EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Par paapziu, karikatrm un Latviju
105043

   26.02.2019

 

 

17. februr Berln atvrta Ievas Kungas karikatru izstde neliel mzej Brosehaus (Pankov), kas nodarbojas ar vietjs vstures ptniecbu (Brosehaus, Freundeskreis der Chronik Pankow e.V., Dietzgenstrae 42, 13156 Berlin). Ar o mzeju Ieva sadarbojas jau kop 2013. gada via atjaunoja t  dizainu, un, atkljot, ka Ieva zm ar karikatras, mzejs piedvja rkot izstdi. Izstde bs apskatma ldz pat 26. maijam. 

 

Liepjas Pedagoiskaj akadmij Ieva ieguvusi mkslas bakalaura gradu, bet Berln HTW Komnikciju dizaineres diplomu. Vl jpiebilst, ka Ieva ir Vcijas Komunikciju dizaineru profesionls asocicijas BDG biedre.

 

Cik ilgi jau dzvo Berln?

Berln oficili pierakstjos 2004. gada jnij, kad atbraucu mcties. Esmu Latvijas lauku brns, piedzimu un uzaugu Kurzemes pus, Lutrios pie Saldus. Raudzju, k tik r no Latvijas, uzzint vairk. Skum Berln strdju vienkrus darbus un gatavojos iestjeksmeniem komunikciju dizaina studijs. Lai vartu skt studt, mcjos valodu, noliku eksmenu un 2005. gad sku savas studijas.

 

Kpc izvljies studt tiei Vcij?

Vcija ar Gtenbergu ir grmatu drukanas iescja, mani interesja viss, kas saistts ar tipografiju, pirmskumi. Komnikciju dizainam Vcij ogad aprit simt gadu, tam ir bagta vsture piemram, Audi, Mercedes logo autori ir dzvojui eit. Bija iespja mcties pie profesora, ku ir veidojis dizainu Bundestgam un t ir neatemama pieredze.

 

Vai bija vajadzga liela drosme, lai dotos uz sveu valsti bez draugiem, sakariem un liela naudas maka?

Man bag bija manas illustrcijas. Ar tm es ar iestjos augstskol. Tas bija galgais trakums, bet es secinju ja stos augstskol Vcij ar klasisks glezniecbas prasmm, ar klusajm dabm, portretiem, nekur iek netiku. Biju ptjusi vairkas augstskolas, perfekti klasisks glezniecbas pratji ar labu akadmisko izgltbu vietu augstskol dabt nevarja. Vcij mekl idejas. Tas nozmja, ka technisko prasmju zi varji vl nebt pilnba, bet svargi ir, k tu dom. Konkurss bija diezgan liels, 12 uz vienu vietu. Svarga bija darbu mape, bija jparda 20 oriinldarbi. Ja tie ieinteresja, tad tika saemts uzaicinjums uz eksmeniem, pc kuiem ar vl daa tika atsijta. Togad ms bijm trs rzemnieces, kuras tika uzemtas niete, italiete un es, latviete. Prjie visi bija no Vcijas. Par naudas maciu strdju ar pavisam parastus darbus, vlk privti mcju glezniecbu turgu vecku brniem.

 

obrd esmu privtuzmja, man ir savs grmatvedis, atskaitos valstij, atskaitos klientiem. Patiesb rado darba ir mazk par administrtvo, jo radoajam darbam biei vien paliek tikai vakari.

 

Vai sevi parasti piesaki k mkslinieci, dizaineri vai illustrtori un karikatristi?

Tas  triks ir, ka Latvij  mani zina k mkslinieci, turklt nku no mkslinieku imenes Saldus pus. Es auju ai ilzijai Latvij dzvot, un zmju karikatras laikrakstam Saldus Zeme. Vcij  esmu biznesa sieviete, eju pie firmm, strdju ar projektiem, gatavoju komnikcijas dizaina koncepcijas, plnoju mjaslapas un kampaas diezgan lieliem uzmumiem. Bet Latvij auju kopt savu mkslinieces tlu (smejas).

