem darbam ar latviešu pasakām, kā arī citiem materiāliem, kas var lieti noderēt latviešu skolās diasporā. V. Vaivade informēja, ka šobrīd norit spraigs darbs pie latviešu valodas apguves pašmācības un pašpārbaudes rīka pieaugušajiem izstrādes. Šobrīd jau ir sagatavots pašmācības rīka “e-LAIPA” A1 līmenis, kas pieejams testēšanai. Vēl taps atbalsta materiāli latviešu valodas funkcionālo līmeņu izmantošanai, kā arī integrētā mācību līdzekļa latviešu valodā, vēsturē un ģeografijā 2. daļa “Latvija laikā un telpā: ūdeņi”, tāpat turpināsies darbs pie diasporas skolotāju pieredzes materiālu apkopošanas un izstrādes, tiks veidoti diasporas skolās ilgi gaidītie mācību materiāli par latviešu gadskārtām.

 

ELA Izglītības referents un Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā (LNPL) Izglītības nodaļas vadītājs Māris Pūlis klātesošos iepazīstināja ar savu diasporas izglītības attīstības vīziju un rosināja skolām izvirzīt vēl vienu kritēriju financējuma saņemšanai – skolām triju gadu periodā obligāti būtu jāpapildina pieredze kādā no diasporas skolotāju semināriem. Šis kritērijs varētu stāties spēkā jau no nākamā gada.

 

Īpaši semināra dalībniekus ieinteresēja lektores Dairas Liepiņas (Rīgas 180. p.i.i. direktora vietniece, metodiķe) vadītās nodarbības “Mācīšanās motivācija un tās sekmēšana mācību procesā” un “Skaitāmpantu rotaļas un vingrinājumi bērnu valodas krājuma attīstībai”, kas bija piepildīti ar dažādiem praktiskiem piemēriem un lektores līdzi atvestajiem uzskates materiāliem.

 

Ļoti noderīga bija semināra daļa, kuŗā skolotāji dalījās pieredzē un iepazīstināja ar saviem labās prakses piemēriem. Pieredzes apmaiņā no Vācijas bija atbraukusi Berlīnes Latviešu skolas vadītāja Vinija Folkmane, kas semināra dalībniekus iepazīstināja ar savu pieredzi, vadot mazuļu nodarbības Vācijā. Skolotājiem bija iespēja iejusties mazuļu lomā un piedalīties nodarbībā, ko veidoja mūzicēšana, ritmizēšana, skaitāmpanti un pirkstiņspēles. V. Folkmane mazuļu nodarbības vada jau sesto gadu, un skolotājiem bija patiesi interesanti aizgūt citas valsts latviešu skolas pieredzi un uzzināt aroda noslēpumus. Īpašs paldies V. Folkmanei arī par vakarēšanas vadīšanu semināra pirmajā dienā, kas kopā ar “Dūdalnieku” koklētājiem un Helmutu Feldmani izdevās lieliski!

 

Mensfīldas bērnu un jauniešu studijas “Varavīksne” vadītājs H. Feldmanis semināra dalībniekus iepazīstināja ar savu jauno dziesmu krājumu un nošu grāmatu “Nāc zaļā pļavā!”. Jāatzīmē, ka diasporas skolas šo grāmatu un CD saņems kā LVA dāvinājumu. Par drošību skolā un komandas darbu skolotājiem stāstīja Pīterboro latviešu skolas “Pūcītes akadēmija” vadītāja Inese Asermane. Ar vizuālās komūnikācijas niansēm, kas izmantojamas mācībās, iepazīstināja Londonas Latviešu skolas ilggadējā vadītāja un skolotāja Avita O’Donnella. Par semināru pieredzes bagātā skolotāja (14 gadi aizvadīti latviešu skolā) saka: “Šis bija jau septītais diasporas skolotāju seminārs, ko esmu apmeklējusi. Kāpēc braucu gadu no gada? Tā ir ļoti laba un vajadzīga pieredzes apmaiņa, satiekoties ar tik dažādu nedēļas nogales skoliņu un Latvijas organizāciju pārstāvjiem. Semināros iespējams uzzināt par mācību materiāliem, aktuālitātēm un jaunāko informāciju diasporai, kas noder, darbojoties skolā. Kā katru gadu, arī šajā reizē neizpalika metodiķu padomi valodas mācīšanas un mācīšanās procesā – paldies Dairai Liepiņai un Vinetai Vaivadei!” 

 

Diasporas skolotāju seminārs Bredfordā notiek jau septīto reizi, un jau sesto gadu to financē LVA no IZM budžeta programmas “Valsts valodas polītika un pārvalde”. Pateicamies Daugavas Vanagu organizācijai par piešķirtajām telpām semināra norisei un īpašs paldies ELA Izglītības referentam, LNPL Izglītības nodaļas vadītājam M. Pūlim par sirsnību, nerimstošo enerģiju un entuziasmu!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA