EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Mīļie tautieši plašajā pasaulē!
114904

   17.11.2020

 

 

Klāt Latvijas Valsts svētki – mūsu tautas gaišākie svētki, ko svinam gan šeit, Latvijā, gan visā plašajā pasaulē, it visur, kur mīt mūsu tautieši. Latvijas neatka­rī­ba ir apliecinājums mūsu cilvē­ku spēkam, ticībai un vienotībai. Ja stipri tic, ja ir mērķis un ideja, kā to sasniegt, tad viss izdodas. To pierāda mūsu tautas vēsture gadsimtu griežos.

 

Šogad svētkus svinam sarež­ģītā un pārbaudījumiem pilnā laikā, kad mums ir būtiski ie­­ro­bežotas iespējas satikties ie­priekš ierastā veidā – pulcēties, dejot, dziedāt, bērniem – ap­­mek­lēt latviešu skolas. Tāpēc ir milzīgs gandarījums, ka šajos sarežģītajos apstākļos latviešu or­­ganizācijas  visā pasaulē turpi­na savu darbu jaunās – digitālās platformās, lai nezaudētu ga­­diem kopto latvisko identitāti, latviešu valodu, kultūras tradicijas un piederības izjūtu Latvijai.

 

Šajā svētku laikā aicinu visus – atbalstīsim savu valsti, priecā­simies par mūsu cilvēkiem, pa­­līdzēsim cits citam saprast, ka, tikai kopā esot un sadarbojoties, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder, mūsu zemi – Lat­viju! 

 

Šajos svētkos vēlos pateikties visiem un ikvienam par to ne­­savtīgo darbu, ko darāt ikdienā, lai uzturētu un vienotu latviešu sabiedrību, rūpētos par latviešu valodas un kultūras saglabāša­nu, veicinātu Latvijas vēstures ap­guvi, sniegtu atbalstu Latvijas centienos būt demokratiskai, tiesiskai un drošai valstij.

 

Sirsnīgi sveicu Latvijas dzim­šanas dienā!

Elita Gavele

Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos 


 

Atpakaļ