 

Man liekas, ka zmt un staigt iemcjos vien laik. Mans ttis Elmrs Kungs vienmr ir zmjis plaktus, karikatras, afias balltm un paskumiem. Zmju, kop sevi atceros. Skolas laik mani stja uz mkslas olimpiadm. Ttis ilgus gadus zmja karikatras, tostarp ar urnlam Dadzis, Saldus Zemei. Un tad vi pki juts saguris, nejuts labi un kdu dienu pazioja, ka man jzm via viet. Tas bija 2011. gad, tolaik biju beigusi studijas, dzvoju Berln, biju mjs ar brniu, bet ttis, protams, dzvoja Lutrios. Avzes redakcija sazinjs ar mani, un msdienu digitlaj laikmet t nav problma. Sku zmt karikatras  un kop 2013. gada zmju bez apstjas, katru nedu avzei stu trs karikatras par Latvijas poltiku un to, kas notiek,  tematika mani interes. 

 

Karikatras ir mani novrojumi, zmju ne tikai prdoanai, bet ar savam priekam. Nevienam ar pirkstu acs nebakstu, bet man karikatra ir k punkts uz i, jo tas ir ar par mani, par sabiedrbu Latvij, par dadu sabiedrbas grupu attieksmi un savstarpjm attiecbm. 

 

2014. gad man Berln bija pirm karikatru izstde. Nav tik vienkri karikatrs rdt Latvijas poltiku cit valst, tpc izdomju temu Latvija pirms un pc iestans eirozon. Man ir ar neliela izstde ar karikatrm par laika apstkiem. Starp citu, ttis man vienmr aizrdja,  ka jzm vienkri, parastajiem cilvkiem, bet es vienmr atbildju, ka pavisam neizgltoti cilvki, kuri neko nezina un negrib zint, avzi nelass un karikatru neredzs. Esmu sev novilkusi tikas lniju, kuu neprkpu nekad nezmu karikatras par gargajm vrtbm, jo par tm nesmejas; nezmu par erotiskm un seksa temm, jo vulgarittes jau tpat pietiek.

 

Vai esi domjusi  par atgrieanos Latvij?

Bija doma pc studijm atgriezties Latvij. 2008. gad sku skatties, kas Latvij notiek. Bija skaidrs, ka man dzimtaj pus klientu nebs, Rg zelta laiki aentrm ar bija beiguies. Veidot uzmumu Latvij man liks liels risks, man jau bija imene, vrs, ku ir vcietis ( apprecjos 2010.  gad). Taj laik bija chaoss, visi ms ar krizi, prtoja, kur dosies un k glbsies. 

 

Ar brna piedzimanu gan ska atkal rasties lielka interese par Latviju. Pirms tam, studjot, ar Latviju vairk saistja mamma un ttis, nevis kultra un tradicijas. Kad piedzima meita,  kua tagad jau mcs otraj klas, sku domt, ka man viai jiedod saknes: no kurienes tu esi nkusi, kas tu esi?  Meita run latvieu valod, via mcs ar Berlnes latvieu skoli. Es nevaru meitai mct vcu valodu, t nav mana dzimt valoda, es nevaru to nodot tlk emocionli t, k savu dzimto. Nepiekrtu tiem, kuri uzskata, ka brniem latvieu valoda nav jmcs, jo vii tau nedzvo Latvij. Es pievienojos Berlnes latvieu skoliai, ku es sestdiens mcu, jo pirm man tau ir pedagoisk izgltba. Dziedu ar folkloras kop Rta rasa. 

 

Par atgrieanos domju joprojm, un reiz tas notiks. Man Lutrios ir stas lauku mjas. obrd atgriezties gan nevaram, jo vram bija nopietnas veselbas problmas, un  tda veselbas aprpe un pakalpojumi, kas vram ir nepiecieami un ko vi saem eit, Latvij mums nekad nebtu pieejami. 

