EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Diasporas konsultātīvās padomes pirmā sēde
107239

   16.07.2019

 

 

12. jūlijā Ārlietu ministrijā uz pirmo sēdi tikās Diasporas konsultātīvās padomes locekļi. To atklājot, Ārlietu ministrijas par­lamentārā sekretāre Zanda Kal­­ni­ņa-Lukaševica, kuŗa izteica gandarījumu par padomes darba uzsākšanu, kā arī pauda pārlie­cību, ka tā būs laba platforma valsts un nevalstisko organizā­ciju sadarbībai diasporas polī­tikas jomā. Sēdi vadīja Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza.

 

Padome vienojās par nepieciešamību radīt vienotu starpnozaru diasporas polītikas plā­no­šanas dokumentu – Rīcības plānu 2021. – 2023. gadam. Plā­­­­na saga­tavošanai tiks veidotas piecas dar­ba grupas, kuŗās darbo­sies valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Darba grupas struk­turizēs atbil­s­toši Diasporas li­­ku­mā noteiktajiem rīcības virzieniem: latviskās identitātes un pie­­derības sajūtas Latvijai stip­ri­nāšana diasporā, latviešu valodas un kultūras izpēte, sagla­bā­šana un attīstība ārpus Latvijas, diasporas pilsoniskās un polī­tis­kās līdzdalības veicināšana, diasporas iesaiste Latvijas taut­saim­niecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē, atbalsts remig­rā­cijai. Papildus tiks veidota me­­diju un informācijas darba grupa ar mērķi veicināt diasporas pie­eju Latvijas informātīvajai un kultūr­telpai. 

 

Sēdes laikā valsts institūciju pārstāvji ziņoja par Diasporas likuma pārejas noteikumos paredzēto likumprojektu virzību. Tie ietver papildu dzīvesvietas adreses ieviešanu diasporai, so­­ciālā nodrošinājuma mechānis­mus remigrantiem, sabiedrisko mediju pieejamību diasporai, izglītības un kvalifikāciju atzī­ša­nas atvieglojumus remigrantiem un citus atbalsta pasākumus. 

 

Padomes sēdē Ārlietu ministrija sniedza informāciju par 2020. gadā plānotajām iniciatī­vām nepieciešamo valsts budže­tu 987 257 EUR apmērā. Tas ne­­pieciešams ar diasporu saistītu norišu atspoguļojumam sabie­d­riskajā pasūtījumā, sabiedrisko mediju pieejamības diasporai nodrošināšanai, diasporas vēs­tu­riskā mantojuma saglabāšanai, kā arī papildu dzīvesvietas dek­larēšanas funkcionālitātes ievie­šanai.

 

Pirmajā padomes sēdē no nevalstiskā sektora uz gadu tika ievēlēti divi rotējošie pārstāvji – Latviešu ārstu un zobārstu ap­­vienība, kā arī biedrība “Laiks – BL”, kas pārstāv diasporas laik­rakstus Laiks un Brīvā Latvija. Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts biedrības “Ar pa­­saules pieredzi Latvijā” pārstāvis Miks Muižarājs. 

 

Nākamās padomes sēdes plānotas šā gada 1. oktobrī un 6. decembrī. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA