EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Dziesmu svētku nozare būs PBLA Kultūras fonda paspārnē
116084

   02.03.2021

 

 

PBLA Kultūras fonda un padomes valde, atsaucoties uz Pasaules latviešu Dziesmu svētku Foruma lūgumu, ir nolēmusi paplašināt darbu, izveidojot Dziesmu svētku nozari, kas darbotos līdzās jau eksistējošam 10 kultūras darba nozarēm.

 

“Jau sen ir laiks Dziesmu svētku nozarei piebiedroties pārējām – Dziesmu svētki ir lielākais pasākums, ko rīko latviešu sabiedrība ārpus Latvijas,” teica PBLA Kultūras fonda un padomes (KF&P) valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš. “Ar šo lēmumu Dziesmu svētku rīkotāji varēs pilnvērtīgi darboties kopā ar citām nozarēm – teātŗa, rakstniecības, daiļamatniecības, mākslas un citām.”  Juris Ķeniņš, kuŗš pats ir dziļi iesaistīts Dziesmu svētku kustībā ārpus Latvijas, ir arī Dziesmu svētku biedrības Kanadā valdes priekšsēdis, un XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā Rīcības komitejas priekšsēdis.  “No bērnības esmu redzējis un sapratis, cik svarīgi ir Dziesmu svētki latvietības, sabiedrības un kultūras uzturēšanai ārpus Latvijas,” viņš uzsvēra.

 

Dziesmu svētku Forums tika formāli dibināts 2020. gada 1. novembrī attālinātā Zoom sēdē, lai kultūras darbiniekiem ārpus Latvijas būtu iespēja labāk sadarboties un kopīgi uzrunāt Dziesmu svētku rīkotājus Latvijā.  Foruma dibinātāju nolūks bija darboties PBLA paspārnē un, kad PBLA valde 5. februāŗa sēdē deva mandātu PBLA Kultūras fondam paplašināt un pārstrukturēt darbību, Foruma vadība pieteicās kļūt par KF&P nozari. Dziesmu svētku Foruma dibinātāju vidū bija divas PBLA dalīborganizāciju priekšsēdes, četru dalīborganizāciju Kultūras nozaŗu vadītāji, pieci dziesmu svētku ārpus Latvijas galvenie rīkotāji, kā arī pieci fondu vai biedrību priekšsēži un vicepriekšsēži.  Arī mītnes zemju centrālo organizāciju kultūras nozaŗu vadītāji atbalstīja jaunās nozares izveidošanu.

 

Jaunizveidotā PBLA KF&P Dziesmu svētku nozare ir izvirzījusi šādus darbības uzdevumus:

• paplašināt pasaules latviešu Dziesmu un deju svētku kustības pārstāvju līdzdalību Latvijas Dziesmu un deju svētku rīkošanā;

• apzināt un identificēt svētku rīkošanas izaicinājumus un attīstības prioritātes un vienoties par  risinājumiem; 

• atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi ārpus Latvijas, veicināt tās atpazīstamību Latvijā;

• sadarboties ar Latvijas valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas uztur latviešu Dziesmu un deju svētku tradiciju.

 

Par nozares vadītāju tika ievēlēta sabiedriskā darbiniece Iveta Grava.  I. Grava ir ASV un Latvijas pavalstniece, beigusi J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, dziedājusi vairākos koŗos un aktīvi darbojas dažādās organizācijās. Viņa ir Latvijas Nacionālās operas ģildes viceprezidente, Latviešu Dziesmu un deju svētku fonda ASV priekšsēža vietniece, Kultūras biedrības TILTS valdes locekle, kā arī bijusi Baltimoras (ASV) Dziesmu svētku rīcības komitejas locekle.

 

PBLA Kultūras fonda un padomes valde ir gandarīta par jaunās nozares pievienošanos, un novēl tai teicamas sekmes turpmākā darbā.


 

Atpakaļ