 

Vcij jties droi?

Ir daudz jstrd, bet man ir savas tiesbas, te ir zinma krtba, kd viss notiek. Ar to dzves drdzbu, kda ir Latvij, ir jbt Vcijas algai. Zinu, ka laukos, piemram, samaksa mdz bt 1,80 eiro stund! T tau ir irgans, Bangladeas uvjm maks vairk! Zinu, ka daudzi dom latviei rzems ir k tdi zelta tei, k naudas avots. Tas nav tik vienkri, mums ir daudz un smagi jstrd. Msu paaudze, kas te dzvo, neks par bagtniekiem, jo bagtie lielkoties te ir mantinieki, ms nepaspsim neko uzkrt. Piemram, Rietumvcijas da lielie rpnieki ir no imeu klaniem, ts ir paaudzs krtas bagtbas. Latvij pagjuaj gadsimt cilvki vairkkrt zaudja paumus un sakrto.

 

J, ms ar savu nopelnto naudiu uzturam daudzas imenes un radus Latvij, bet ir mazliet aizvainojoi, ja uz mums raugs tikai k uz naudas maciu. Daudzi pensijas gados Latvij neatgrieas, tpc, ka nav sakrtots nodoku jautjums rpus Latvijas nopelntajm pensijm. Krievijai un vl dam valstm gan ir starpvalstu lgumi ar Latviju, o valstu pensionriem nav jmaks Latvijas nodoki. Un tas tiem ir aizvainojoi, ka kdi ir vrtgki par citiem. Ar man kdreiz bs pensija, varbt vismaz tad vartu atgriezties, jo es to gribu, es gribu dzvot Latvij! Bet, k jau sacju, obrd to nevaru izdart, kaut ar labprt dzvotu lauku mj Lutrios. Nesakrtot socil droba, veselbas aprpe, infrastruktra un darba mju tiesbas tie ir jautjumi, kas jsakrto, lai cilvki atgrieztos. Ar brnu izgltba laukos brnam tau ir jnokst skol, vai tiem td skolnieciam ir jceas piecos no rta?! Vai tad tiem tikai pilstas ir nkotnes perspektva? Vai laukiem jkst tukiem un pamiruiem? 

 

Vai vrs piekrt tam, ka imene vartu prcelties uz Latviju?

J, vi ir pilnb integrjies (smejas), ns Nameja gredzenu, saprot, ko ms ar meitu runjam latvieu valod. Kad ms precjmies, gribju iepazstint viu ar Latviju pa stam. Kzas mums bija divas reizes. Sareistrjmies Berln, t teikt, nokrtojm visus dokumentus, bet sts lauku kzas, divas dienas, notika mans vecku lauku mjs Lutrios. Vram atvainjums Latvij ir gada lielkais notikums. 

 

Vai iesi uz Eiroparlamenta vlanm? Vlsi par kdu Vcijas vai Latvijas kandidtu sarakstu?

Noteikti ieu un balsou par Latvijas Eiroparlamenta deputtu kandidtiem. Cilvki ir jkustina, jaicina balsot, ir vajadzgs vairk informcijas, jo manuprt tiem, kuiem Latvija ir tikai vieta, ku jnomaks pardi, ir pavisam citas domas un jtas par Latviju. Zinu cilvkus, kui neko par Latviju negrib zint, vii ir dusmgi. Bet Latvija ir mana valsts, es gribu, lai to prstv gudri un gaii cilvki. Tpc ir svargi, lai ms ietu un balsotu, jo aizies jau ar tie, kui Latvijai nevl labu, un es negribu, lai vii iegst prsvaru!


 


 

Atpaka


Apskatt komentrus (0)atstj tuku: atstj tuku:
vrds:

JSU KOMENTRS:


Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA